Kitab və təlimatlar

 

1) “Audit (izahlı luğət)”. Tərtib edənlər: Vahid Novruzov, Rza Zülfüqarzadə. — B.: 1996. — 52 s.

 

 

2) Novruzov Vahid, Zülfüqarzadə Rza. ”Auditin əsasları”. — B.:“Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1997. — 240 s

 

3) Əli Nağıyev, Vahid Novruzov, Həsən Allahverdiyev, Əli Əlirzayev. “Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı”. — B.: “Azərnəşr”, 1998. — 388 s.

 

4) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. I cild. Tərtib edənlər: Vahid Novruzov, Qəşəm Bayramov, Arif Eyvazov— B.: “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1998. — 204 s.

 

5) “Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit” elmi-praktik konfransının materialları. — B.: “Azərnəşr”, 1999. — 190 s.

 

 

6) “Audit. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti”. — B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. — 604 s.

 

7) ”Daxili audit standartları”. — B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. — 32 s.

 

 

8) “Azərbaycanda audit: təşəkküldən inkişafa doğru (1996-2001-ci illər)”. — B.: 2002. — 82 s.

 

9) Vahid Novruzov, Ramiz Qənizadə, Lalə Nəsibova, Malik Əliyev. “Daxili audit. Tədris-praktika vəsaiti”. — B.: “Nağıl evi”, 2002. 112 s.

 

 

10) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. Tərtib edən: Qəşəm Bayramov  — B.: “Nağıl evi”, 2002. — 84 səh.

 

11) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. II cild. Tərtib edənlər: Qəşəm Bayramov, Ramiz Qənizadə, Sevinc Rəhimova — B.: “Nağıl evi”, 2002. — 320 səh.

 

 

12) “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişaf problemləri (Elmi - praktik konfransın materialları)”. — B.: “Nağıl evi”, 2003. — 336 s. 

 

13) “Azərbaycanın milli audit standartları”.Tərtib edən: Qəşəm Bayramov — B.: “Nağıl evi”, 2004. — 338 s.

 

14) “Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində auditin inkişaf problemləri“ (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2004. — 284 s.

 

15) “Azərbaycan auditi” — B.: 2004. — 140 s.

 

16) V.T.Novruzov “İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli”. Redaktor və ön sözün müəllifi: Şakir Yaqubov. - B., Azərnəşr, 2004. — 288 s. 

 

 

17) “ANTİkorrupsiya” (Sənədlər toplusu). — B., “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 244 s. 

 

 

18) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. — B., “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 172 s. 

 

 

19) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. III cild. Tərtib edənlər: Fəxrəddin İsmayılov, Qəşəm Bayramov — B., “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 322 s. 

 

20) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. Əlavə və dəyişikliklər edilmiş ikinci nəşri. Tərtib edəni: Qəşəm Bayramov. — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2006. — 92 s. 

 

 

21) “Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsipləri”. — B.: Mütərcim, 2006. - 44 s.

 

 

22) “Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu”. (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). — B.: “İqtisadiyyat və audit jurnalının nəşri, 2006. — 244 s. 

 

 

23) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Tamamlanmış ikinci nəşri). — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2006. — 232 s. 

 

 

24) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. IV cild. — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 272 s. 

 

 

25) F.V.Ağayev, V.V.Novruzov. “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi”. — B.: Mütərcim, 2007. — 72 s. 

 

26) “Daxili audit”. Qanunvericilik və normativ sənədlər. —B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 96 s.

 

27) “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında”. — B.: 2007. — 16 s.

 

28) “Daxili audit”. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. İqtisad elmləri doktoru, professor V.T.Novruzovun elmi redaktorluğu ilə. — B.: “Nağıl evi”, 2008. — 332 səh.

 

29) “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin  rolu və əhəmiyyəti”. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2008. — 372 səh. 

 

30) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. V cild. — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2009. — 320 səh.

 

31) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Yenidən işlənmiş və tamamlanmış üçüncü nəşri). — B.:”İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2009. — 284 səh. 

 

32) “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları”. Tərtib edənlər: Vahid Novruzov, Qəşəm Bayramov, Cəmaləddin Axundov, Şakir Yaqubov Nəcəf Talıbov, İlqar Vəliyev, Vəli Rəhimov, Natiq Hüseynov, Rüfət Efendiyev, Namiq Abbaslı  — B.: 2009. — 796 səh. 

 

33) "Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunmasında şəffaflığın rolu" (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). - B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2009. - 474 səh.

 

34) “1 saylı Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standart”ı (yenidən işlənmiş) 2010 - 62 səh. 

 

35) “Müasir şəraitdə auditin aktual problemləri” (Polşa-Azərbaycan elmi-praktik simpoziumunun materialları). — B.: “Nağıl evi” , 2011. — 144 səh.

 

36) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. VI cild. — B.: “Nağıl evi”, 2011. — 272 səh.

 

37) “15 il Dövlətin, mülkiyyətçilərin və auditorların mənafeləri mənafeləri keşiyində" — B.: 2011. — 272 səh.

 

38) “AUDİT” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti./ Yenidən işlənmiş və tamamlanmış ikinci nəşri. — B.: Azərnəşr, 2011. — 504 s.

 

39) “Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə Təlimat” — B.: 2012. — 194 səh. 

 

40) “8 saylı beynəlxalq təhsil standartı (BTS 8)” Audit mütəxəssislərinin səriştəliyinə dair Tələblər — B.: 2012. — 28 səh.