ƏL/TMM DAİR MATERİALLAR

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar TOPLUSU

Hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair Təlimat

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi “Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər” barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Beynalxalq Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin MONEYVAL ilə  əməkdaşlıq etməyən ölkələrin siyahısını əldə etmək üçün daxil olun

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar TOPLUSU  (2010-2020-ci illər)

 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı    

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə Metodik göstəriş

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında

“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında”  30 dekabr 2022-ci il tarixli 782-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair şərh

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 30 dekabr 2022-ci il tarixli 782-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair Şərh

Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblərə dair Şərh

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair Şərh

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023-2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı ( Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 28 fevral tarixli 3770 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində öhdəlik daşıyan şəxslərin, auditor xidməti göstərən şəxslərin, dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin geriyə məlumatlandırılmasına dair QAYDALAR “Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-5/2023 21 fevral 2023-cü il 

 

Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər 

“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-6/2023 21 fevral 2023-cü il

 

Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar “Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-4/2023 21 fevral 2023-cü il

 

Normativ aktlar

 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023-2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı ( Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 28 fevral tarixli 3770 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)

 


Normativ xarakterli digər aktlar

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində öhdəlik daşıyan şəxslərin, auditor xidməti göstərən şəxslərin, dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya  nümayəndəliklərinin geriyə məlumatlandırılmasına dair QAYDALAR

“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-5/2023 21 fevral 2023-cü il

 

 

Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər

“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-6/2023 21 fevral 2023-cü il

 

 

Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar

“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-4/2023 21 fevral 2023-cü il

 

 

 

METODOLOGİYA

 

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN VƏ HÜQUQİ TƏSİSATLARIN BENEFİSİAR MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNƏ DAİR METODOLOGİYA

BENEFİSİAR MÜLKİYYƏTÇİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ QAYDASI VƏ ÜSULLARI BARƏDƏ PREZENTASİYA

VİRTUAL AKTİVLƏR VƏ VİRTUAL AKTİVLƏR ÜZRƏ XİDMƏT TƏMİNATÇILARI . METODİK VƏSAİT

ÖHDƏLİK DAŞIYAN ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ŞEL ŞİRKƏTLƏRİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ MEYARLARI

MÜŞTƏRİ PROFİLİ ÜZRƏ RİSK DƏRƏCƏSİNƏ MÜVAFİQ OLARAQ İRİHƏCMLİ HESAB EDİLƏ BİLƏN NAĞD ƏMƏLİYYATLARIN ARAŞDIRILMASI METODOLOGİYASI