Beynəlxalq Audit Standartları

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat”ın 2018-ci il versiyasının I cildi
 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat”ın 2018-ci il versiyasının II cildi
 
Peşəkar Muhasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il nəşri

Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  1-ci cild
Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  2-ci cild

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın I hissəsi

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın II hissəsi

Yenilənmiş Beynəlxalq Audit standartları

> (700)
 - Maliyyə hesabatlari haqqinda rəyin formalaşdirilmasi və hesabat verilməsi
> (701) - Sərbəst auditor hesabatinda əsas audit məsələləri haqqinda məlumat vermə
> (705) - Müstəqil auditorun hesabatindaki rəyə edilən dəyişikliklər
> (706) - Müstəqil auditorun hesabatinda izaedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafi
 

> (200) - Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması 
> (210) - Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması 
 
> (220) - Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət
> (230) - Auditin sənədləşdirilməsi
> (240) - Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti 
> (250) - Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması 
> (260) - İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
> (265) - Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların idarəetməyə məsul şəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi
> (300) - Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması
> (315) - Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
> (320) - Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik
> (330) - Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab tədbirləri 
> (402) - Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisələrin auditi üzrə mülahizələr
> (450) - Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin dəyərləndirilməsi
> (500) - Audit sübutu
> (501) - Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr
> (505) - Kənar mənbədən təsdiqləmələr 
> (510) - İlk audit – ilkin qalıqlar 
> (520) - Analitik prosedurlar 
> (530) - Audit seçməsi
> (540) - Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi
> (550) -  Sonrakı hadisələr
> (570) - Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
> (580) - Yazılı təqdimatlar
> (600) - Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi)
> (610) - Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi
> (620) - Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə edilməsi
> (700) - Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və hesabat verilməsi
> (705) - Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
> (706) - Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı
> (710) - Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları
> (720) - Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti
> (800) - Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi 
> (805) - Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatı xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi
> (810) - İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat tapşırığı