MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

AUDİTORLAR PALATASI 20    Bizi təbrik edirlər

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20-ci  İldönümü münasibətilə
Beyn
əlxalq Mühasiblər Federasiyasının prezidenti Olivia Kirtley tərəfindən məktub
 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC), onun İdarə Heyətinin, həmçinin 130 ölkədən olan 175-dən çox üzv və əməkdaşlarının və təmsil etdiyi 2.8 milyon mühasiblərinin adından Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  20 ilini həsr etdiyi xidmətin qeyd edilməsi ilə bağlı səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük şərəf hissi duyuram.

2003-cü ildən bəri IFAC-ın üzvü olan Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası güclü, dayanıqlı müəssisələrin, maliyyə bazarlarının və iqtisadiyyatın inkişafında etibarlı, etik lider kimi tanınan mühasibat uçotu peşəsinə olan missiyamızı bölüşür və dəstəkləyir. Peşəkar mühasibat uçotu təşkilatı kimi, Auditorlar Palatası əsas audit məsələləri haqqında  Azərbaycan Maliyyə Nazirliyini məlumatlandırmaq, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının qəbul edilməsi və istifadəsinin təbliğində həmçinin audit və maliyyə hesabatlılığının gücləndirilməsi sahələrində səylə çalışıb.

Şərqi Avropa və Qərbi Asiyanın ayrıcında olan ölkədə yerləşən Auditorlar Palatası, höküməti və biznesləri keyfiyyətli maliyyə məlumatı ilə təmin etməkdə  kömək göstərilməsinin vacibliyini qəbul edib. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Azərbaycanın dövlət və özəl sektorlarında şərəflə xidmət edə biləcək auditorlar yetişdirməkdə auditor xidmətlərinin miqyası və əhatə dairəsini həmçinin şəffaflığın artırılmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin rolunu genişləndirməyə çalışıb.

İFAC Auditorlar Palatasının auditor təlimi üçün universitetlər və təlim təşkilatları ilə olan əməkdaşlığını  genişləndirmək, kiçik və orta ölçülü müəssisələrin eyni zamanda kiçik və orta ölçülü təcrübələrin maraqlarını artırmaq, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərini qorumaq, ölkədə peşə inkişafı üçün beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sazişləri yaratmaq səylərini alqışlayır.

Bu əlamətdar hadisə münasibətilə, biz sizin uğurlarınızı bölüşürük və daha böyük gələcək nailiyyətlər gözləyirik!

 

Hörmətlə,

Olivia Kirtley

 

Послание от Оливии Кёртли, Президента

Международной федерации бухгалтеров

по случаю 

20-й годовщины Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 

 

От имени Международной федерации бухгалтеров (IFAC), её Совета, и более чем 175 членов и ассоциированных членов в 130 странах, представляющих более 2,8 миллионов бухгалтеров, я имею честь искренне поздравить Палату Аудиторов Азербайджанской Республики (ПААР), которая отмечает 20-летний юбилей самоотверженной службы.

Член IFAC с 2003 года, ПААР разделяет и поддерживает наше видение профессии бухгалтера, как надёжного, признанного лидера в развитии сильных, устойчивых организаций, финансовых рынков и экономик. Палата аудиторов, как профессиональная организация бухгалтеров, приложила много усилий, консультируя Министерство финансов Азербайджана по ключевым вопросам аудита, способствовала принятию и использованию международных стандартов финансовой отчетности, а также усилению аудита и финансовой отчетности.


Находящаяся в стране, расположенной на перекрестке между Восточной Европой и Западной Азией, Палата аудиторов уже давно признала важность помощи правительству и бизнесу в обеспечении качества финансовой информации. Палата Аудиторов трудится, чтобы расширить масштаб и охват аудиторских услуг, а также роль аудита в повышении прозрачности и борьбе с коррупцией, чтобы воспитать аудиторов, которые могут с честью и отличием служить государственному и частному секторам Азербайджана.


IFAC приветствует усилия Палаты Аудиторов в деле повышения качества аудита, налаживания партнерства с университетами и учебными организациями для подготовки аудиторов, продвижения интересов малых и средних предприятий, защиты пользователей финансовой отчетности, установления международных связей и заключения соглашений о сотрудничестве для подъема профессии в вашей стране.


Используя эту благоприятную возможность, мы, видя ваши успехи, выражаем уверенность в ваших еще больших будущих достижениях!

 

Оливия Ф.Кёртли

Президент


 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

Hörmətli Vahid müəllim!

Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublikasının auditorları!

 

İcazə verin sizi əlamətdar ildönümü - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin başlanmasının 20 illiyi münasibətilə təbrik edək!

Bu gün biz, sizin dostlarınız, həmkarlarınız və tərəfdaşlarınız, peşə qardaşlarınız məmnuniyyətlə və iftixarla qeyd edirik ki, iki onillik ərzində sözün həqiqi mənasında işin birinci günündən bütün çətinliklərdə və sevinclərdə birlikdə olub, ölkələrimiz üçün auditor peşəsini uğurla qururuq.

Sizi, Azərbaycan Respublikasının auditorlarını, vətəndaşlıq, yüksək peşəkarlıq, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət fərqləndirir. Müasir dərin beynəlxalq iqtisadi və maliyyə böhranı şəraitində sizin lideriniz Prezident İlham Əliyevin qarşınızda qoyduğu məsələlərin: auditor xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi, dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının müdafiəsinin həllini siz tamamilə təmin edirsiniz. Müasir mürəkkəb zamanda sizin ölkə auditorlarının qarşısında sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının göstəricilərinin yüksəldilməsinə, hazır tikinti obyektlərinin qüvvəsindən istifadə olunmasına və xüsusilə korrupsiya və rüşvətxorluqla ciddi mübarizəyə imkan yaratmaq kimi daha çətin və yeni məsələlər durur. Və biz əminik ki, siz bu məsələlərin öhdəsindən də şərəflə gələcəksiniz.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası beynəlxalq audit birliyinin layiqli üzvü, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvü və iki onillik ərzində dəyişməz hörmət və nüfuza malikdir. İşin quruluşunda, formasında və metodunda, kadr hazırlığı və sertifikatlşmasında olan bəzi spesifik fərqlərə baxmayaraq, bizim, xalqların mədəni və mənəvi zənginləşdirilməsinə əsaslanan dostluğumuz, etibarlığımız, qarşılıqlı anlaşma və köməkkeşliyimiz sarsılmaz qalır! Bu işdə biz sizin lideriniz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən məsələlərin həyata keçirilməsində müvəffəqiyyətlərinizin rəhnini görürük.

Hörmətli həmkarlar və dostlar, Biz sizə yeni nailiyyətlər və qələbələr, çətin işinizdə müvəffəqiyyətlər, möhkəm cansağlığı və gözəl insan xoşbəxtliyi arzulayırıq!

 

"Qazaxıstan Respublikası Auditorlar Palatası" ASC-nın sədri                                                                                             Sapar KoşkimbayevChamber of Auditors of Azerbaijan Republic

Dear Mr. Vahid Novruzov!

Dear colleagues, the auditors of Azerbaijan Republic!

 

Let me heartily congratulate you on a remarkable jubilee - the 20th anniversary of the beginning of the activities of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic!

Today we, your friends, colleagues and partners, brothers in the profession, can notice with pleasure and pride that for over two decades, since the first days of work, being together in the difficulties and joys, we are successfully building an audit profession which is new for our countries.

You, the auditors of the Azerbaijan Republic, distinguished a civic consciousness, high professionalism, social responsibility. In the current conditions of deep international economic and financial crisis, you provide the full solution to their main objectives of your leader - President Ilham Aliyev: government regulation, improvement of audit services, protecting the interests of economic entities and the state. Even more difficult problems and new challenges confront of the audit Community of your country in the current difficult times - promote an enhancing of the performance of industrial and agricultural production, usage of capacity of build objects, and especially, serious fight against corruption and bribery. And we are sure that you will honorably cope with these tasks.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is a worthy member of the international audit community, a member of the International Federation of Accountants (IFAC) and enjoys for two decades invariable respect and unquestioned authority. In spite of some specific differences in construction, forms and methods of work, training and certification of personnel, our friendship, trust, mutual understanding and mutual support based on the brotherhood of our cultures and spiritual mutual enrichment of the peoples, are inviolable! We see this as a pledge of your success in the implementation of tasks set by your leader, the President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev.

We wish you, dear colleagues and friends, new achievements and victories, successes in your difficult business, good health and great happiness!

 

President of PJSC "Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan"                           Sapar Koshkimbaev

 

 


 Litva Auditorlar Palatası Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına 20 illik yubileyiniz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərini göndərir! Bu 20 il ərzində yüksək xidmət təklif etməklə auditorlar birliyinə böyük sövdələşmədə yardım etmisiniz.  Siz cəmiyyətdə böyük nüfuza maliksiniz. Ölkənizdə xidmət göstərən sərbəst auditor və auditor təşkilatlarını dəstəkləməyinizdə və ən mürəkkəb vəzifələri həyata keçirməyinizdə sizə parlaq gələcək arzulayıram və ümidvaram ki, sizin cəhdləriniz audit birliyinin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
 

Saulius Lapasinskas

Litva Auditorlar Palatasının prezidenti

Литовская Палата аудиторов передает свои самые искренние поздравления Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в связи с 20-ти летием! В течение этого времени вы внесли большой вклад в аудиторское сообщество, предлагая качественный сервис и укрепляя доверие к их работе. Вы заслужили надежную репутацию в обществе. Желаем вам светлого будущего в деле поддержки независимых аудиторов и аудиторских организаций, которым вы служите в вашей стране, и всего на лучшего в выполнении ваших сложных обязанностей, и надеемся, что ваши усилия будут способствовать развитию аудиторского сообщества.

 

Саулиус Лапасинскас

Президент Литовской Палаты Аудиторов
 

 Hörmətli Vahid müəllım!

 

Öz fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasını təbrik etmək mənim üçün, Rusiya Auditorlar Kolleqiyasının Prezidenti kimi, həqiqətən də böyük şərəfdir.

Son 20 il ərzində Auditorlar Palatası Azərbaycanda auditin yüksək etik və peşə standartlarının yaradılması üçün yorulmadan çalışmışdır.

Bu müddət ərzində təşkilatın statusu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, siz Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvü oldunuz və bu sizin fəaliyyətinizin yüksək keyfiyyətini və layiq olduğunuz hörməti göstərir.

Bütün bu 20 il ərzində Auditorlar Palatası auditor və mühasib sənətinin nə dərəcədə yaradıcı olduğunun parlaq nümunəsi idi. Sizin Palata indiki zamanda unikal təşkilata çevrildi.

Auditorlar Palatasının və onun qurumlarının müdiriyyətinin tərz və idarə üsullarını yüksək peşəkarlıq, tələbkarlıq və xeyirhahlıq, daimi özünütəkmilləşdirmə və fədakarliq səciyyələndirir.

Biz sizin təşkilat ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa şadıq və sizə fəxrlə dost deyirik. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Rusiya Auditorlar Kollegiyası arasında Əməkdaşlıq haqqında Saziş təcrübənin öyrənilməsi və mübadiləsinin, auditor xidmətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi üzrə normativ-hüquqi sənədlərin qəbul olunması bazası, dəyəri olmayan ünsiyyət oldu.

Mən sizinlə bu bayrama şərik olmaq imtiyazına görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Mən sizə Azərbaycanda auditor və mühasib peşəsinin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi işində böyük uğurlar arzulayıram.

Hörmətli Vahid müəllim, biz əminik ki, Sizin şəxsi fəal həyat mövqeyiniz, peşəkarlığınız, yorulmazlığınız, bu illər ərzində nail olduğunuz nəticələr, qüsursuz işgüzar adınız, nail olduğunuzla gane olmamaq qabiliyyətiniz gələcəkdə də Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının artması və inkişafı, gücləndirilməsi və tərəqqisinə xidmət edəcək!

Bu təntənəli gündə biz Palatanın üzvlərinə bütün nəzərdə tutulmuş planlarının həyata keçirilməsi üçün tükənməz enerji, yaradıcı ilham, inkişaf və yalnız irəli hərəkət etməyi arzulayırıq!

 

Hörmətlə,
RAK Prezidenti                                                        Aleksandr L.RufDear Mr. Vahid,

 

It is really a great honor for me, as a President of the Russian Collegium of Auditors, to be able to congratulate the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, which celebrates the twentieth anniversary of its activities

Over the past 20 years, the Chamber of Auditors worked tirelessly to establish high ethical and professional standards of audit in Azerbaijan.

During this time the status of the organization has grown significantly, you have become a member of the International Federation of Accountants (IFAC), which indicates the high quality of your work and the respect that you deserve.

Throughout the 20 years of its activity Chamber of Auditors has been a shining example of how creative can be a profession of auditor and accountant. Your Chamber has become an unique organization of its time.

High professionalism, exactingness and goodwill, constant self-improvement and dedication characterize the style and methods of work of administration of the Chamber of Auditors and its structures.

We are glad to long-term cooperation with your organization and are proud to call you friends. Agreement on cooperation between the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and the Russian Collegium of Auditors has served as a good foundation of learning and sharing experience, the adoption of legal documents on the organization and improvement of audit service, of an invaluable companionship.

I would like to thank you for the privilege to share this celebration with you. I wish you great success in your future work to strengthen and improve the auditing and accounting profession in Azerbaijan.

We believe, dear Mr. Vahid, that your personal active life attitude, professionalism, indefatigability, achieved results over the years, impeccable business reputation, the ability do not stop on achieved will continue to serve for growing and development, strengthening and prosperity of the economy of Azerbaijan Republic!

On this solemn day, we also wish all the members of the Chamber inexhaustible energy for realizing of all scheduled plans, creative inspiration, prosperity, and forward movement only!

 

 

Yours faithfully,

President of RCA                                                   Alexander L.Ruf


 


 

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının Sədri

Cənab Vahid Novruzova

 

Möhtərəm Vahid Novruzov!

 

Sizi və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərini Palatanın yaradılmasının 20-illiyi münasibətilə təbrik edirik!

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası iki onillik ərzində auditin təşəkkül tapmasında, inkişafı və təkmilləşdirilməsində məqsədyönlü və sarsılmaz yardım edir.

Auditor peşəsi yüksək status və nüfuz əldə edib. Palatada ən yaxşı professionallar birləşib, aparıcı Azərbaycan auditor şirkətləri, beynəlxalq peşə ictimaiyyətinnin liderləri onun üzvləridir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası müntəzəm və ardıcıl idarəetmə strukturunun formalaşdırılması, göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, öz üzvlərinin ixtisasının sistematik artırılması, məsuliyyətin və keyfiyyətə xarici nəzarətin gücləndirilməsi üzrə böyük işlər görüb, metodiki vəsaitlərin işlənib hazırlanmasına və beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə xeyli təkan vermişdir.

Auditorlar Palatası bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, həmçinin Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC), Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) tamhüquqlu üzvü oldu.

Biz səmimi ümid edirik ki, Azərbaycan auditinin təşəkkül tapma təcrübəsi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsində uğurlu və konstruktiv istifadə ediləcəkdir.

Biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə və şəxsən cənab Vahid Novruzova işlərində yaradıcı uğurlar və müvəffəqiyyətlər, rifah, sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq.

 

 

Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası Şurasının adından

 

Palatanın Prezidenti                                                         A.P.KuznetsovTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Vahid Novruzov,

 

We congratulate You and all the members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic with the 20th anniversary of the Chamber is establishment!

Two decades purposefully and steadily Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic promotes the formation, development and improvement of the audit.

An auditor profession has received high status and prestige. The Chamber has united the best professionals; its members are the leading Azerbaijani audit companies, leaders of the international professional community.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has carried out a great work to building a coherent and flexible management structure, improving the quality of auditing services, ensuring of the systematic improvement of qualification of its members, strengthening accountability and external control of quality, it has made a great contribution to the development of methodical aids and the introduction of international auditing standards.

Chamber of Auditors became a competent member of several prestigious international organizations such as the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

We sincerely hope that your invaluable gained experience of the formation of Azerbaijani audit will be used in the future for a successful and constructive work to strengthen the economy of Azerbaijan.

We wish to all members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, and personally to Mr. Vahid Novruzov successes and creative achievements in work, prosperity, health and happiness.

 

 

On behalf

of the Board of the Chamber of Auditors of St. Petersburg

 

President of the Chamber                                                A.P.Kuznetsov


 

 


 

 

29 dekabr 2015-ci il

 

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının

sədri, i.e.d., prof. V.T.Novruzova

 

Hörmətli Vahid müəllim!

 

"Peşəkar mühasiblər, maliyyə menecerləri və iqtisadçıların Milli İnstitutu" ÖTT-nın bütün üzvləri adından Sizi və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərini Palatanın fəalıyyətinin 20-illiyi münasibətilə təbrik edirik. Bizim işimizdə biz Sizə öz dostları ilə təcrübə və biliklərilə səxavətlə paylaşan bir həmkar və müəllim kimi baxmağa adət etmişik. Sizin bu alicənablığınız Azərbaycan Auditorlarının peşəkar cəmiyyətinin bütün üzvlərinin alicənablığı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün fəaliyyəti tarixi dünyanın bir çox ölkələrində vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasının, dövlət orqanları ilə peşəkar ictimaiyyət arasında uğurlu əməkdaşlığın nümunəsidir.

PMMİ-nin üzvləri iki təşkilat arasında yaranmış dostluq, etimad və qarşılıqlı anlaşma münasibətləri ilə həmişə fəxr etmiş və edirlər.

Bu əlamətdar ildə biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə, onların ailələrinə və bütün Azərbaycan xalqına rifah arzu edirik.

 

Səmimi hörmətlə,

 

Peşəkar mühasiblər, maliyyə menecerləri

və iqtisadçıların Milli İnstitutunun Prezidenti, prof.                D.A.Yakovenko
December 29, 2015

 

To the President of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic,

d.e.s., prof. Novruzov V.T.

 

Dear Vahid!

 

On behalf of all members of the SRO "National Institute of professional accountants, financial managers and economists" we congratulate you and in the person of you all members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on the 20th anniversary of the Chamber is activity. In our work we got used to look at you as at a colleague and teacher who generously shares experience and knowledge with his friends. And the generosity of your heart became generosity of all members of the professional community of Azerbaijan is Auditors.

The history of all activities of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is an example of the construction of civil society in your country, an example of successful cooperation between the professional community with public authorities for many countries of the world.

The members of the NIPA have always been proud and are proud of the relations of friendship, trust and mutual understanding which have arisen between our two organizations.

In this significant year, we wish prosperity to all the members of the Chamber of Auditors, to their families and to all the people of Azerbaijan.

 

With heartfelt respect,

 

President of the National Institute of Professional accountants,

financial managers and economists, prof.                         D.A.Yakovenko

 


 

 

 

Hörmətli cənab Prezident,

Hörmətli Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri,

Slovakiya Auditorlar Palatasının Prezidenti kimi, mən sizi bizim Palatanın və onun üzvləri adından sizin peşəkar təşkilatınızın təsisatının 20 illiyi münasibətilə təbrik etmək istərdim. İyirmi il - keçilmiş yolda əldə edilmiş nailiyyətlərə baxmaq üçün ideal imkandır. Yubiley - eyni zamanda yolayırıcı və gələcəkdə keçiləsi yolların müəyyənləşdirilməsi yeridir. Əminəm ki, biz Əski Kontinentdə keçdiyimiz yolu qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyimiz həmin üsulları siz də Qafqaz regionunda istifadə edirsiniz.

Son illərdə Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərdə auditorların və auditor peşəsinin statusu əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Auditə nəzarəti gücləndirmək üçün bütün Avropada qanunvericilik dəyişdi. Bu dəyişikliyin nə ilə nəticələnə biləcəyini biz dəqiq bilmirik; nəticə yalnız bir müddət sonra qiymətləndirilə bilər. Buna baxmayaraq, biz artıq bir şeyi tərəddüdsüz bilirik: iki mühüm məqsədə nail olmlalıyıq. Biz audit peşəsini cavanlaşdırmalıyıq; bu o deməkdir ki, biz bizim peşə cəlbediciliyini göstərmək üçün gənc ixtisaslı insanlar ilə işləməliyik. İkinci məqsəd birinci ilə əlaqəlidir. Biz audit peşəsinin yüksək sosial statusunu bərpa etməliyik. Başqa sözlə, biz əmin olmalıyıq ki, hamı tərəfindən qəbul edilmiş dəyərlərin qorunmasında auditin mühum rol oynaması cəmiyyətə və iqtisadiyyata məlumdur.

Hörmətli Palata üzvləri,

Slovakiya Respublikasının Auditorları adından mən sizə gələcək işlərdə ruhlandıran müzakirə və uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

Ondrej Balaz

Slovakiyanın Auditorlar Palatası Prezidenti


Уважаемый господин Президент,

Уважаемые члены Палаты аудиторов Азербайджанской Республики,

 

Как Президент Палаты аудиторов Словакии я хотел бы поздравить вас от имени нашей палаты и ее членов с 20-летием со дня основания вашей профессиональной организации. Двадцать лет является идеальной возможностью, чтобы оглянуться назад на достижения на пройденном пути. Юбилеи - это также перекрестки и места для определения путей, которые надо пройти в будущем. Я уверен, что те же методы, которые в Старом свете мы используем, чтобы оценить пройденный период, вы так же используете в Кавказском регионе.

Статус аудиторов и аудиторской профессии в странах-членах Европейского Союза за последние годы подвергся значительным изменениям. Законодательство изменилось во всей Европе для того, чтобы усилить контроль аудита. Мы не знаем точно, каковы будут последствия такого изменения; результат может быть оценен только через некоторое время. Тем не менее, есть одно, что мы уже знаем наверняка: мы должны преследовать две важные цели. Мы должны омолодить профессию аудитора; это означает, что мы должны работать с молодыми квалифицированными людьми, чтобы показать им привлекательность нашей профессии. Вторая цель связана с первой. Мы должны восстановить высокий социальный статус аудиторской профессии. Другими словами, убедиться, что обществу и экономике станет известно о том, что аудит играет важную роль в сохранении общепринятых ценностей.

Уважаемые члены палаты,

От имени аудиторов Словацкой Республики, я желаю вам вдохновляющего обсуждения и удачи в дальнейшей работе.

Искренне Ваш,

Ондрей Балаз

Президент Палаты аудиторов Словакии

 


 


 

MOLDOVA RESPUBLIKASI PMAA-nın AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI AUDITORLAR PALATASININ 20-CI ILDÖNÜMÜ MÜNASIBƏTILƏ TƏBRİKİ

 

Hörmətli həmkarlarımız, icazə verin sizi Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası adından Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20-ci ildönümü münasibətilə, böyük tərəqqi və cari dövrdə iqtisadi və sosial inkişafı ilə bağlı problemlərin həlli və davamlı modernləşdirilmə səyləri ilə əldə edilmiş görkəmli nailiyyətlərə görə sizi təbrik edək.

2016-cı ilin avqust ayında ictimai mənafelərə xidmətinin səmərəli fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edən Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası Azərbaycan Respublikasında auditor peşəsinin optimallaşdırılması və inkişafı üçün ölkənizdə auditorların, ekspertlərin və digər mütəxəssislərin IFAC tərəfindən irəli sürülən beynəlxalq praktika və normalarına uyğun olmaq öhdəliklərini yüksək qiymətləndirir.

Bizim peşə təşkilatları arasında yaranmış xoş əməkdaşlıq əlaqələri ruhunda, keçirilmiş görüşlərə və birgə peşə niyyətlərinə əlavə olaraq, biz professional əməkdaşlıqda tam açıqlıq təzahürü vacib hesab edirik. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Professional Mühasiblər və Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası arasında 16 noyabr 2011-ci ildə imzalanmış Anlaşma Memorandumu bu səmərəli əməkdaşlığın nümunəsidir.

Iqtisadi böhran maliyyə auditi bazarına, eləcə də mühasiblərin peşəkar məşğulluğuna təsir göstərir. Beləliklə, biz hesab edirik ki, professional cavab biznesdə inamı bərpa edə bilən, müəyyən effektiv qərarların qəbul edilməsi və tətbiqində yardım edə bilən, iqtisadiyyatın sonrakı enməsini dayandırıb yenidən işə salınmasını təmin edə bilən qərarların qəbulunda keyfiyyətli və məsuliyyətli fəaliyyət ilə təqdim olunmalıdır.

Buna görə də, biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının auditorları və digər əməkdaşlarının tərəqqiyə doğru yolunda böyük uğurlara nail olmasını istəyirik, və icazə verin sizi Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası adından nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq üçün bizim peşə və fəaliyyətimizin nəticələrindən faydalananların naminə qarşılıqlı hörmət əsasında sizinlə əl-ələ hərəkət etmək arzusunda oldyğumuza inandıraq.

 

Hörmətlə,

 

Dr. Viorel DANDARA                                                        Marina SHELARU

PMAA-nın Prezidenti                                                        PMAA-nın İcraçı direktoru

 


ПОЗДРАВЛЕНИЕ АПБА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО СЛУЧАЮ 20-Й ГОДОВЩИНЫ СОЗДАНИЯ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

По случаю 20-й годовщины создания Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, позвольте нам от имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова выразить вам, наши уважаемые коллеги, самые теплые поздравления за огромный прогресс и выдающиеся достижения, которых вы добились непрестанными усилиями по модернизации и решению проблем, связанных с экономическим и социальным развитием в текущий период.

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, которая также празднует в августе 2016 года свое 20-летие плодотворной деятельности служения общественным интересам, высоко ценит обязательства аудиторов, экспертов, других специалистов вашей страны соответствовать международной практике и нормам, продвигаемым IFAC, обеспечивая шаг за шагом развитие и упорядочение этой профессии в Республике Азербайджан.

В духе хороших сотруднических связей, установленных между нашими профессиональными организациями, в дополнение к проведенным встречам и нашим совместным профессиональным намерениям мы считаем делом большой важности проявление полной открытости к непрерывному профессиональному сотрудничеству. Примером такого плодотворного сотрудничества служит Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 16 ноября 2011 года.

Воздействие экономического кризиса в равной степени затрагивает рынок финансового аудита, так же как и профессиональную занятость бухгалтеров. Таким образом, мы считаем, что профессиональный ответ должен быть представлен качественной и ответственной деятельностью, которая способна восстановить доверие в бизнесе, помочь в принятии и применении определенных эффективных решений, которые могли бы остановить дальнейшее снижение и обусловить перезапуск экономики.

Поэтому мы хотим, чтобы все аудиторы и другие сотрудники Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики добились больших успехов на пути к прогрессу и позвольте нам заверить вас от имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова в нашем желании действовать рука об руку с вами на основании подлинного взаимного уважения, преследуя достижение намеченных целей ради нашей профессии и всех, кто пользуется плодами нашей деятельности.

 

С уважением,

 

Д-р Виорел Дандара                                               Марина Шелару

Президент АПБА                                                    Исполнительный директор АПБА

 


 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

Уважаемый Вахид,

Второе обретение Азербайджаном независимости в конце ХХ столетия стало началом славной страницы нашей истории. Результатом тяжелого труда великого вождя Гейдара Алиева является трудная, но многославная история пути независимости. Дальновидной политикой, решительным претворением самых сложных проектов, Всенародный лидер обеспечил успешное будущее независимого государства, удивив мир политикой, способной пройти века.

Необходимое для подъема свободной экономики независимого Азербайджана создание национального аудита тоже является примером этой политики. Приступившая к деятельности 5-го апреля 1996 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики вот уже 20 лет как добилась построения в стране национальной системы аудита и признания во всемирном масштабе. Следует отметить, что в течение этого не столь большого для истории периода, Палата Аудиторов Азербайджанской Республики внесла свой весомый вклад в расширение объема и сферы влияния аудиторских услуг в республике, в борьбу с коррупцией, в увеличение прозрачности и в экономическое развитие государства в целом.

Радует то обстоятельство, что Палата Аудиторов значительно расширила международные связи и их охват. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики является полноправным членом Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) и Европейской Федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA). Палата Аудиторов, подписавшая меморандумы с организациями более чем 30 стран, ставшая членом ряда авторитетных учреждений, не жалела внимания и заботы для выращивания опытных специалистов, признания в мировом масштабе, подготовки молодых кадров на международном уровне, и работа в этом направлении успешно продолжается.

Являясь Азербайджанской Ассоциацией Профессиональных Финансовых Менеджеров, мы выражаем свою признательность за тесное сотрудничество с вашей организацией и от всего сердца поздравляем с 20-летием Палаты Аудиторов, желаем вам и в дальнейшем исполнять ту достойную и значительную роль в экономике, которую вы, безусловно, заслуживаете.

 

С уважением,

Президент Азербайджанской Ассоциации

Профессиональных Финансовых Менеджеров              Нурия Новрузова
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

The second obtaining of independence by Azerbaijan at the end of the twentieth century has become the beginning of the glorious pages of our history. The glorious history of the path of independence is the result of work of the great leader Heydar Aliyev. By far-sighted policy and resolutely implementation of the most complex projects, the national leader ensured a successful future of independent state. He surprised the world by his policy, that was able to pass through centuries.

Establishment of a national audit required for lifting the free economy of independent Azerbaijan is also an example of this policy. It is already 20 years as the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, started its activity in April, 5 1996, has created the country is national audit system and has achieved worldwide recognition.It should be noted that during this not so great period for the history, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has made a significant contribution to the expansion of the scope and sphere of influence of audit services in the country, fighting against corruption, increasing of transparency and to the economic development of the state as a whole.

It is a pleasing fact that Chamber of Auditors has significantly expanded international relations and their coverage. Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is a full member of the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA). Chamber of Auditors, which signed a memorandum with organizations in more than 30 countries and became a member of several prestigious institutions, spared no attention and care to nurture skilled professionals, to train young cadres at the international level, and work in this direction is continuing successfully.

As the Azerbaijan Association of Professional Financial Managers, we express our appreciation for the close cooperation with your organization and warmly congratulate the Chamber of Auditors with the 20th anniversary, we wish you to continue to fulfill the worthy and significant role in the economy, which you certainly deserve.

 

Yours faithfully,

President of Azerbaijan Association

of Professional Financial Managers                            Nuriya Novruzova


 Поздравляем вас по случаю 20-летнего юбилея начала деятельности Палаты Аудиторов! Желаем успехов и мира коллективу в его славной работе!

 

С уважением,

Отдел Государственного контроля Администрации ПрезидентаWe congratulate you on occasion of the 20th anniversary of the start of activity of the Chamber of Auditors! Good luck and peace to your team in its glorious work!

 

Yours faithfully,

State Control Department of Presidential Administration 


Уважаемый Вахид Тапдыгович!

В первую очередь благодарю вас за оказанное мне внимание и приглашение на Юбилейную Конференцию!

Настоящий этап пути независимого развития Азербайджана, и с точки зрения переформирования независимой национальной экономики в соответствии с принципами рыночной экономики, и с точки зрения эффективной интеграции в мировую экономическую систему, является в высшей степени ответственным. Формирование в новых условиях гибких, прозрачных и экономически эффективных производственных отношений, мобилизация материальных, трудовых и финансовых ресурсов и их эффективное использование приобретают большое значение. Этот процесс важен не только с точки зрения хозяйственной деятельности, но, в то же время, и с точки зрения соответствия общественных отношений новым условиям здорового и прозрачного развития.

Поэтому, я считаю, что учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности играют исключительную роль в эффективном решении этих вопросов. Ввиду этого на аудиторскую службу ложится большая ответственность. Потому что аудит, хоть и относится к деятельности оказания услуг, но в то же время, выполняя функции независимого контроля, играет роль гаранта между государством и предпринимателями, и между предпринимателями и менеджерами.

Несмотря на то, что с момента создания национальной системы Аудита прошло всего 20 лет, я полагаю, что пройден, как минимум, 50-летний путь развития. Существенно расширен объем и масштаб аудиторских услуг. Роль аудита в повышении прозрачности, борьбе с коррупцией и в развитии экономики страны в целом значительно возросла. И, конечно же, эти успехи явились логическим результатом работы непосредственно Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и, особенно, совершенного опыта управления руководства Палаты.

Логическим результатом верности Азербайджанскому государству и государственности является здоровая семейная атмосфера в коллективе Палаты.

Успехи Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики явились закономерным результатом инициативного плодотворного труда уважаемого профессора Вахида Новрузова, неизменно руководящего Палатой со дня ее создания и вплоть до сегодняшнего дня.

Уважаемый Вахид Тапдыгович!

От всего сердца поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летним Юбилеем начала деятельности и желаю новых успехов в трудах!

 

С уважением,

Председатель Открытого Акционерного Общества “Xəzər”,

доктор экономических наук                                                                                     Гудрат КеримовDear Vahid Novruzov!

First of all thank you for your attention to me and an invitation to the jubilee conference!

This stage of the path of independent development of Azerbaijan is the highly responsible both in terms of reformation of an independent national economy in accordance with the principles of the market economy, and in terms of effective integration into the world economic system. Under the new conditions the formation of flexible, transparent and cost-effective industrial relations, the mobilization of material, labour and financial resources and their effective use acquire great significance. This process is important not only in terms of economic activity, but at the same time, in terms of correspondence of social relations with the new conditions of healthy and transparent development.

That is why I think that the accounting, control and analysis of economic activities play an exceptional role in effective resolution of these issues. Therefore, a great responsibility falls on an audit service. Because the audit, although it is a service activity, but performing an independent control functions, it plays at the same time the role of a guarantor between the state and entrepreneurs, and between the entrepreneurs and managers.

Although only 20 years have passed since the creation of the national audit system, I consider, that passed at least 50 years of development. The volume and coverage of audit services were expanded significantly. The role of audit in improving transparency, the fighting against corruption and in the country is economy development in general has increased significantly. Of course, these successes are the logical result of work and perfect management experience directly of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and, especially, the Chamber is leadership.

Healthy family atmosphere in the Chamber is collective is the logical result of fidelity to the Azerbaijan state and statehood.

The successes of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic are the logical result of the active fruitful work of respected professor Vahid Novruzov, who invariably administers by Chamber since its creation until today.

Dear Vahid Novruzov!

I heartily congratulate you and the led by you team on the occasion of the 20-th anniversary of activity and wish you new successes in your work!

 

Yours faithfully,

Chairman of Joint Stock Company "Xəzər",

Doctor of Economic Sciences                                            Gudrat Kerimov

  Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый г-н Новрузов!

 

Мы от всей души поздравляем Вас, всех членов Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и Ваш коллектив с 20-летней годовщиной Палаты Аудиторов.

Палата Аудиторов, основанная согласно подписанному в 1994 году всенародным лидером Гейдаром Алиевым Закону Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности" и приступившая к деятельности в 1996 году, с первого дня выполняла незаменимую роль в развитии предпринимательства в нашей стране, улучшении деловой среды, установлении международной системы учета, обеспечении прозрачности в финансовой сфере.

Как результат внимания и заботы уважаемого Президента Ильхама Алиева, было организовано оказание аудиторских услуг на основании международных стандартов, изучен опыт передовых стран. Значительное развитие предпринимательства, большие достижения в направлении либерализации экономики оказали серьезное влияние и на организацию деятельности Палаты Аудиторов. Работа Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в направлении развития аудита, как цивильной формы финансового контроля, и построение его в соответствии с международными стандартами, настойчиво продолжается и по сей день.

Еще раз от всего сердца поздравляем с юбилеем и желаем успехов в вашем труде.

 

С уважением,

Председатель                                                             Рамиз Гасанов
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

We congratulate you, board members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and your team on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors.

According to the Law of Azerbaijan Republic on "Audit service" signed by National Leader Heydar Aliyev in 1994, the Chamber of Auditors started its activity in 1996 and it has been an indispensable role in the developing of entrepreneurship in our country, improving the business environment, building the international accounting system, ensuring transparency in the financial system since its establishment.

As a result of attention and care of Mr. Ilham Aliyev, audit services have been held in accordance with international standards, studied the experience of the advanced countries. The important development of entrepreneurship, the significant progress towards liberalization of the economy have had a major impact on the organization of the activity of the Chamber of Auditors. The Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan continues to work hard today towards to develop the audit service which is considered a civilized form of financial control in the world and build it in accordance with international standards.

We congratulate you once again on the occasion of the 20th anniversary and wish you successes in your resolute work.

 

Yours faithfully,

Chairman                                                                                  Ramiz Hasanov 
Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

 

От имени Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики сердечно поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю крепкого здоровья и успехов в труде.

Отрадно отметить, что за 20-летний период Палата Аудиторов Азербайджанской Республики провела огромную работу по формированию принципов аудита в Азербайджане, и сыграла особую роль в экономическом развитии нашей страны на принципах прозрачности. Именно поэтому руководимая Вами Палата Аудиторов превратилась в высокозначимую организацию, чей авторитет и статус растут день ото дня. Надеюсь, что плодотворные деловые отношения между Палатой аудиторов и Конфедерацией Предпринимателей Азербайджана, став еще более тесными, выйдут на новый уровень сотрудничества.

Желаю вам успехов в той ответственной и высоко ценимой работе, которую вы ведете в области укрепления профессии аудитора и бухгалтера.

 

Уважаемый Вахид муэллим,

Я полностью уверен в том, что Ваш огромный опыт, высокий уровень организации работы в Вашем коллективе принесут реальные плоды, и будут и в дальнейшем оказывать свое положительное влияние на процветание и благополучие нашей страны и людей.

Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам успехов в ваших начинаниях!

 

С уважением,

Мамед Мусаев

Президент Национальной Конфедерации

Организаций Предпринимателей (работодателей)

Азербайджанской Республики
To the Chairman of the Chamber of

Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Vahid,

On behalf of The National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic we congratulate you and your collective on the occasion 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and I wish each of you good health and success in your fruitful work.

It can be noted with pride that, in 20 years of activity the Chamber of Auditors has done great work in the direction of the formation of auditing principles in Azerbaijan and has played a special role in the economic growth of our country based on transparent principles. That is why the powers and status of the organization headed by you getting stronger day by day has become an important institution.

I hope that, effective and business relations of National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations with the organization headed by you will increase and rise remarkable level of cooperation. Your services in the field of strengthening and improvement of accounting and auditing profession in Azerbaijan are highly appreciated and I wish you success in your responsible and valuable activities.

Dear Mr. Vahid,

I am fully confident that, your best experience, excellent organization of the work in your collective will give its real results and will have decisive influence for the further prosperity of our country, improvement the welfare of our people.

Once again I congratulate you and wish you success in your future work!

 

Sincerely,

Mammad Musayev

President of the National Confederation of

Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic

 
 

Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində biznes subyektinin uğurlu fəaliyyətinin təmin olunması ilk növbədə onun təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının mövcud qanunvericiliyin tələblərinə  və bazar konyunkturasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsindən asılıdır.

Buna nail olunmasında maliyyə nəzarətinin əsas formalarından biri olan və bütün dünyada geniş yayılmış auditor xidmətinin böyük rolunun olması danılmaz faktdır. Bu, həm də auditor xidmətinin əsas mahiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, auditor xidməti təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyəti sahəsində müqavilə əsasında yoxlamaların keçirilməsindən və yoxlamanın nəticəsi üzrə  mühasibat uçotunun düzgün tətbiq olunması, hesabat göstəricilərinin dürüstlüyü barədə yazılı rəy verilməsindən, auditorun peşə fəaliyyətinə uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat  münasibətləri sahəsində digər xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir.

Azərbaycanda auditor xidmətinin yaradılması məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmuş və bu məqsədlə 1994-cü ildə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə qəbul edilmişdir.

Həmin Qanundan irəli gələrək Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər  sistemini hazırlamaq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə etmək, öz fəaliyyətində qanunvericilikdən irəli gələn tələblərə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası yaradılmışdır.

Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən  Azərbaycanda auditor xidmətinin mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğun şəkildə təşkili və tənzimlənməsi, milli audit sisteminin inkişafını təmin edən mükəmməl normativ hüquqi bazanın  yaradılması, beynəlxalq tələblər səviyyəsində fəaliyyət göstərmək iqtidarında olan kadrların hazırlanması sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq Azərbaycanda milli audit sistemi bərqərar olmuş, auditor xidmətinin həcmi, əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş, şəffaflığın yüksəldilməsində, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdər.

Audit sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Auditorlar Palatasının beynəlxalq əlaqələrinin əhatə dairəsi kifayət qədər genişlənmişdir. Auditorlar Palatası bir çox ölkələrin audit və mühasibatlıq təşkilatları ilə əməkdaşlıq sazişləri, niyyət protokolları və memorandumlar imzalamış və bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC), Avropanın Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) tam hüquqlu üzv olmuşdur.

Ümid etmək olar ki, bundan sonra da Auditorlar Palatasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən iqtisadi islahatlara dəstək olacaq və ölkə iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığının gücləndirilməsində, Azərbaycan iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.

Yubiley münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə və şəxsən cənab Vahid Novruzova işlərində uğurlar, rifah, sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayıram.

 

AMEA-nın müxbir üzvü,

i.e.doktoru, professor                                                             Akif Musayev
По случаю 20-летнего юбилея Палаты Аудиторов

 

Обеспечение успешного функционирования хозяйствующего субъекта в условиях современной рыночной экономики зависит, прежде всего, от осуществления его экономико-финансовых операций в соответствии с требованиями существующего законодательства и рыночной конъюнктуры.

Неоспоримый факт, что в достижении этого играет большую роль аудит, являющийся одной из форм финансового контроля и получивший широкое распространение по всему миру.   Это проистекает также из основной сущности аудита.  Таким образом, аудиторская служба состоит из проведения проверок на основании договора в области финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и правильного применения бухгалтерского учета по результатам проверки, выдачи письменного заключения о точности отчетных показателей, и оказания иных услуг в сфере финансово-хозяйственных отношений в соответствии с профессиональной деятельностью аудитора.

Создание аудиторской службы в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и было утверждено в 1994 году Законом Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе".

Во исполнение этого Закона, для разработки системы мер, направленных на развитие и усовершенствование аудиторской службы, защиты интересов хозяйствующих субъектов и аудиторов, контроля за соблюдением аудиторами в своей деятельности проистекающих из законодательства требований, была создана Палата Аудиторов Азербайджанской Республики.

 За прошедший период в Азербайджане Палатой Аудиторов были осуществлены важные мероприятия в области организации и регулирования аудита соответственно прогрессивному мировому опыту, создания обеспечивающей развитие системы аудита полной нормативно-правовой базы, подготовки кадров, способных действовать на уровне международных требований.  В результате проделанной работы в Азербайджане была основана национальная система аудита, существенно расширены объем и охват аудиторских услуг, значительно возросла роль аудита в развитии экономики страны в целом.

В результате изучения и внедрения в нашей стране прогрессивного международного опыта в области аудита сфера международных связей Палаты Аудиторов была значительно расширена.   Палаты Аудиторов заключила с аудиторскими и бухгалтерскими организациями целого ряда стран соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях и меморандумы, стала полноправным членом авторитетных международных организаций, в том числе Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA).

Можно надеяться, что и в дальнейшем деятельность Палаты Аудиторов будет поддержкой осуществляемым под руководством президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева экономическим преобразованиям, будет играть значительную роль в увеличении прозрачности и укреплении экономической мощи Азербайджана.

По случаю юбилея я желаю всем сотрудникам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и лично г-ну Вахиду Новрузову успехов в делах, благополучия, здоровья и счастья.

 

Член-корреспондент НАНА,

д.э.н., профессор                                                                       Акиф Мусаев
On the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors

 

Ensuring the successful functioning of business entity in the modern market economy depends primarily on the implementation of its economic and financial operations in accordance with the requirements of existing legislation and market conditions.

It is an undeniable fact that audit plays an important role in achieving this, being one of the forms of financial control and widely used all over the world. It also derives from the essence of audit. Thus, an audit service consists of conducting inspections on the basis of an agreement in the field of financial and economic activities of economic entities and the correct application of accounting as a result of checks, issuing a written opinion on the accuracy of reporting indicators, and providing of other services in financial and economic relations sphere in accordance with the professional activity of an auditor.

Creating of audit service in Azerbaijan is connected with the name of national leader Heydar Aliyev and was approved in 1994 by the Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service".

The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic was created pursuant to that Law for developing a system of measures aimed at the development and improvement of audit service, protecting the interests of economic entities and auditors, monitoring observance with legislation requirements by auditors in their activity.

Over the past period the Chamber of Auditors has implemented in Azerbaijan the important activities in the field of organization and regulation of audit accordingly to the progressive world experience, creation of full normative and legal base, ensuring the development of audit system, training of cadres, which are able to act in accordance with international requirements. As a result of the done work, the national audit system has been established in Azerbaijan, the volume and coverage of the audit services were significantly expanded, the role of audit in the economic development of the country as a whole has increased significantly.

Sphere of international relations of the Chamber of Auditors has been greatly expanded as a result of the studying and implementation in our country a progressive international experience in auditing. Chamber of Auditors signed cooperation agreements, protocols of intentions and memorandums with audit and accounting organizations of a number of countries became a full member of international organizations, including the International Federation of Accountants (IFAC), the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

It is hoped that future activities of the Chamber of Auditors will support economic reforms undertaken under the leadership of President of Azerbaijan Republic Mr. Ilham Aliyev, will play a significant role in increasing of transparency and strengthening of economic power of Azerbaijan.

On this occasion I wish all the members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and personally to Mr. Vahid Novruzov success in business, prosperity, health and happiness.

 

Corresponding Member of ANAS,

d.e.s., professor                                                                           Akif Musayev 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим, 

От всего сердца поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летней годовщиной независимой Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики!

Не вызывает сомнений роль Палаты Аудиторов в формировании устойчивой экономики в Азербайджане, обеспечении прозрачности в финансовом секторе, организации, развитии и совершенствовании аудиторских услуг в стране.

Палата Аудиторов, созданная по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, за 20-летний период деятельности проделала важную работу в формировании координации и контроля в сфере аудиторских услуг.

Значительна роль каждого сотрудника Палаты в построении более продуктивной работы субъектов предпринимательства, в оказании всесторонней заботы государства и совершенствовании актов действующего законодательства, в предотвращении финансово-экономических правонарушений и других негативных тенденций, и в увеличении прозрачности.

В настоящее время перед Палатой Аудиторов стоят большие задачи на пути достижения поставленных перед государственными структурами целей по устранению помех, препятствующих усилению мероприятий Президента Азербайджана по борьбе с коррупцией и развитию предпринимательства.

Мы уверены, что ваш накопленный за годы богатый опыт и международные связи и в дальнейшем будут способствовать усилению экономической мощи страны и признанию её достойного места в мировой экономической ситеме.

Еще раз поздравляю Вас, желаю Вам здоровья, долголетия и новых великих свершений ради счастливого и процветающего будущего родного Азербайджана.

 

С глубоким уважением,

Камран Иманов,

Председатель Агентства по авторским правам

Азербайджанской Республики
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the independent Camber of Auditors of Azerbaijan Republic.             

The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has an indispensable role in forming a stable economy in Azerbaijan, in ensuring the transparency in financial sector, in organizing, developing the work of audit service and improving its activity in Republic.        

The Chamber of Auditors was established in Heydar Aliyev`s initiative and it has done important works to coordinate in audit service and to form the field of control during 20 years of activity.                                                                                                                   

Every employee of Chamber play an important role in building the activity of ownership entities efficiently, in providing the comprehensive state care, improving the existing legislation statements, in preventing the financial-economic offenses and other negative circumstances which appear in this area  and in enhancing transparency.           

At the moment, the Chamber of Auditors has important duties in order to state agencies achieve their goals towards to President of the Republic of Azerbaijan strengthening fight measures to prevent corruption and eliminate the obstacles that prevent the development of ownership.                                                                                     

We are sure that your experience of many years and international relations will contribute to increase economic strength of our country and occupy its worthy place in the world economic system.                                                                                                       

Once again, we congratulate You and wish You good health, long life and great success in your work for the luxurious and happy future of native Azerbaijan.

 

Best regards,

Kamran Imanov

Chairman of the Copyright Agency of Azerbaijan Republic 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От всей души поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летием начала деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, полных радости дней, больших достижений в вашем ответственном труде ради еще большего развития государства и прогресса нашего народа.

Палата Аудиторов, созданная усилиями нашего всенародного лидера Гейдара Алиева, прошла долгий и славный путь. В стране была основана система национального аудита, расширился объем аудиторских услуг, возросло значение этих услуг в развитии национальной экономики.

Благодаря большому вниманию и поддержке Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с успехом продолжающего политику общенационального лидера, была развита система аудита и укреплена её материально-техническая база.

Наличие независимого финансового органа, обеспечивающего государственное регулирование и развитие аудиторских услуг, защищающего имущественные права сосбтвенников, интересы хозяйствующих субъектов и аудиторов, контролирующего соблюдение независимыми аудиторами и аудиторскими организациями требований законодательных актов, также является одним из достигнутых завоеваний.

Соответствующие поручения главы государства стимулируют еще большее совершенствование системы аудита и деятельности Палаты Аудиторов.

Велика роль Палаты Аудиторов в обеспечении точного и правильного ведения бухгалтерского учета во всех хозяйствующих субъектах независимо от формы собственности, заключающаяся в организации в республике аудиторских услуг и осуществлении мер по развитию и совершенствования деятельности в соответствии с действующим законодательством, в обеспечении прозрачности в финансовой системе и в усилении экономики страны в целом, и Ваш вклад в это весьма значителен.

Еще раз сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег, желаю успехов в деятельности по оказанию аудиторских услуг и усилению экономической мощи государства, выражаю надежду на продолжение нашего сотрудничества в области прав человека.

 

 С уважением,

 проф. Эльмира Сулейманова,

 уполномоченная Азербайджанской

 Республики по правам человека

 (Омбудсмен)To the Chairman of the Chamber

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

I warmly congratulate you and led by you team with the 20th anniversary of the start of activity of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, I wish you good health, family happiness, joyful days, great achievements in your responsible work for the further development of the state and progress of our people.

Chamber of Auditors, established by the efforts of our national leader Heydar Aliyev, has come a long and glorious path. The national audit system has been established in the country, volume of audit services has expanded and value of these services in the development of the national economy has increased.

Due to the great attention and support of the President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev, who successfully continuing the policy of the national leader, an audit system was developed and its material and technical base was strengthened.

One of the obtained achievements is also the presence of an independent financial body ensuring a state regulation and development of audit services, protecting the property rights of owners, the interests of economic entities and auditors, controlling the fulfillment of requirements of legislation by independent auditors and audit organizations.

Appropriate instructions of head of state stimulate even greater improvement of audit system and the activities of the Chamber of Auditors.

A great role of the Chamber of Auditors in providing an accurate and correct accounting of all business entities regardless of ownership, is the organization of audit services in the country and the implementation of measures for the development and improvement of the activities in accordance with applicable law, ensuring transparency in the financial system and strengthening the country is economy in general, and your personal contribution is very significant.

I cordially congratulate you and your colleagues once again and wish you success in the provision of audit services and in strengthening of the economic power of the state, and I expres a hope for the continuation of our cooperation in the field of human rights.

  Yours faithfully,

  prof. Elmira Suleymanova,

  Human Rights Commissioner

  of Azerbaijan Republic

  (Ombudsman)

 


 


 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляем Вас и всех сотрудников Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летней годовщиной деятельности Палаты.

Основание Палаты Аудиторов стало значительным вкладом в развитие сферы аудита и явилось следствием принятия подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Закона Азербайджанской Республики "Об Аудиторской службе".

За пршедшие 20 лет Палата Аудиторов Азербайджанской Республики успешно оправдала оказанное доверие и с честью справилась с высокой ответственностью. Таким образом, в результате профессиональной деятельности Палаты Аудиторская профессия приобрела высокую значимость. Членами Палаты аудиторов стали профессональные аудиторы, ведущие местные аудиторские компании и лидеры международного профессионального сообщества.

Палата Аудиторов, с 2003 года являющаяся членом Международной Федерации Бухгалтеров, стала серьезной опорой в развитии надежного бухгалтерского учета в деле формирования финансового рынка и экономики. Палата аудиторов старательно проводила деятельность по информированию организаций об основных задачах аудита, по принятию и пропагандированию Международных и Национальных Стандартов бухгалтерского учета, а также в области усиления аудиторской и финансовой отчетности.

Кавказский Университет приветствует расширение международных связей и заключение договоров о сотрудничестве и выражает уверенность в значительной пользе этой деятельности для тесного сотрудничества Палаты Аудиторов с университетами и образовательными центрами, для защиты пользователей финансовой отчетности, для развития бухгалтерской и аудиторской профессии в стране.

В дни 20-летнего юбилея Палаты Аудиторов, от имени всего профессорского и преподавательского состава Кавказского Университета от всего сердца поздравляем руководство и сотрудников Палаты и желаем всегда быть в числе организаций, имена которых произносятся с гордостью.

 

С уважением,

Ректор                                                                Профессор Ахмет СаничTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov!

 

I cordially congratulate you and all the staff of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on the 20th anniversary of the Chamber is activities.

Founding of the Chamber of Auditors has become a significant contribution to the development of audit and was the result of adoption the Law "On Audit Service" signed by national leader of Azerbaijan Republic Heydar Aliyev.

Over the past 20 years, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic successfully justified their confidence and honorably coped with high responsibility. Thus, as a result of professional work of the Chamber, an auditor profession has gained high prestige. Professional auditors, the leading local auditing firms and the leaders of international professional society have become the members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

Being a member of the International Federation of Accountants since 2003, the Chamber of Auditors has become a significant support in the development of a reliable accounting in the formation of financial market and economy. The Chamber of Auditors worked diligently on informing of organizations about the main audit issues, on the adoption and promotion of international and national accounting standards, as well as in area of strengthening of audit and financial reporting.

Caucasus University welcomes the expansion of international relations and the conclusion of agreements on cooperation and expresses confidence in the significant benefits of this activity for close cooperation between the Chamber of Auditors and universities and educational centers, for protecting users of financial statements, for the development of accountancy and audit professions in the country.

In the days of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors, on behalf of professors and teaching staff of our University, we heartily congratulate the leadership and members of the Chamber and wish always to be among the organizations whose names are pronounced with pride.

 

Yours faithfully,

Rector                                                                          Professor Ahmed Sanych

 

 

 


 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

В результате кадровых преобразований под руководством национального лидера Гейдара Алиева, 5-го апреля 1996 года в Азербайджане, движущемся по пути развития и модернизации, начала свою деятельность Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, которая в настоящее время приобрела весомый авторитет как внутри страны, так и среди международных организаций.

Я поздравляю Ваш коллектив с 20-летним юбилеем — знаменательной датой начала деятельности вашей организации, желаю успехов в вашей работе, в борьбе с коррупцией, в развитии экономики страны, в расширении международных связей и сотрудничества.

Демонстрируемые в вашей деятельности принципиальная позиция и приверженность демократическим ценностям были высоко оценены общественностью нашей страны. Мы верим, что роль вашей организации в продолжающемся под руководством главы Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева процессе построения правового государства, не потеряет своего значения и в дальнейшем.

Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным событием, желаю успехов и новых достижений.

С уважением,                                                                             Камран Алиев


To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

    As a result of personnel reforms initiated under the guidance of our national leader Heydar Aliyev,  confidently advancing along the path of rapid development and modernization, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has started its activity in Azerbaijan on 5 april 1996 and at the moment it has gained prestige both within the country and among international organizations.

    The remarkable date of your organization starting its activity - on the occasion of the 20th anniversary, I congratulate You and your staff and wish you successes in your activity, fighting against corruption, to develop the economic  of state, expanding the international relations and cooperation.

    A principal position which you demonstrate in your activity and your loyalty to democratic values are highly appreciated by our country society. We believe that in Azerbaijan, in the process of building a legal state successfully going on under the leadership of the head of state of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, the role of your organization will be continued successfully in future.                                                                        

    Once again, I convey congratulations on the occasion of the remarkable day and  wish you successes and new achievements.

 

Sincerely,                                                                                  Kamran Aliyev


 


 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

 

От имени Конфедерации Профсоюзов Азербайджана и многих тысяч членов профсоюза поздравляю Вас с 20-летней годовщиной Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Значительные достижения и масштабные успехи стали результатом продолжения на концептуальной основе Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегического курса, определенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Во имя развития страны с уверенностью принимаются строгие меры по борьбе с коррупцией и взяточничеством. На совещании, посвященным итогам 2015-го года, Президент страны подчеркнул, что необходимы строгий финансовый контроль, общественный контроль, и государственный контроль. Глава Республики призвал расширять роль аудита в увеличении прозрачности и борьбе с коррупцией.

Уже 20 лет, как Палата Аудиторов Азербайджанской Республики неустанно трудится в направлении еще большего развития и совершенствования аудиторских услуг в стране. За прошедшие годы Палата Аудиторов, заняв прочное место в системе органов государственного построения и центральной исполнительной власти, неустанно трудилась над становлением в нашей стране аудита, признанного во всем мире как форма цивилизованного финансового контроля. Прилагаются усилия для обеспечения государственного регулирования и совершенствования аудиторских услуг, защиты интересов государства и хозяйствующих субъектов.

Заслуживают высокой оценки ваши достижения в сфере профессиональной подготовки аудиторов и повышения их профессионального уровня, взаимоотношения с организациями финансового контроля разных стран, ваша работа в области изучения прогрессивного мирового опыта и внедрения его в нашей стране.

Еще раз поздравляю Вас с юбилеем, желаю счастья и успехов в делах.

 

С уважением,

Председатель КПСА,

вице-президент МКПС

депутат                                                                              Саттар Мехбалиев
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

 

I congratulate and convey  you sicere congratulations on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Camber of Auditors of Azerbaijan Republic on behalf of the Azerbgaijan Trade Unions Confederation and memebers of  trade unions representing it.                                                                                                                                           

An important successes have been gained and great strides have been made as a result of strategic course defined by national leader Heydar Aliyev, President of Azerbaijan Ilham Aliyev continued within excellent conceptual basis. The strong measures are confidently carried out against corruption and bribery for the sake of our country is development. At the meeting dedicated to the results of 2015, our honourable President has noted that very serious financial control, public control, state control should be. The head of state invited to expand the role of audit in increasing transparency and fighting against corruption.                                                                           

For the past 20 years, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic with its multilateral activities works without a break for developing the audit service in the country and improving it. Over the years, the Chamber of Auditors has taken a firm place in the system of building state and central executive bodies, was trying to fulfill the duties for devoloping the audit known as the civilized form of financial control in worlwide. State regulation and improvement of the audit service, to ensure the protection of the state and economic entities  interests, are efforted.  Your works are estimable in the field of training of professional cadres which are able to act in accordance with international requirements, creating relationships with financial control agencies of different countries, learning the progressive world experience and applying it in our country.                                                                                                                                       

Once again, I congratulate You on the occasion of your anniversary and wish you successes, strong determination in your multi-faceted work.

 

Yours faithfully,

Chairman of ATUC, deputy president of ITUC                          S.Mehbaliyev

 


 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Экономические успехи современнного Азербайджана — это плоды осуществления долгосрочной стратегии развития, определенной национальным лидером Гейдаром Алиевым и продолженной его достойным преемником господином Ильхамом Алиевым. В этой стратегии развития обеспечение финансовой прозрачности и отчетности имеет особую важность.

Руководимая Вами Палата Аудиторов в течение двацати лет своей деятельности играла исключительную роль во внедрении международных стандартов в экономику страны и обеспечении прозрачности.

От имени Ассоциации Банков Азербайджана поздравляю Вас и весь коллектив Палаты Аудиторов с этим знаменательным днем — 20-летним юбилеем и желаю больших успехов в вашей дальнейшей деятельности по развитию экономики страны.

 

С уважением,

Закир Нуриев

Президент Ассоциации Банков АзербайджанаTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

Economic successes of modern independent Azerbaijan is result of long-term development strategy which defined by Azerbaijani national leader, the founder of modern Azerbaijan Heydar Aliyev and implementing successfully by his worthy successor Ilham Aliyev. To ensure financial transparency and accountability of economy is especially important in this development strategy.

During the twenty years of its activity, Chamber of Auditors led by you, has played a crucial role in ensuring transparency and application of international standards in the economy.

On behalf of Azerbaijan Banks Associations, I congratulate You and your staff on the occasion of remarkable day-the 20th anniversary and wish you successes in your activity serving the development of sustainable economy.

 

Best Regards,

Zakir Nuriyev

President of Azerbaijan Banks Association


 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От себя лично и от лица трудового коллектива Государственного Комитета по Имущественным вопросам поздравляю Вас и всех сотрудников Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летним юбилеем начала деятельности Палаты.

С момента начала своей деятельности Палата Аудиторов Азербайджанской Республики целенаправленно и успешно шагает по пути становления, развития и совершенствования аудита. Сегодня в Азербайджане аудиторскую профессию, наряду с высоким авторитетом, характеризуют такие качества, как высокий профессионализм, чувство гражданственности и ответственность перед обществом.

Развивающаяся в Азербайджане аудиторская деятельность, как необходимая инфраструктурная отрасль, приобретает особую значимость с общественно-политической точки зрения. В целях обеспечения исполнения обязанностей, проистекащих из подписанных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым указов и распоряжений, связанных с повышением роли аудита в развитии экономики, анализ идущих в этой сфере процессов и определение дальнейших приоритетов приобретают важное значение.

Я желаю успехов лично Вам и всем членам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в вашем трудном, но почетном труде. Надеюсь, что ведущаяся для процветания нашего народа и государства исключительная работа внесет значительный вклад в развитие аудита и будет продолжаться.

 

С уважением,

Председатель Государственного Комитета

по Имущественным вопросам                                           Карам Гасанов

 

 

To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

            On behalf of staff of the State Committee on Property Issues and my own, I congratulate You and  staff of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Repulic on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the Chamber.                                   

          Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic successfully steps on the way of forming, developing and improving audit in our country since started its activity. Nowdays, auditor profession is characterized as the feauters of high professionalism, a sense of citizenship and responsibility to the community including getting a high reputation in Azerbaijan society.                                                                                         

          Emerging audit activity is of particular importance as sphere of necessary infrastructure in terms of socio-political. It is most important to ensure executing the duties which according to decrees and orders signed by President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, on increasing  the role of audit in the development of economy, to improve state regulation and legal and regulatory framework of audit service, to analyse the processes in order to know the current status of audit service market in country and to define the future priorities.         

            I wish You and All members of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan successes and lucks in your difficult but honurable work. I hope that you will continue to contribute to the development of audit work for the welfare of our country and people.

 

Sincerely,

Chairman                                                                                 Karam Hasanov 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Палаты аудиторов с 20-летним юбилеем Палаты, хочу изъявить свои искренние чувства, почтение и наилучшие пожелания.

В первые годы восстановления независимости Азербайджана национальный лидер Гейдар Алиев своим Указом от 16 сентября 1994 года "Об аудиторской службе" – о создании органа независимого финансового контроля – Палаты Аудиторов, заложил новую основу аудиторской службы.

В течение 20 лет деятельности Палата Аудиторов проделала большую работу в области защиты интересов государства, хозяйствующих субъектов и аудиторских организаций, в сфере разработки законодательства и системы практических мер по организации и развитию аудиторских услуг.

В Азербайджанской Республике была разработана Концепция реформы системы аудита, наша страна была первой из стран СНГ, где появилось отделение Института Внутренних Аудиторов “Аудит-Азербайджан”.

Под Вашим руководством в Палате Аудиторов была усовершенствована система финансового контроля, создана база необходимой информации, взращены работающие в соответствии с современными международными стандартами специалисты.

Сегодня Палата Аудиторов является членом таких организаций, как Европейская Федерация бухгалтеров и аудиторов (EFAA), Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), Евразийский Совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ECCAA).

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев относится с постоянным вниманием и заботой к деятельности Палаты Аудиторов, и работа сотрудников Палаты Аудиторов оценена высокими государственными наградами.

Уважаемый Вахид муэллим!

Еще раз поздравляю Вас и весь коллектив с 20-летним юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в работе, удачи и процветания коллективу и нашей стране.

 

С глубоким уважением, 

Председатель Счетной палаты                                      Вюгар ГюльмамедовTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and the staff of the Chamber of Auditors on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber, express my respect and best wishes.                                  

 In the first years of the restoration of independence of Azerbaijan, national leader Heydar Aliyev  laid the foundation for the new audit service by decree dated september 16,1994 "On Audit sevices" about establishing independent financial control body- the Chamber of Auditors.                                                                                                  

From its inception over 20 years, The Chamber of Auditors has done a lot of works in the field of  protecting the interests of state, economic entities and audit organizations in republic, prepearing legislative and practical measures for organization  of auditing services and its development.                                                                                            

In Azerbaijan, the Concept of reform of the audit system has been worked out and prepared, for the first time in the CIS, The "Audit-Azerbaijan" section of the international Institute of Internal Auditors (IIA) has been established.                                         

Under your leadership, the financial control system has been improved, the important database created, audit professionals trained in accordance with modern international standards.                                                                                                                        

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is a full member of the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA), an associative member of the International Federation of Accountants (IFAC), and a member of  Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCBA).                                                                                       

President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev has always been concern and paid attention for the activity of the Chamber of Auditors and awarded the work of employees of the Chamber with highest state reward.                                                     

Dear Mr. Vahid Novruzov,                                                                                                        
Once again, I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors and wish You good health, happiness and new successes in your honorable work, peace and prosperity to our country and your team.

 

Yours faithfully,

Chairman                                                Vugar Gulmammadov

 


 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Палата Аудиторов, осуществляющая функции независимого органа финансового контроля и созданная по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, как активный участник процесса экономического развития нашей страны, как форма цивилизованного финансового контроля, играет большую роль в реализации государственного регулирования аудиторских услуг, в обеспечении прозрачности финансово-экономических отношений, в развитии аудита.

За последние годы были достигнуты значительные результаты в определении основных направлений развития аудиторских услуг, в расширении рынка аудиторских услуг, в признании роли аудиторской профессии в обществе, в защите пользователей аудиторских услуг, в подъеме аудита на уровень соответствия международным стандартам, а также в еще большем усилении роли и значения аудита в экономической жизни страны.

С большим удовлетворением отмечаю, что между Палатой Аудиторов и Министерством налогов были установлены плодотворные сотруднические отношения на действенной основе. Представители Палаты всегда активно участвуют в разработке и обсуждении новой законодательной документации по налогово-правовым отношениям, в том числе проектов изменений и дополнений в существующее налоговое законодательство.

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Палаты Аудиторов с 20-летним юбилеем создания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю успехов в неоценимой деятельности ради дальнейшего развития экономики нашей страны и улучшения материального благосостояния нашего народа. Уверен, что и впредь будут развиваться искренние деловые отношения между Палатой Аудиторов и Министерством налогов, и мы будем работать вместе в осуществлении наших обязанностей.

 

С уважением,

Фазиль Мамедов

Министр по налогам 

Азербайджанской Республики 


To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

Independent body in charge of financial control function and the Chamber of Auditors was established on the initiative of national leader Heydar Aliyev, as an active participant in the economic development of the country, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has been a great role in implementing the state regulation of auditing services, ensuring the transparency of economic and financial relations, improvind the audit as a form civilized financial control.                                                               

In recent years, defining the main development directions of audit services in Azerbaijan, expanding the market of audit services, recogniting the role of the audit profession in society, protecting the interests of users of audit service, delivering the audit to the level of international standards, increasing the importance of its role in the economic life of the country have been  achieved significant results in improving further.       

I note with great gratitude that, the effective cooperation relations were established between The Chamber of Auditors and The Ministry of Taxes based on business relations. Representatives of the Chamber of Auditors always take an active part in preparing and discussing  the new legislative documents on tax-law relations, normative-legal acts, including the draft of amendments and additions to the existing tax legislation.                                                                                                                                     

Dear Mr. Vahid Novruzov,                                                                                                          
I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and wish you successes in your work for further improvement  of our country  and welfare of our people. I hope that business relations between the Chamber of Auditors and the Ministry of Taxes will be developed in future and worked together in carrying out our duties.

 

Sincerely,                                                                            
Minister of Ministry of Taxes of                                    

Azerbaijan Republic                                               Fazil Mammadov

 
 

 


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с 20-летним юбилеем основания палаты аудиторов Азербайджанской Республики.

Неустанным трудом национального лидера Гейдара Алиева в сфере созидания политики, культуры и экономики в нашей стране возросла прозрачность, усилен контроль в борьбе с коррупцией, проведены профессиональные обсуждения в этих областях, исследованы пути решения существующих проблем. Совершенствование системы контроля в Азербайджане и приведение механизма контроля в соответствие с особенностями рыночной экономики стало одной из задач, постоянно находившихся в фокусе внимания национального лидера Гейдара Алиева в политике построения государства.

И сегодня под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева экономика страны основательно продвинулась, были сделаны важные шаги на пути внедрения международных стандартов, повышения уровня образования, совершенствования законодательной базы. Ведутся заслуживающие высокой оценки работы по формированию независимого финансового рынка, усилению ответственности, внедрению прогрессивных идей антикоррупционных принципов.

Играя значимую роль в уменьшении коррупции, Палата Аудиторов проводит важную работу по отчетности, снижению рисков до минимума, осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в этой сфере и по другим направлениям. Палата Аудиторов, осуществляя под Вашим руководством государственное регулирование аудиторских услуг, разрабатывает проекты нормативных актов и систему мер по развитию этой сферы, и, в то же время, защищает интересы аудиторов. В Палате объединились самые профессиональные специалисты, достойно справляющиеся со своими обязанностями. Продолжаются работы по подготовке кадров, по повышению их уровня квалификации и профессионализма, по привлечению молодых аудиторов на специальные курсы. Проводятся мероприятия по обеспечению соблюдения правил бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству страны, по организации научно-практических конференций, по обучению и по другим направлениям.

Уважаемый Вахид муэллим!

От себя лично и от лица коллектива Государственного Комитета по проблемам Семьи, Женщин и Детей сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с 20-летним юбилеем основания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и желаю удачи в Вашей плодотворной деятельности.

 

С уважением,

Председатель Государственного

Комитета Азербайджанской Республики

по проблемам Семьи, Женщин и Детей                         Хиджран Гусейнова
 

 

To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

I cordially congratulate you and your team with the 20th anniversary of foundation of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

Due to the tireless work of national leader Heydar Aliyev in the field of building policy, economics and culture, in our country was increased transparency and control in the fight against corruption, were held professional discussions in these areas, were investigated ways to solve existing problems. Improving the monitoring system in Azerbaijan and the bringing of control mechanism in accordance with the features of a market economy has become one of the tasks, which were always in the focus of attention of national leader Heydar Aliyev in the policy of state-building.

Today, under the leadership of President Ilham Aliyev, the country economy has progressed substantially, have been made important steps towards the implementation of international standards, increasing of education level, improving the legislative base. Underway commendable works on the formation of an independent financial market, on strengthening of responsibility, on implementation of progressive ideas of anti-corruption principles.

Playing a significant role in reducing corruption, the Chamber of Auditors carries out important work in reporting, reducing the risks to a minimum, monitors the compliance requirements of the legislation in this and in other areas. Chamber of Auditors, carrying out under your leadership the state regulation of audit services, develops projects of regulations and a system of measures for the development of this sector, and, at the same time, protects the interests of the auditors. The Chamber united the most professional specialists which cope worthy with their responsibilities. Underway the work on the cadre training, on raising the level of their skills and professionalism, on attracting the young auditors to the special courses. Measures are taken to ensure compliance with accounting rules, conformity of economic and financial operations with the country legislation, on organization of scientific conferences, training and other areas.

Dear Mr. Novruzov!

On my own behalf and on behalf of the staff of the State Committee for Family, Women and Children Affairs I cordially congratulate you and your colleagues with the 20th anniversary of founding of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and wish you success in your fruitful activity.

 

Yours faithfully,

Chairman of the State

Committee of Azerbaijan Republic

for Family, Women and Children Affairs                          Hijran Huseynova

 


Председателю Палаты Аудиторов Азербайджанской

Республики, доктору экономических наук,

профессору В.Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим! 

Исполняется 20 лет успешной деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, учрежденной национальным лидером Гейдаром Алиевым 5 апреля 1996 года с целью организации на территориии страны государственного регулирования и обеспечения развития и совершенствования аудиторской службы. За прошедшие 20 лет Палата Аудиторов играла значимую роль в создании в Азербайджане национальной системы аудита, в расширении и усилении объема аудиторских услуг, а также в гармоничном и уверенном развитии экономики в республике.

Уважаемый Вахид муэллим,

От имени Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики поздравляем Вас и весь коллектив с 20-летием основания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаем успехов в осуществляемой под руководством Президента страны Ильхама Алиева деятельности.

 

С уважением,

Ректор, академик                                                     Урхан АлекберовTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

The Chamber of Auditors of Azerbaijan  Republic  has been established by the National Leader Heydar Aliyev on 5 April, 1996  in order to organize state regulation of the audit service in the country, ensure the development and improvement of audit services, will celebrate the 20 years of its successful activities. Over the past 20 years, The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has played a significant role in establishing the national audit system in Azerbaijan, expanding and strengthening the size of transparent audit service, as well as  in sustainable and harmonious development of the economy.                                                                                                                Dear Mr. Vahid Novruzov,                                                                                                        

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic on behalf of the staff of Academy of Public Administration under the President of Azerbaijan Republic and wish you new successes in your activities which implemented under the leadership of President Mr. Ilham Aliyev.

Faithfully

Rector, academician                                           Urkhan Alakbarov
 


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляю Вас с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, созданной на основании подписанного основоположником и архитектором независимого государства, лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым Закона Азербайджанской Республики, и желаю успехов в дальнейшей деятельности.

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, пройдя под Вашим руководством славный путь, внесла достойный вклад в дело усиления финансовых основ нашего независимого государства.

Особое место и роль у Палаты аудиторов в осуществлении стратегии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по обеспечении прозрачности и борьбе с коррупцией. В успешных экономических реформах, осуществляемых главой государства, Палата аудиторов приобретает большое значение в качестве системы независимого финансового контроля.

Многоуважаемый Вахид муэллим,

В результате Вашего успешного и профессионального руководства Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики, аудиторская служба заняла достойное место в нашей стране и на международном уровне, зарекомендовала себя как независимая и беспристрастная система финансового контроля. Вы в полной мере соответствуете и верны стратегическому мировоззрению нашего национального лидера Гейдара Алиевича Алиева, проводимой им линии политического и экономического развития. Считаю своим долгом отметить Вашу неуклонную верность, как известного служителя науки и представителя интеллигенции, внутренней и внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, который с успехом претворяет в жизнь светлые идеи национального лидера и обеспечивает проведение приобретших огромное значение для Республики глобальных дел.

Многоуважаемый Вахид муэллим,

Еще раз поздравляю Вас с 20-летием Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности. Выражаю уверенность, что наше взаимное сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным.

 

С уважением,

Шамсаддин Ханбабаев

Глава исполнительной власти

Хачмазского р-на Азербайджанской Республики

To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

I congratulate you on the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, established on the basis of the Law, signed by the founder and architect of independent Azerbaijan state Heydar Aliyev, the leader of Azerbaijan people, and I wish you success in your future activities.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, passing the glorious path under your leadership, made a worthy contribution to strengthening of financial foundations of our independent state.

The Chamber of Auditors has a special place and role in the implementation of the strategy of the President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev on ensuring transparency and fighting corruption. The Chamber of Auditors acquires a great importance as the system of independent financial control in the successful economic reforms, carried out by the Head of State.

Dear Mr. Novruzov!

As a result of your successful and professional leadership of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, the auditing service has taken a worthy place in our country and at the international level, has established itself as an independent and impartial system of financial control. You fully meet the faithful and strategic outlook of our national leader Heydar Aliyev and the carried out by him line of political and economic development. I consider it my duty to note your unwavering loyalty to domestic and foreign policy pursued by President Ilham Aliyev, which successfully implements to life the bright ideas of the national leader and ensures the implementation of global affairs that are of great importance for the Republic.

Dear Mr. Novruzov!

Once again I congratulate you on the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic; I wish you long life, good health and success in your responsible work. I want to express confidence that our mutual cooperation will continue to be fruitful.

 

Yours faithfully,

Shamsaddin Hanbabaev

The Head of the executive power

of Khachmaz region of Azerbaijan Republic

  Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени многотысячного профессорско-преподавательского состава и студентов Бакинского Государственного Университета сердечно поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с 20-летним юбилеем основания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Уважаемый Вахид муэллим!

Создание Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на основании подписанного в 1994 году великим вождем Гейдаром Алиевым Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" стало значительным событием в истории нашей страны. Таким образом, стали возможными государственное регулирование аудиторской службы в стране, разработка системы мер и проектов нормативных актов, направленных на развитие и совершенствование аудиторских услуг, защита интересов государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов (аудиторских организаций). Палата Аудиторов, созданная с целью обеспечить точное и правильное ведение финансового и бухгалтерского учета во всех хозяйствующих субъектах независимо от формы собственности, и функции которой состоят из организации в республике аудиторской службы и осуществления мероприятий для развития и совершенствования ее деятельности в соответствии с существующим законодательством, за прошедшие 20 лет со дня основания проделала большую работу, приобрела международный авторитет, стала членом таких международных организаций, как Европейская Федерация бухгалтеров и аудиторов (EFAA), Евразийский Совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ECCБA), Международная Федерация Бухгалтеров. За этот период Палатой были осуществлены значительные работы в области создания в стране Института Аудита и независимых аудиторов и аудиторских организаций, организации и регулирования их работы, разработки методических указаний, также Палата добилась издания научно-практического журнала "Экономика и Аудит" и разработанного для высшей школы первого учебного пособия "Аудит".

Уважаемый Вахид муэллим!

Еще раз поздравляю Вас и Ваших коллег с этим замечательным днем, желаю всем новых успехов в той значительной работе, которая проводится под руководством Президента Республики Ильхама Алиева в направлении государственного строительства в Азербайджане, мирового признания нашей страны как правового и демократического государства.

 

С уважением,

Ректор Бакинского

Государственного Университета               академик Абель Магеррамов


 

To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on behalf of the many thousands of employees and students of the Baku State University.

Dear Mr. Vahid Novruzov,

Establishing of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic according to  the Law of the Republic of Azerbaijan "On  Audit service" signed in 1994 by national leader Heydar Aliyev is an important event in the history of our country. Thus, it was possible to organize the state regulation of auditing services in the country, make the draft of normative acts, system of measures aimed at the development and improvement of audit service, to protect the interests of state, economic entities and auditors (audit organizations). The main duty of the Chamber of Auditors is to organize the work of auditor service in country in order to ensure implementing the  financial and accounting  exactly and correctly in all businesses  enterprises regardless of ownership and in accordance with the current legislation to implement measures to improve and develop its activity and the Chamber of Auditors has done a lot of important works over 20 years of its establishment, also it has been accepted as a full member to European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) and International Federation of Accountants (IFAC) and a member to Eurasian Council of  Certified Accountants and Auditors (ECCBA). In this process, the Chamber of Auditors has done important works towards the establishment of Audit Institute in country and achieved to establish independent auditor and auditor organizations, to make the methodological guidelines, to publish the  "Economy and audit" scientific-practical magazine and designed for high schools "Audit" book.

Dear Mr. Vahid Novruzov,

Once again, I congratulate You and your staff on the occasion of this remarkable day, wish you new successes in your important works towards building the state in Azerbaijan, recognizing our country as a legal and democratic state in the world under the leadership of our Dear President Ilham Aliyev.

 

Yours faithfully,

Rector of Baku State University             Academician Abel MAHARRAMOV

  Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики,

господину Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени ректората и общественных структур Азербайджанского Государственного Аграрного Университета от всей души поздравляю Вас и возглавляемый вами коллектив с 20 летним юбилеем учрежденной Указом национального лидера Гейдара Алиева Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Палата Аудиторов, как независимый орган финансового контроля, оказывает важные услуги по организации в нашей стране государственного контроля аудиторских услуг, по разработке нормативно-правовых актов, направленных на развитие и совершенствование аудиторских услуг, по защите интересов хозяйствующих субъектов и аудиторов, по контролю за соблюдением требований, вытекающих из законодательства. С целью обеспечения точного и достоверного ведения бухгалтерского учета на предприятиях, Палата Аудиторов прилагает большие усилия по правильной организации, развитию и совершенствованию деятельности аудиторской службы в соответствии с действующим законодательством. В стране была создана национальная система аудита, чья роль в обеспечении прозрачности, борьбе с коррупцией и развитии экономики значительно возросла.

Руководствуясь соответствующими указами и распоряжениями Президента страны Ильхама Алиева и осуществляя мероприятия по изучению и применению передового мирового опыта в области аудита, география и зона охвата международных связей Палаты Аудиторов существенно расширились. В результате всего этого Палата Аудиторов в 2003-м году стала ассоциативным, а в 2008-м полноправным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), а также была принята полноправным членом в Европейскую Федерацию Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA).

Господин Председатель,
 

Ваши достижения за последние 20 лет коллектив Азербайджанского Государственного Аграрного Университета встречает с чувством большого удовлетворения.

Еще раз поздравляю Вас и Ваших коллег с юбилеем, желаю новых успехов в Вашей плодотворной деятельности.

 

С искренним уважением,

Ректор Азербайджанского Государственного Аграрного
Университета, член-корр. НАНА
                 профессор Ибрагим Джафаров


 

To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and your team on the occasion of 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic established by the Decree of the Great Leader Heydar Aliyev, on behalf of the administration and public organizations of the Azerbaijan State Agrarian University.

The Chamber of Auditors services as an independent financial supervisory authority in organizing the state regulation of the auditing services, preparing regulations directed towards the development and improvement of audit service, protecting the interests of economic entities and auditors and to monitor compliance with the requirements imposed by legislation. The Chamber of Auditors expends great effort for the proper organization of the work of the audit service, to improve its operation and development in accordance with the current legislation in order to provide accurate and correct financial and accounting records. The national audit system has been increased in our country, the role of audit has been increased in ensuring the transparency, national audit, in the fight against corruption and in development of economy.

Geography of international relations and scope of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has expanded enough because it implements the measures towards to study and apply the progressive international experience in the field of audit guided President Ilham Aliyevs decree and instructions. As a result, the Chamber of Auditors has become an associate member in 2003 and a full member in 2008 to the International Federation of Accountants (IFAC), also a full member to the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

Mr Chairman,

In the past 20 years, your achievements are perceived with a feeling of great satisfaction by the staff of the Azerbaijan State Agrarian University. Once again, I congratulate You and your team on the occasion of your anniversary and wish new successes in your productive activity.

Yours faithfully,

Rector the Azerbaijan State Agrarian University

Correspondent member of ANAS                            Prof. Ibrahim Cafarov
 

 

 

Поздравление Главы исполнительной власти Ленкорани Талеха Гарашова по случаю 20-й годовщины создания Палаты аудиторов

Дорогой Вахид Новрузов,

20-летие Палаты Аудиторов, учрежденной в соответствии с принятым по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» и начавшей свою деятельность в 1996 году, привлекает внимание как значимое событие в общественно-политической жизни нашей страны. В этот период были осуществлены фундаментальные работы в области формирования национальной системы аудита в нашей стране, расширена сфера услуг аудита, была доказана его незаменимая роль в развитии экономики страны, обеспечении прозрачности и борьбе с коррупцией.

Отрадно, что Палата Аудиторов Азербайджана, сотрудничая с аудиторскими и бухгалтерскими организациями более чем 30 стран, стала обладателем передового опыта, накопленного в этой области, и добилась применения этого передового опыта в практической деятельности. Сегодня аудит имеет большое стимулирующее и контролирующее значение в деле защиты законности, обеспечения прозрачности, подотчетности в экономической сфере Азербайджана. В то же время хочу отметить, что Палата Аудиторов, наряду со своей профессиональной деятельностью, активно участвует в общественно-политической жизни страны и старается решать насущные проблемы народа.

В частности, по Вашей инициативе на протяжении многих лет Палата Аудиторов, руководствуясь принципами гуманизма, за счет своих внутренних ресурсов помогала перемещенным семьям осевших в Ленкорани вынужденных переселенцев из пострадавших от армянской оккупации регионов и не включенных в списки помощи международных организаций, оказывала гуманитарную помощь, способствовала улучшению условий их жизни, усилению их социальной защиты, и все это явное свидетельство высокого патриотического духа каждого из вас и неравнодушия к судьбе своего народа. От имени этих людей, которые были изгнаны из родных мест, выражаю Вам свои самые искренние поздравления.

Достигнутые в период деятельности успехи дают основания надеяться, что под Вашим руководством Палата Аудиторов будет продолжать оказывать поддержку развитию национальной экономики совместно с аудиторскими организациями республики, будет всегда впереди в выполнении поставленных Президентом Ильхамом Алиевым задач по развитию предпринимательства, строгому соблюдению финансовой дисциплины, обеспечению занятости населения, и будет успешно продолжать свою почетную и трудную работу.

От души поздравляю Вас по случаю знаменательного события и желаю вам новых успехов в вашей будущей деятельности.

 

С уважением,                              Талех Гарашов

                                                       Глава исполнительной власти Ленкорани 

 


Congratulations of Head of Executive Power of Lankaran, Taleh Garashov on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the Chamber of Auditors

 

Dear Vahid Novruzov,

The 20th anniversary of the Chamber of Auditors which established according to the Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service" adopted on the initiative of National Leader Heydar Aliyev and begun its activity since 1996, attract attention as  a significant event in the political life of our country. During this period, the fundamental works have been done in the field of forming the national audit system in our country, expanding the scope of audit service, its invaluable role has been proven in developing the state economy, ensuring the transparency in the fight against corruption. It is encouraging that, the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan has appropriated the advanced experience gained in this field cooperating with audit and accounting organizations of more than 30 countries of the world and it has achieved the practical application of this advanced experience. Today, the audit service has great stimulating and controlling importance in protecting the rule of law, ensuring transparency, achieving capital accountability in the economic sphere of Azerbaijan. At the same time I want to note that the Chamber of Auditors, is actively involved in social and political life of the country including its professional activity and it tries to solve vital problems of people

In particular, for many years, in your initiative, the Chamber of Auditors has always helped to displaced families which from regions affected by the armenian occupation and not been included to assistance list of international organizations and settled in Lankaran delivering humanitarian assistance, to improve their living conditions, strengthen their social protection on the basis of the principles of humanism with its internal resources and all of these are evidence of each of the high patriotic spirit. I convey my most sincere congratulations to you on behalf of these people who were expelled from their homes

The achievements gained in the period of its activity, gives reason to hope that under your leadership, the Chamber of Auditors will continue to support to the development of the national economy together with audit organizations republic, it will always be ahead in implementation of the tasks set by the President Mr.Ilham Aliyev, also will continue to work successfully in your difficult and glorious works

I congratulate you on the occasion of portentous event and wish you new successes in your future activities.

 

Yours faithfully,                                         Taleh Garashov

                                                               Head of Executive Power of Lankaran

 


 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю Вас и всех членов Палаты Аудиторов с 20-ти летним юбилеем Палаты, выражаю Вам свои самые наилучшие пожелания.

Принимая активное участие в развитии и совершенствовании аудиторских услуг, в области расширения и усиления законодательной базы по финансовому и бухгалтерскому учету, в разработке целого ряда важных законов, вы внесли большой вклад в осуществлявшиеся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым успешные экономические реформы по установлению принципов рыночной экономики в стране, формирование благоприятной среды для бизнеса и предпринимательской деятельности, особенно в регионах.

В течение многих лет, Вы успешно работаете над повышением прозрачности в сфере аудита, применением международных стандартов финансовой отчетности и аудита, и в то же время, как настоящий интеллигент и высококвалифицированный специалист, посредством учрежденного Палатой Аудиторов научно-практического журнала "Экономика и аудит» и вместе с вашими единомышленниками, оказываете поддержку точному и правильному ведению финансовой и бухгалтерской отчетности на всех предприятиях независимо от формы собственности, даете неоценимые рекомендации по организации, развитию и совершенствованию аудиторских услуг в стране в соответствии с действующим законодательством.

И первый учебник в области аудита для школ высшего образования тоже был издан коллективом авторов Палаты Аудиторов под Вашим руководством

Уважаемый Вахид муэллим!

Еще раз сердечно поздравляю вас с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов, желаю Вам и всему коллективу Палаты крепкого здоровья, счастья и новых достижений в Вашей славной работе!

 

С глубоким уважением,

Почетный член Палаты аудиторов,

аудитор                                                                         Джафар Гасанов

 

To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

I cordially congratulate you and all the members of the Chamber of Auditors with 20-year anniversary of the Chamber and express my best wishes to you.

Taking an active part in the development and improvement of audit services in the field of expanding and strengthening the legal framework for accounting and finance, the development of a number of important laws, you have made a great contribution to the successful economic reforms carried out by the nationwide leader Heydar Aliyev for establishing the principles of a market economy in the country, creating a favorable environment for business and entrepreneurship, especially in the regions.

For years, you successfully work for improving transparency in the field of audit, applying international standards for financial reporting and auditing, and at the same time as a real intelligent and highly skilled specialist, through the establishment of the scientific journal "Economics and Auditing" by the Chamber of Auditors and together with your like-minded colleagues, you support the precise and proper management of accounting and financial reporting in all enterprises, regardless of ownership, giving invaluable recommendations on the organization, development and improvement of audit services in the country in accordance with applicable law.

And the first textbook on audit for schools of higher education also was issued by the team of authors of the Chamber of Auditors under your leadership.

Dear Mr. Novruzov!

Once again I heartily congratulate you on the 20th anniversary of the Chamber of Auditors; I wish you and all the staff of the Chamber good health, happiness and new achievements in your glorious work!

 

Sincerely yours,

Honorary Member of the Chamber of Auditors,

Auditor                                                                           Jafar Hasanov

 


 

 

 

Hörmətli  Vahid müəllim,

İlk növbədə, Post-Sovet Respublikaları ölkələrində auditin inkişafı və beynəlmiləlləşdirilməsi üçün şəxsən sizin rəhbərliyinizlə görülən işlərə görə təşkilatınıza minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik.

Son 20 il ərzində Siz peşəni daha da inkişaf etdirmək və onun cəmiyyətin tələblərinə cavab verməsi üçün çoxlu səy göstərmisiniz. Biz inanırıq ki, regionda başladığınız işlər gələcək nəsillər tərəfindən bundan sonra da davam etdiriləcək.

Siz nəinki mükəmməl təşkilatçılıq bacarığına maliksiniz, həmçinin  ətrafınızda sizin rəhbərliyiniz altında sizin nəzarətinizlə ölkələrimizdə audit və mühasibat peşəsinin möhkəmləndirilməsi üçün yeni metod və üsullar yaradan və düzgün həyata keçirə bilən yaxşı təhsilli kadrlar toplamaq bacarığınız var.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir təşkilatdır və kadrların intellektual keyfiyyətləri də daxil olmaqla sizin gətirdiyiniz peşəkarlıqla təşkil olunub.

Bir ölkənin parçalanmasından sonra Gürcüstan və Azərbaycan kimi qardaş ölkənin ayrılmasının nəinki pis nəticələri, bəzi yaxşı nəticələri də var və bu yaxşı nəticələrdən biri ölkələrimizdə daha yaxşı audit və mühasibat sistemlərinin yaradılmasında rəqabət ruhunun olmasıdır. Amma açığı bu sadəcə rəqiblər arasında mövcud olan sadə rəqabət deyil, iki qardaş kimi bir-birimizə öyrətmək və öyrənməyin yoludur. Və hətta deyərdim ki, sizin sisteminiz yaxşı inkişaf etmiş və Beynəlxalq və Avropa Standartlarına uyğun təchiz edilmişdir, IFAC və EFAA kimi  orqanlara üzvlüyü də bu faktı qətiyyətlə təsdiqləyir.

Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyinə bizi dəvət etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bakıya səyahətlərimiz zamanı sizin beynəlxalq və regional tədbirləri ən yüksək şəkildə təşkil etməyiniz, qonaqpərvərliyiniz və səmimiyyətiniz xoş bir xatirə kimi daim yadımızda qalır. Biz Azərbaycanı olduqca gözəl və maraqlı ölkə kimi tanıyırıq və bu sizin sayənizdə oldu.

Hörmətli Vahid müəllim, ümid edirik ki, təşkilatınızın yaranmasının 20 illik yubileyi zamanı Bakıda yenidən görüşəcəyik.

Əgər Tiflisə gəlsəniz, bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin - siz həmişə bura - Gürcüstana xoş gəlirsiniz! Bir gün yenidən Gürcüstana səyahət etsəniz biz çox şad olarıq.

Dəvətə görə çox sağ olun.

Xoş arzularla,

Dr. Giorgi Rusiashvili                                                   Akaki Zhamutashvili

Gürcüstan Mühasiblər,                                                     Şura üzvü  
Auditorlar və Məsləhətçilər
Cəmiyyətinin (GSAAC) direktoruДорогой проф. Новрузов,

 

В первую очередь мы хотим выразить нашу глубокую признательность Вашей организации и той работе, которую Вы проводите лично для развития и интернационализации аудита и бухгалтерского дела в странах постсоветских республик.

В течение последних 20 лет вы много сделали для дальнейшего развития профессии, чтобы сделать ее более цельной и востребованной обществом. Мы считаем, что начатая Вами в регионе работа будет продолжена будущими поколениями, к которому все мы принадлежим как Ваши студенты.

Вы владеете не только отличными организационными качествами, но и способностью собрать вокруг себя достойный и хорошо обученный персонал, который под Вашим управлением, руководством, присмотром и вдохновением создает и внедряет новые методики и способы для роста аудиторских и бухгалтерских профессий в наших странах.

Мы должны упомянуть о том, что Ваша организация - Палата Аудиторов Азербайджанской Республики - является ведущей в регионе Южного Кавказа, а также о высоком интеллектуальном потенциале, профессионализме и квалификации Ваших сотрудников.

Разделение таких братских стран, как Грузия и Азербайджан, после распада единой страны имеет, на самом деле, не только плохие, но и хорошие стороны, одной из которых является пробуждении духа соревнования в создании лучших аудиторских и бухгалтерских систем в наших странах. Но, откровенно говоря, это не просто соревнование, которое может существовать среди соперников, это способ, которым мы, как братья, учим и учимся друг у друга. И в этом духе я бы сказал, что ваша система хорошо развита и полностью оснащена в соответствии с международными и европейскими стандартами, а членство в таких организациях, как МФБ и ЕФБА, решительно подтверждает этот факт.

Поэтому мы должны воспользоваться выпавшей возможностью, отправляя это письмо, чтобы сказать Вам большое спасибо за приглашение принять участие в праздновании 20-летнего юбилея Палаты Аудиторов Азербайджана. Мы всегда помним и храним самые теплые воспоминания о наших поездках в Баку, ваше потрясающее гостеприимство, вашу доброту и прекрасную организацию международных и региональных мероприятий. Мы должны знать о том, насколько красива и чрезвычайно интересна эта страна - Азербайджан, и мы знаем это благодаря Вам.

Дорогой Вахид, очень надеемся, что в Баку, на праздновании 20-й годовщины Вашей организации, мы встретимся вновь.

Если Вы окажетесь в Тбилиси, пожалуйста, дайте нам знать - Вы всегда желанны здесь, в Грузии! Мы были бы рады, если бы Вы посетили Грузию снова.

 

С наилучшими пожеланиями и благодарностью за приглашение,

Док. Гиорги Русиашвили                 Акаки Жамуташвили

Председатель Совета                    Член Совета  

Грузинское Сообщество бухгалтеров, аудиторов и консультантов (GSAAC)

 


 

 
Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляю Вас от имени профессорско-преподавательского состава Азербайджанского Университета Кооперации и от себя лично с 20-летием основания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, которая осуществляет в нашей стране внедрение и совершенствование аудита - прогрессивной формы финансового контроля в области экономической деятельности.

Успешное осуществление экономических реформ, основы которых были заложены национальным лидером Гейдаром Алиевым и осуществляющиеся с учетом требований времени его достойным преемником Ильхамом Алиевым, обеспечило динамичное развитие экономики республики и превращение Азербайджана в мощное региональное государство. В то время, когда в экономику направлены объемные инвестиции для осуществления крупномасштабных государственных программ и проектов в различных областях нашей жизни, чрезвычайно важным является организация аудиторского контроля для обеспечения их эффективного расходования.

За этот небольшой 20-летний отрезок времени Палата Аудиторов, действующая под Вашим личным руководством с момента своего основания, проявила себя как эффективный инструмент осуществления государственного финансового контроля и важная инфраструктурная сфера экономики страны. За годы углубления принципов рыночной экономики и расширения интеграции страны в мировую экономику, Палата Аудиторов стала надежной опорой органам государственного управления и проводимому Президентом Ильхамом Алиевым курсу экономического прогресса в поддержке субъектов предпринимательства, обеспечении прозрачности в организационных, межорганизационных и межотраслевых финансово-хозяйственных операциях, контроле за целевым расходованием бюджетных средств, в борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями.

Расширение международных связей Палаты аудиторов, наряду с успешным исполнением в стране существенных должностных обязанностей государственного значения, участие в деятельности целого ряда международных организаций, в том числе в качестве полноправного члена Международной Федерации Бухгалтеров, Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов, является свидетельством всевозрастающего мирового авторитета.

Не вызывает сомнений труд Палаты Аудиторов и лично Ваш, как признанного научного деятеля и бессменного руководителя Палаты с момента её основания, в деле подготовки аудиторских кадров, разработке основательных учебных пособий, образовательных программ, специальной литературы и сборников, в подготовке и проведении научно-практических конференций разного уровня.

Уважаемый Вахид муэллим!

Еще раз сердечно поздравляю Вас с юбилеем Палаты, желаю всему коллективу здоровья и новых творческих успехов в Вашей плодотворной работе во имя дальнейшего прогресса нашей страны.

 

С уважением,

Ректор Азербайджанского Университета

Кооперации, депутат                                      д.э.н., проф. Эльдар Гулиев


To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You on the ocassion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic who led to implement and improve audit service as a progressive form of financial control successfully in the field of economy activity on behalf of the staff of Azerbaijan Cooperation University and on my own.                                                                                                                                              

The successful economic reforms which founded by National leader Heydar Aliyev and carried out by his worthy successor, President Ilham Aliyev in accordance with the requirements of modern conditions, has ensured  the dynamic development of the economy in the republic and Azerbaijan has turned into a powerful state in the region. It is extremely important to ensure audit control to the rational use of the costs for implementing the Large-scale State Programs and projects covering various areas of our lives at the time when the economy focuses on large-scale investments.                       

Since its establishment, the Chamber of Auditors operating under Your leadership, has introduced itself as an important infrastructure sectors of the country economy and effective tool implementing state financial control in a short time. The Chamber of Auditors has supported the course of economic progress determined by our dear President Ilham Aliyev to help business entities, to ensure transparency of financial -economic operations in organizational, inter-organizational and inter-industry, to control over the spending of budget funds, to fight against corruption and other negative situations during these years which deepening of market principles in economy, integrating our republic  into the world economic system which expanded over the years.                                                                                                                                             

Along with successfully implementing of the important tasks facing the country, the expansion of foreign relations of the Chamber of Auditors, its active participation in a number of international auditing agencies activities including as a full member of the International Federation of Accountants and the European Federation of Accountants and Auditors, is a good example of the growing authority.                                                      

The role of the Chamber of Auditors and renowned scientist- You who led it since its establishment, your work is undeniable in training audit personnel, making audit textbooks, educational programs, special literature, and a collection of documents, also in helding the different scientific-practical conferences.                                            

Dear Mr. Vahid Novruzov,

Once again, I congratulate You on the occasion of the anniversary and wish good health you and each member of your team and new successes in your works for the future prosperity of Azerbaijan.
 

Yours faithfully,

Rector of Azerbaijan Cooperation University            e.s.d, prof. Eldar Guliyev

 


 

 

 

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının Sədri

cənab Vahid Novruzova

 

Hörmətli Vahid müəllim,

Özbəkistan Auditorlar Palatası Sizi və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının bütün üzvlərini bu əlamətdar tarix, Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 20-ci ildönümü münasibətilə təbrik edir.

Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası Sizin rəhbərliyiniz altında mühüm uğurlara nail olmuşdur: auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması, Beynəlxalq audit standartlarının və auditor xidmətlərinin keyfiyyətə xarici nəzarətinin tətbiqi, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına üzv olması və s. Respublika auditorlarının yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi Sizin layiqli xidmətinizin tanınmasının nümunəsidir.

Sizin bütün səyləriniz və həyata keçirilən ideyalarınız audit xidmətlərinin milli bazarının inkişafına, auditorların peşə artımına, respublikanın təsərrüfat subyektlərinin dünya iqtisadi ictimaiyyətinə inteqrasiyasına yönəlmişdir.

Biz Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına və həmkarlarımıza işlərinizdə uğurlar, firavanlıq və möhkəm can sağlığı arzulayırıq.

 

Ən xoş arzularla,

 

Özbəkistan Auditorlar Palatasının

icraçı direktoru                                                             Ravshan Khaydarov

 

Özbəkistan Auditorlar Palatasının

Fərqanə regional filialının sədri                                  Məhəmməd Botirov 

 


To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

The Chamber of Auditors of Uzbekistan sincerely congratulate you and through you all its colleagues on this remarkable date, the 20th anniversary of the start of activity of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

Over the past period the Chamber of Auditors under your leadership has achieved considerable success: the formation of the legal framework regulating of audit activities, the introduction of international auditing standards and procedures of external quality control of audit services, membership in the International Federation of Accountants, etc. Assigning of the highest state awards to the most distinguished auditors of the Republic is an example of the high recognition of your merits.

All your desires and ideas are aimed at the development of the national market of audit services, professional growth of auditors, facilitation the integration of economic entities of the republic into the world economic community.

We wish the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and all our colleagues a business prosperity in future and success in your endeavors, welfare and good health.

 

With best wishes,

 

Executive Director of the Chamber

of Auditors of Uzbekistan                                                      Ravshan Khaydarov

 

Chairman of Fergana regional branch

of the Chamber of Auditors of Uzbekistan                           Muhammad Botirov

  

 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Отвечая на входящее письмо из Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики № 01-1/010 от 29.01.2016г., мы поздравляем Вас и всех сотрудников возглавляемой Вами организации с 20 летним юбилеем и желаем успехов в деятельности.

Поздравления и пожелания Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики для размещения в публикуемой книге может быть следующего содержания:

"В этом году Палата Аудиторов отмечает свой двадцатилетний юбилей. Палата аудиторов за 20 лет достигла больших успехов в формировании и развитии национальной системы аудита в Азербайджане, повышении прозрачности, борьбе с коррупцией и легализацией денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем, финансированием терроризма, заслужила доверие в обществе. По случаю 20-летия Палаты Аудиторов, играющей исключительную роль в увеличении участия аудиторской службы в развитии экономики, от имени Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики мы хотели бы передать наши особые поздравления обеспечивающему эффективную деятельность Палаты её Председателю господину Вахиду Новрузову и всему дружному профессиональному коллективу Палаты Аудиторов. Желаем успешного покорения новых вершин в вашей деятельности.

Просим принять к сведению.

 

С уважением,

Директор Службы финансового
мониторинга при Центральном банке
Азербайджанской Республики         
                        Адыширин Гасымов
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

With regard to your letter № 01-1/010 dated 29.01.2016 entered from the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan, I congratulate You and all your team  on the occasion of 20th anniversary of the Chamber of Auditors and wish you successes in your work.

Congratulations and wishes of the Financial Monitoring Service under the Central Bank of the Republic of Azerbaijan can be as following:

This year, the Chamber of Auditors celebrates its 20th anniversary. The Chamber of Auditors has reached great successes in forming and developing the national audit sytem in Azerbaijan, increasing transparency, fighting against corruption and legalization funds and other properties obtained by criminally and financing terrorism and also it has gained the public trust over 20 years. We would like to convey our congratulations to all members of professional and kind staff and to  the chairman of  the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic who has an important role in increasing participation of audit services in the development of our economy on the occasion of anniversary on behalf of the Financial Monitoring Service under the Central Bank of the Republic of Azerbaijan. We wish You successes in your activity for your responsibility to work!”

 

Yours faithfully,

Director of the Financial Monitoring Service Under
the Central Bank of the Republic of Azerbaijan                  Adishirin Gasımov

  


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим! 

От имени всего коллектива Министерства оборонной промышленности и от себя лично искренне поздравляю Вас и, в Вашем лице, всех сотрудников Палаты Аудиторов с 20 летним юбилеем основания Палаты, в этот знаменательный день желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и успеха в Вашей деятельности по обеспечению финансового и бухгалтерского учета в субъектах предпринимательства нашей страны.

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, учрежденная национальным лидером Гейдаром Алиевым, уже 20 лет как функционирует в качестве органа, оказывающего непосредственное влияние на быстрое развитие экономики страны. Не вызывает сомнений деятельность Палаты Аудиторов как организации, обеспечивающей государственное регулирование аудиторской службы, разрабатывающей систему мер и проекты нормативных актов, направленных на развитие и совершенствование аудита, защищающей интересы хозяйствующих субъектов и аудиторов, контролирующей соблюдение правил, вытекающих из законодательных и нормативно-правовых актов.

За последние 20 лет Палата Аудиторов проделала большую работу по формированию регулярной и последовательной системы управления, повышению качества аудиторских услуг, систематическому повышению квалификации своих членов, усилению ответственности и внешнего контроля за качеством.

Сегодня Палата Аудиторов продолжает свою деятельность и в качестве полноправного члена целого ряда авторитетных международных организаций, таких как Международная Федерация Бухгалтеров(IFAC) и Европейская Федерация Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA).

Уважаемый Вахид муэллим! 

Еще раз поздравляю Вас и, в Вашем лице, весь коллектив Палаты Аудиторов с этим знаменательным событием, желаю, чтобы Всевышний щедро даровал Вам свою доброту и милосердие для того, чтобы Вы могли превзойти Ваши выдающиеся достижения.

С уважением,

Заместитель Министра оборонной промышленности

Яхья Мусаев
To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Novruzov!

On behalf of the entire team of the Ministry of Defense Industry and myself I cordially congratulate you and, through you, all the employees of the Chamber of Auditors with the 20th anniversary of the Chambers foundation, on this significant day I wish you long life, good health and success in your efforts to ensure financial and accounting in the business entities of our country.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, established by the national leader Heydar Aliyev, is operating 20 years as a body, which has a direct impact on the rapid development of the national economy. There is no doubt about the role of the Chamber of Auditors as an organization that provides state regulation of audit service, which is developing a system of measures and projects of normative acts aimed at the development and improvement of audit, defending the interests of economic entities and auditors, supervising the observance of the rules of legislative and regulatory acts.

Over the past 20 years, the Chamber of Auditors has done a lot for forming a regular and consistent management structure, improving the quality of audit services, systematic enhancing the skills of its members, strengthening accountability and external quality control.

Today, the Chamber of Auditors continues its activities as a full member of a number of influential international organizations such as the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA)

Dear Mr. Novruzov!

Once again I congratulate you and, through you, all the staff of the Chamber of Auditors on this significant occasion, I wish that the Almighty generously gave you his kindness and mercy you to be able exceed your outstanding achievements.

With respect,

Deputy Minister of Defense Industry

Yahya Musayev

 


 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От всей души поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю успехов в Вашей работе по развитию национальной системы аудита в нашей стране.

Становление аудиторской службы, как и всех остальных секторов экономики страны, неразрывно связано с именем национального лидера Гейдара Алиева. В период независимости нашей страны, в рамках рыночной экономики, принятие Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" и создание Палаты аудиторов приобрело исключительное значение в деле организации в новой форме системы экономического контроля, сформированной в советское время и опирающейся на механизм административно-командного управления. За последние 20 лет, содействуя организации финансового и бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, помогая независимым аудиторам и аудиторским учреждениям, была сформирована система финансового контроля страны, достигнут значительный прогресс, разработана законодательная база в этой области. Палата Аудиторов сыграла значительную роль в обеспечении точного и правильного ведения финансового и бухгалтерского учета, в приобретении аудиторской профессией заслуженного авторитета.

Несомненна роль аудиторов в обеспечении точности информации, предоставляемой хозяйствующими субъектами для официальной статистики. Проверяя правильность первичного учета и бухгалтерских документов, используемых для составления статистики официальных отчетов, их соответствие действующим законам и нормативным актам, аудиторы вносят серьезный вклад в повышение качества статистической информации.

Палата Аудиторов достигла больших успехов в области совершенствования аудиторских услуг в соответствии с международными стандартами. Не случайно, что Азербайджан стал первой из стран СНГ, в которой было основано подразделение Международного Института Внутренних Аудиторов "Аудит Азербайджан".

Подготовка высококвалифицированных кадров и повышение уровня знаний специалистов в области аудита, стало одним из направлений деятельности Палаты Аудиторов, подготовленные с этой целью множество инструкций, рекомендаций, методических указаний и учебных пособий, учрежденный научно-практический журнал «Экономика и Аудит» стимулировали появление нового поколения аудиторов.

Деятельность Палаты Аудиторов высоко оценена руководством страны, сотрудники и члены Палаты награждены Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Еще раз поздравляю Вас с юбилейной датой, уверен, что заслуженный за 20 лет успех и в дальнейшем послужит развитию института аудита в нашей стране.

 

С уважением,

Председатель Государственного Комитета

Статистики Азербайджанской Республики                             Тахир Будагов
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and your team on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and wish you successes in your work for the development of national audit system in our country.                                                               
As all sectors of the economy, the development of audit services is related to the name of National Leader Heydar Aliyev. To adopt the Law of the Republic of Azerbaijan on "Audit services" and establishing the Chamber of Auditors, is most important in organizing the economic control system which formed in Soviet times   and based on mechanism of administrative - domination government, in independence period of our country within the framework of market relations. The Chamber of Auditors has played an important role in ensuring to implement the finance and accounting exactly and accurately, in gaining the high authority.                                                                                                        
The role of auditors is undeniable in providing accurate information giving by the entities for implementing the official statistics. Auditors contribute significantly to increase the quality of statistical data checking accuracy of the initial accounting which used for compiling official statistical reports and their compliance with laws and normative acts.                                                                                                                                        
The Chamber of Auditors has achieved great successes in the field of improvement of audit services in compliance with international standards. Not surprisingly, the section of "Audit Azerbaijan" of International Institute of Internal Auditors, is created in the CIS for the first time and the Chamber of Auditors was accepted as a full member to the International Federation of Accountants.                                 
One of the main activities of the Chamber of Auditors was to train highly qualified personnel and to increase the level of specialist knowledge in the field of audit, a large number of instructions, recommendations, methodical instructions and training aids prepared for this purpose, have been founded, scientific-practical journal of "Economics and Audit" has given a great impetus to the growth of a new generation of audit.                             
The activities of the Chamber of Auditors were highly appreciated by the leadership of the country, employees and members of the Chamber of Auditors were awarded the state awards by President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev.               
Once again, I congratulate You on the occasion of the anniversary and I believe that the progress achieved during 20 years period, will serve to further development of the audit institutions in our country.                                                                                                                      

Yours faithfully,

Chairman of the State Statistical Committee

of the Republic of Azerbaijan                                                  Tahir Budagov

 


 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin İqtisadi Siyasət sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri akademik Ziyad Səmədzadənin təbriki

 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə yeni iqtisadi sistemin yaradılması istiqamətində taleyüklü məsələlər öz həllini tapdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsaslarını hazırladı, azad bazar münasibətlərinə söykənən iqtisadiyyatın qurulması istiqamətlərini müəyyənləşdirdi, mülkiyyət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi, xüsusi mülkiyyətin bərqərar olunmasını təmin edən çoxsaylı qanun və fərmanlar imzaladı. Qısa zaman kəsiyində SSRİ-nin dağılması və müstəqilliyin ilk illərində ağır vəziyyətə düşmüş iqtisadiyyatda sabitliyi təmin etdi, gələcək inkişaf üçün möhkəm baza yaradan strateji layihələrə üstünlük verdi.

Ölkədə azad bazar münasibətlərinin inkişafı, eyni zamanda, maliyyə intizamı və bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsinə ehtiyac yaratdı. Bununla əlaqədar olaraq Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Yaranmasının 20 illiyini qeyd edən Auditorlar Palatası bu dövr ərzində milli audit sisteminin bərqərar olması, şəffaflığın yüksəldilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolunun artırılmasında yaxından iştirak etmişdir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına müvafiq olaraq dünya təcrübəsinin tətbiqi və öyrənilməsi istiqamətində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən 30-dan artıq ölkənin audit və mühasibatlıq təşkilatları ilə əlaqələr yaratmışdır.

Sevindirici məqamlardan biri də odur ki, Auditorlar Palatasına Azərbaycan iqtisadiyyatının ağsaqqallarından biri olan Vahid müəllim rəhbərlik edir. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisad elminə töhfələr vermiş bu görkəmli alimin tövsiyələri Auditorlar Palatasının inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, iqtisadi biliklərin təbliğatçısı olan Vahid müəllimin rəhbərlik etdiyi qurumun Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sahibkarlıq və sənaye komitəsi, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı ilə əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir və ümidvaram ki, bu əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdirilməsi Azərbaycan iqtisad elminə əvəzsiz töhfələrini verəcəkdir.

Mən Auditorlar Palatasını, başda Palatanın sədri Vahid Novruzov olmaqla bütün kollektivi fəaliyyətlərinin 20 illiyi münasibəti ilə təbrik edir, işlərində yeni-yeni uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Maliyyə intizamının yüksəldilməsini, şəffaflığın təmin edilməsini özlərinin ən ali məqsədi hesab edən Palatanın hər bir əməkdaşına möhkəm can sağlığı, vətənimizin iqtisadi qüdrətinin artması və innovasiyalı iqtisadiyyatın qurulması işində uğurlar arzu edirəm. 

Поздравление Председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики академика Зияда Самедзаде в связи с 20-летием основания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики

 

После обретения независимости Азербайджаном, нашли свое решение судьбоносные задачи по созданию новой экономической системы в стране. Национальный лидер Гейдар Алиев подготовил основу для долгосрочной стратегии развития независимого Азербайджана, установил направление развития экономики, опирающейся на свободные рыночные отношения, подписал многочисленные законы и указы, обеспечивающие совершенствование имущественных отношений и создание частной собственности. За короткий отрезок времени после распада СССР и в первые годы независимости, он обеспечил стабильность попавшей в тяжелое положение экономики, определил приоритеты стратегических проектов, создающих прочную базу для будущего развития.

Развитие свободных рыночных отношений в стране создало, в то же время, необходимость финансовой дисциплины и обеспечения прозрачности в этой сфере. В этой связи приобретает особую значимость учреждение всенародным лидером Гейдаром Алиевым в 1996 году Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Отмечающая свое 20-летие Палата Аудиторов в течение этого времени принимала тесное участие в создании национальной системы аудита, в увеличении прозрачности, в борьбе с коррупцией, в усилении роли аудита в развитии экономики страны в целом.В соответствии с поручениями главы государства господина Ильхама Алиева относительно изучения и применения мирового опыта, Палатой Аудиторов были налажены связи с авторитетными международными организациями, в том числе с аудиторскими и бухгалтерскими организациями более чем 30 стран.

Одним из радующих аспектов является то, что возглавляет Палату Аудиторов Вахид муэллим, являющийся одним из патриархов азербайджанской экономики. Бесспорно то, что рекомендации этого выдающегося ученого, внесшего свою лепту в экономическую науку Азербайджана, оказали свое несомненное положительное влияние на развитие Палаты Аудиторов.

В частности, я хотел бы отметить, что сотрудничество организации, руководимой пропагандистом экономических знаний Вахид муэллимом, с Комитетом Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, с Союзом Экономистов Азербайджана находится на высоком уровне, и я уверен, что дальнейшее продолжение этого сотрудничества внесет неоценимый вклад в экономическую науку Азербайджана.

Я поздравляю весь коллектив Палаты Аудиторов во главе с ее Председателем Вахидом Новрузовым с 20-й годовщиной деятельности, желаю удачи и новых успехов. Желаю каждому сотруднику Палаты, считающему своей высшею целью повышение финансовой дисциплины и обеспечение прозрачности, крепкого здоровья и успехов в работе по увеличению экономической мощи нашей страны и построении инновационной экономики.


Congratulations of the Chairman of the Committee of Milli Majlis of Azerbaijan Republic on Economic Policy, Industry and Entrepreneurship, academician Ziyad Samedzade in connection with the 20th anniversary of the founding of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic

 

After the gaining independence by Azerbaijan, the important tasks of creating a new economic system in the country have found their solution. The national leader Heydar Aliyev has prepared the groundwork for long-term development strategy of the independent Azerbaijan, has established the direction of the economy based on the free market, has signed numerous laws and decrees ensuring the improvement of property relations and the creation of private property. Within a short period of time after the collapse of the USSR and in the first years of independence, he has ensured stability of the economy, which was in a difficult situation; he defined the priorities of strategic projects creating a solid base for future development.

At the same time, the development of free market relations in the country has created the need for financial discipline and transparency in this area. In this regard, the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic in 1996 by national leader Heydar Aliyev becomes important.

The Chamber of Auditors, celebrating its 20th anniversary, during this time has been actively taken part in the creation of a national audit system, in the increasing transparency, in the fighting against corruption, in the strengthening of the audits role in the development of the national economy as a whole. In accordance with the instructions of the head of state Ilham Aliyev regarding the study and application of international experience, the Chamber of Auditors has established contacts with authoritative international organizations, including auditing and accounting organizations in more than 30 countries.

One of the pleasing aspects is that the Chamber of Auditors is headed by Mr. Vahid Novruzov, who is one of the elders of Azerbaijan economy. There is no doubt that the recommendations of this eminent scientist, who has made a contribution to economic science of Azerbaijan, had their indubitable positive effect on the development of the Chamber of Auditors.

In particular, I would like to note that the cooperation of organization, headed by the promoter of economic knowledge Mr. Vahid Novruzov, with the Committee of Milli Majlis of Azerbaijan Republic on Economic Policy, Industry and Entrepreneurship, with the Union of Economists of Azerbaijan is at a high level, and I am confident that the continuation of this cooperation will be an invaluable contribution to economic science of Azerbaijan.

I congratulate the entire staff of the Chamber of Auditors with its Chairman Mr. Vahid Novruzov at the head on the occasion of the 20th anniversary of activities; I wish you good luck and every success. I wish every staff member of the Chamber, who considers an improving financial discipline and transparency as its highest purpose, good health and success in the work to increase the economic strength of our country and building an innovative
economy. 


 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени нашего коллектива выражаем Вам нашу благодарность за поддержку Азербайджанской Ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска.

Мы рады выразить Вам наши наилучшие пожелания по случаю 20-летнего юбилея Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, учрежденной национальным лидером Гейдаром Алиевым для организации в стране, развития и совершенствования в соответствии с законодательством аудиторской службы.

Мы высоко оцениваем работу, проделанную в период деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, и выражаем уверенность в значимости той роли, которую она играет в становлении и развитии системы аудита в стране.

Уверены, что сфера деятельности Палаты Аудиторов, сотрудничающей в настоящее время со многими организациями передовых стран и являющейся членом авторитетных международных организаций, в ближайшие годы существенно расширится, и возлагаем надежды на достижение ею значительных успехов на пути развития системы аудита. Желаем Вам новых успехов в дальнейшей деятельности и скорейшего достижения стоящих перед вами целей.

Еще раз выражаем признательность за сотрудничество.

 

С уважением,

Руфат Махмуд,

Председатель Наблюдательного Совета ААПРTo the Chairman of the Chamber of

Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Vahid,

On behalf of our team we express our gratitude to You for the supporting Azerbaijan Association of Accountants and Risk Professionals.

We are pleased to extend our best wishes to you on the occasion of the 20th Anniversary of Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic which founded in 1994 by national leader Heydar Aliyev in order to implement measures for organization of audit service in the country and improve it in accordance with the existing legislation.

We appreciate the work of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic highly and we express our certainty that Chamber of Auditors have an important role in the development and formation of the audit in our country.

We believe that Chamber of Auditors which is collaborating with the leading countries of world and is a member of the authoritative international organizations will expand the scope in the coming years and we hope that Chamber of Auditors will achieve significant progress in the development of audit. We wish you every success in your future activities and wish you to reach your targets before you soon.

Once again we express our deep appreciation of our cooperation.

 

Sincerely,

Rufat Mahmud

Chairman of the Supervisory Board of ARPA

 


 

 

Председателю Палаты Аудиторов
Азербайджанской Республики
,
д.э.н., проф. Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени Экономического института НАНА сердечно поздравляю с 20-летием деятельности Палаты Аудиторов, отметив с гордостью заслуги вашей команды в формировании системы аудита, отвечающей мировым стандартам, в разработке законодательных и нормативных актов в области аудита, в регулировании деятельности и защите интересов аудиторов.

Велика роль Палаты Аудиторов в воспитании аудиторов, способных профессионально работать в государственном и частном секторах, в повышении прозрачности экономики страны, и я уверен, что в дальнейшем эта роль будет только расти. Достойна уважения деятельность Палаты Аудиторов на международном уровне, в том числе членство в Международной Федерации бухгалтеров и Европейской Федерации бухгалтеров и аудиторов.

Расширяющееся плодотворное сотрудничество нашего института с Палатой Аудиторов имеет для нас особое значение.

Уважаемый Вахид муэллим, поздравляю Вас, возглавляемый Вами коллектив и всех аудиторов страны с этим знаменательным юбилеем, с удовлетворением отмечаю свою радость от Ваших успехов и искренне желаю еще больших достижений!

 

Директор Экономического института
Национальной Академии
Наук Азербайджана
                                            проф. Н.Музафарлы (Иманов)
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

d.e.s., prof Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate the 20 years of productive activities of the Chamber of Auditors on behalf of ANAS Institute of Economy and I am proud to note your team activities in the field of formation of an audit system that meets international standards in our country, preparing legislative and regulatory acts relating to audit services, regulation and protection of the interests and activities of auditors.                                                                              
The Chamber of Auditors plays an important role in the training of auditors who will be able to work professionally in the public sector and the private sector, in increasing the transparency of our economy and I believe that this role will increase further. The international activity of the Chamber of Auditors, as well as its membership in the most prestigious international organizations - the International Federation of Accountants and European Federation of Accountants and Auditors, is quite commendable.                                                                                                                                        
Expanding the fruitful cooperation with the Chamber of Auditors and our institute, is important to us.                                                                                           Dear Vahid Novruzov, I congratulate You and your team, all auditors of our country on the occasion of this important Anniversary, and wish you great successes!

 

 

Director of Institute of Economics of

Azerbaijan National Academy of Science      prof. N.Muzaffarli (Imanov)  


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

В связи с юбилеем Палаты Аудиторов

Уважаемый Вахид муэллим!

В соответствии с текущей экономической политикой в стране была обеспечена диверсификация экономики, интенсифицированы усилия по социально-экономическому развитию регионов, была создана благоприятная деловая среда для предпринимательской деятельности, с каждым годом увеличивается уровень занятости.

Мы хотели бы отметить, что проведенные последовательные и целенаправленные мероприятия, новые достижения в области социально-экономического развития, обеспечение прозрачности открыли новые возможности для развития рыночной инфраструктуры, в том числе и аудиторской службы, который рассматривается в качестве одной из форм финансового контроля в цивилизованном мире.

В результате устойчивого развития нашей экономики, поставленные финансовым контролем в сфере обеспечения прозрачности финансовой отчетности, в том числе и перед независимым аудитом, важные обязательства и задачи были успешно осуществлены, обеспечено развитие отношений между аудиторами и предпринимателями на новом уровне. Палата Аудиторов, осуществляющая государственное регулирование аудиторской деятельности в нашей стране, развивая аудиторские услуги, в период своей деятельности внесла свой вклад в области эффективного использования финансовых ресурсов, обеспечения прозрачности, подотчетности и ответственности, формирования антикоррупционной культуры, устранения препятствий для экономического и социального развития, и добилась в этом значительных результатов.

В нынешних сложных глобальных экономических условиях принимаемые в стране системные меры, усиление инвестиционной активности, расширение международных связей, диверсификация экономики, принятие новых нормативно-правовых актов, в свою очередь, сделали необходимым укрепление финансовой дисциплины во всех областях, а также обеспечение прозрачности в расходовании средств, что сделало актуальным укрепление координации системы финансового контроля.

Кроме того, расширение аудиторских услуг и улучшение качества обслуживания считаются основными условиями для определения возможных негативных последствий и принятия соответствующих превентивных мер по выявлению хозяйствующими субъектами в своей деятельности факторов риска и надлежащей оценке текущей экономической ситуации.

Дорогой Вахид муэллим!

Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников с 20-летним юбилеем деятельности Палаты Аудиторов, которая имеет особую роль в реализации служащих экономическим интересам государства вышеуказанных целей и обязанностей, желаю Палате Аудиторов новых успехов и удач в деле дальнейшего развития аудиторской службы, в еще более полном использовании аудита для обеспечения прозрачности экономических и финансовых отношений и усиления мер по борьбе с коррупцией.

 

Министр Экономики

Азербайджанской Республики                               Шахин Мустафаев
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

In connection with the anniversary of the Chamber of Auditors

Dear Vahid Novruzov,

In accordance with the current economic policy, the diversification of the country economy has been provided, efforts towards socio-economic development has been reinforced, a favorable business environment has been established for entrepreneurship activity, the employment level have been increased year after year.

We would like to note that carried out in a consistent and purposeful actions, to obtain new achievements in socio-economic development, ensuring transparency has opened new opportunities for market infrastructures, as well as audit services which is considered as a civilized form of financial control all over the world.

As a result of the sustainable development of our economy, important commitments and duties which set for independent audit including financial control in the field of ensuring transparency have been carried, the development of the relationship between the auditor and entrepreneurs have been provided. During its activity, the Chamber of Auditors carrying out state regulation of audit activities in our country, has contributed to the work of effective use of financial resources to achieve the development of audit services, increasing the transparency, accountability and responsiveness, forming the anti-corruption culture, removing impediments to economic and social development and has achieved significant results.

In the current difficult global economic situation, many branched systematic measures taken in the country, strengthening investment activity, increasing the foreign relations, economic diversification, adopting new regulations necessitated the strengthening financial discipline in all areas as well as the ensuring transparency in the use of funds, and actualized the strengthening of the coordination of the financial control system.

Also, the expansion of audit services and improvement of the quality of service, to identify risk factors in their activities by entities and proper assessment of the current economic situation are considered as one of the main conditions for defining the negative consequences and taking appropriate preventive measures.

Dear Vahid Novruzov!

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the Chamber of Auditors which has a specific role in implementing the above-mentioned goals and duties serving the economic interests of State and wish the Chamber of Auditors new durable successes in defining the direction of future development of auditing service, wide use of audit ensuring transparency of economic and financial relations and strengthening the fight against corruption and accountability measures.

Minister of Economics of

The Republic of Azerbaijan                                   Shahin Mustafayev

 


 

 


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Председатель, дорогие коллеги и друзья,

Сердечно поздравляю вас с 20-летним юбилеем и желаю каждому из вас успехов в вашей работе.

За прошедшие годы в Азербайджане были последовательно проведены экономические реформы, в результате которых еще более укрепилась экономическая мощь страны, улучшили свой облик города и села, были сданы в эксплуатацию современные объекты инфраструктуры, достигнуты значительные успехи в повышении уровня жизни населения. Несомненно, что в достижении этих успехов национальная система аудита страны играет существенную роль. В нынешних условиях приоритетности повышения прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов и усиления борьбы с коррупцией увеличился объем и расширилась сфера охвата аудиторских услуг.

В настоящее время страна переживает пост-нефтяной период и формируется соответствующая этому новая модель экономического развития. Основной задачей для среднесрочной экономической политики государства является быстрое развитие ненефтяного сектора, а увеличение его доли в доходах страны определено в качестве приоритета. Успешное решение этого вопроса увеличивает актуальность аудиторской деятельности, фокусирует внимание на усилении контроля над финансовыми потоками, на эффективном и бережном использовании финансовых ресурсов.

Уважаемые коллеги,

Сегодня наши аудиторы ведут работу по проверке бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и правильности ведения в соответствии с законодательством связанной с этим документации, и прилагают большие усилия для устранения обнаруженных недостатков. Желаю нашим аудиторам в будущем, наряду с вышеуказанным, способствовать более совершенному управлению страной, по достоинству оценивать и увеличивать эффективность осуществляемых разными предприятиями и компаниями проектов, а также принимать еще более активное участие в качестве независимого консультанта в определении направления их перспективного развития.

Еще раз поздравляю всех с юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

 

С уважением,

Начальник отдела по вопросам экономической политики

Администрации Президента Азербайджанской Республики

Маил Рахимов 


To the Chairman of the Chamber 

of Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Chairman, dear colleagues and friends,

I cordially congratulate you on the 20th anniversary, and wish each of you success in your work.

Over the past years the economic reforms were consecutively held in Azerbaijan as a result of which the economic power of the country was further strengthened, towns and villages have improved its appearance, modern infrastructure facilities were put into operation, significant progress has been made in increasing of living standards. There is no doubt that the national audit system of the country plays a significant role in achieving these successes. Under the current circumstances of the priority of increasing the transparency of business entities and strengthening the fight against corruption, the volume and coverage of audit services has increased.

The country is currently going through a post-oil period and forming corresponding to this a new model of economic development. The main objective for the medium-term economic policy of the state is the rapid development of non-oil sector, and an increasing its share in the countrys income is defined as a priority. The successful resolution of this issue increases the actuality of audit activity, focuses attention on the strengthening of control over financial flows, on an efficient and prudent use of financial resources.

Dear Colleagues,

Today, our auditors are working on verifying the accounting reporting for financial activities of economic entities and the correctness of the related documentation in accordance with the legislation, and making great efforts to correct the found shortcomings. I wish our auditors in the future, along with the above, to promote to the more perfect management of the country, to appreciate and to increase the efficiency of projects of various enterprises and companies, as well as taking more active part as an independent consultant in determining the direction of their perspective development.

Once again I congratulate all on the anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

 

With respect,

Head of the Economic Policy Department

of the Presidential Administration of Azerbaijan Republic

Mayil Rakhimov

  

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю руководство, членов и сотрудников Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-й годовщиной начала деятельности Палаты!

За прошедший период, Палата Аудиторов, пройдя долгий путь развития, добилась значительных успехов. Деятельность Палаты, начавшаяся в годы становления рыночной экономики в нашей стране, внесла важный вклад в развитие института аудита, который является важной частью системы финансового контроля. Были проведены существенные работы в области применения международных стандартов в области аудита, совершенствования нормативно-правовой базы аудита, были приняты необходимые меры для повышения профессионального потенциала аудиторских кадров и качества аудиторских услуг.

Успехи Палаты Аудиторов выразились в признании на международном уровне и получении членства в влиятельных международных организациях, таких как Международная федерация бухгалтеров, Европейская федерации бухгалтеров и аудиторов и Евразийский совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, создании эффективных равноправных партнерских отношений с аудиторскими организациями ряда ведущих стран.

Я уверен, что Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, объединяющая в своих рядах десятки аудиторских организаций и независимых аудиторов, будет и в дальнейшем компетентно и ответственно выполнять свои обязанности, участвовать в развитии экономики страны, опираясь на свой имеющийся богатый потенциал. Еще раз искренне поздравляю Вас по случаю Вашего славного юбилея и желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в вашей профессиональной деятельности.

 

С уважением,

Руководитель Аппарата

Милли Меджлиса

Азербайджанской Республики                                     Сяфа Мирзаев


TO THE CHAIRMAN

OF THE CHAMBER OF AUDITORS

OF AZERBAIJAN REPUBLIC

MR. VAHID NOVRUZOV

 

Dear Vahid Novruzov,

I congratulate the Chambers leadership, members and staff on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan.

 In the past period, the Chamber of Auditors has passed a long way of development and has achieved many successes. The activity of Chamber which found in the years of the formation of a market economy, has contributed to the development of the audit institution that is an important part of financial control system. The significant works have been done in the sphere of application of international standards in the field of audit, improving the legal framework of the audit and the necessary measures have been taken to improve professional capacity of auditor personnel, the quality of audit services.

The Chambers achievements led to international recognition of its ascendancy and to be elected a member to influential international organizations as International Federation of Accountants, European Federation of Accountants and Auditors and Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors, to the establishment of effective equal partnerships with audit organizations of a number leading countries.

I am sure that the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan which joined a lot of audit organizations and independent auditors in its ranks, will carry out its duties with competence and responsibility in future, will take an active part in the economic development of the country based on its rich potential. Once again, I congratulate You on the occasion of your glorious anniversary and wish all of you good health, long life and new successes in your honorable profession.

 

Yours faithfully,

Head of the Milli Majlis Administration of

 the Republic of Azerbaijan

Safa Mirzayev

 


 


 

Hörmətli həmkarlar!

 

Ukraynanın Auditorlar Palatası və şəxsən öz adımdan Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasını 20-ci ildönümü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi bildirirəm!

Siz uğurla Avropaya inteqrasiya edən və qlobal iqtisadi sistemin ayrılmaz hissəsinə çevrilən ölkənin — Azərbaycan Respublikasının möhkəmlənməsi və inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən işlər görürsünüz.

Lakin qloballaşma proseslərinin sürətləndirilməsi şərtləri müstəqil audit təsisatını keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırır. Bu gün auditor həmişəkindən daha artıq əsl professional olmalıdır, cünki auditor fəaliyyəti müstəqil maliyyə nəzarəti orqanı olaraq bazar və iqtisadi münasibətlərin mühüm hissəsidir və auditorun əsas vəzifəsi əvvəlki kimi — ixtisaslı yardım etmək və biznesi düzgün və dürüst işləməyi öyrətməkdir.

Çətin siyasi və iqtisad vəziyyət şəraitində müstəqil audit işə sadiq olması və fasiləsiz irəliləyişinə görə nəinki tab gətirdi, həm də inkişafı üçün potensial əldə etdi.

Ukraynanın Auditorlar Palatası sizə, qəbul edilmiş sürəti azaltmadan, bütün zəruri planları və müstəqil, hərtərəfli, obyektiv və etibarlı informasiya mənbəi kimi auditin gələcək inkişafını təmin etmənizi arzulayır.

Fürsətdən istifadə edərək, mən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına əməkdaşlığa görə təşəkkür edirəm və bizim ümumi işimizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

 

Hörmətlə,

 

Ukraynanın Auditorlar Palatasının sədri                                 Ivan NesterenkoDear colleagues!

On behalf of Ukrainian Chamber of Auditors and on my own behalf I have the honor to express my most sincere congratulations on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic!

You are doing a great and important work, the results of which are of great importance for the strengthening and development of the Republic of Azerbaijan — a country which successfully integrates into Europe and become an integral part of the global economic system.

However, the conditions of accelerating globalization derive institute of an independent audit on a qualitatively new level. Today, an auditor, more than ever, must be a true professional, because the audit activity, as an independent in nature financial control is an important part of market and economic relations, and the main task of an auditor is still - to provide expert assistance and supporting businesses to work competently and honestly.

Due to dedication and continuous aspiration forward, an independent audit has not only survived in the difficult political and economic conditions, but also retained the potential for development.

Ukrainian Chamber of Auditors wishes you, without reducing the taken pace, to fulfill all the necessary plans and ensure the further development of audit as a source of independent, comprehensive, objective and reliable information.

Taking this opportunity, I want to thank the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic for cooperation and to wish success and prosperity in our common business.

 

With respect,

Chairman of Ukrainian Chamber of Auditors                Ivan Nesterenko

  

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, созданная в соответствии с подписанным национальным лидером Гейдаром Алиевым 16 сентября 1994 года Законом Азербайджанской Республики «Об Аудиторской службе», играет важную роль в успешной реализации экономических реформ в стране, повышении прозрачности, в борьбе с коррупцией и в стремительном развитии национальной экономики в целом.

За прошедший период Палата Аудиторов, своей продуктивной деятельностью заняв прочное место в рыночной инфраструктуре и системе государственного управления страны, достигла значительных результатов в области защиты интересов государственных хозяйствующих субъектов и аудиторов.

Руководствуясь рекомендациями в адресованном сотрудникам и членам Палаты поздравительном письме нашего Президента Ильхама Алиева по случаю 10-й годовщины Палаты Аудиторов относительно совершенствования системы аудита на основе международной практики и стандартов, и начав с 1 января 2010 года внедрять международные стандарты аудита, международные связи Палаты Аудиторов были значительно расширены, участие аудиторов Азербайджана в организованных международными организациями мероприятиях приняло интенсивный характер.

Были выполнеы порученные Палате Аудиторов и иным соответствующим структурам важные задачи по совершенствованию аудиторской службы из утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2012 года "Национального Плана Деятельности на 2012-2015 годы по борьбе с коррупцией".

За время своей деятельности Палата Аудиторов осуществила ряд важных мероприятий для Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в области подготовки аудиторских кадров и повышения их профессиональных навыков, была проделана значительная работа по обеспечению аудиторов учебными пособиями, специальной литературой и учебниками.

Поздравляем Вас, всех сотрудников и членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-й годовщиной Палаты, желаем успехов в вашей работе.

 

С уважением

Президент ГНКАР                                              Ровнаг АбдуллаевTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic which founded according to the law of Azerbaijan Republic "On Audit service" signed by national leader Heydar Aliyev on September 16,1994, plays an important role in implementing the economic reforms successfully in the country, increasing the transparency, in the fight against corruption and in general in the rapid development of the national economy.

Over the past period, the Chamber of Auditors has made its way to the market infrastructures and public administration system, achieved the significant results in the field of the protection of the interests of economic entities of state as well as auditors with its effective activity.

Guided by recommendations in congratulatory letter addressed by our honorable President Mr. Ilham Aliyev on the occasion of 10th anniversary of the Chamber of Auditors to the staff and members of the Chamber, about improve the audit system based on international practice and standards, the application of international auditing standards were started since January 1, 2010, the international relations of the Chamber of Auditors were expanded, participation of auditors of Azerbaijan has intensified in the events organized by international organizations.

A number of important tasks on the improvement of audit service in "The National Action Plan for 2012-2015 on the fight against corruption" approved by the order of the President of the Azerbaijan Republic dated on September 5, 2012, were carried out charged to the Chamber of Auditors and other relevant organizations.

 The Chamber of Auditors has taken a number of important steps for State Oil Company of Azerbaijan Republic in the field of training of auditors and improving their professional skills, the important works have been done to provide auditors with training aids, special literature and textbooks during its activity.

I congratulate You, staff and member of the Chamber on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors, wish you successes in your work.

 

Yours faithfully,

President of SOCAR                                            Rovnag Abdullayev 

 
Polşa Milli Auditorlar Palatası

Varşava, 1 Mart 2016

Professor Vahid Novruzov

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası (ARAP)

14 S.Y.Bakuvi küçəsi

Bakı, 1072

Azərbaycan Respublikası

 

Hörmətli Prezident,

Polşa Yerli Auditorlar Şurası və KIBR üzvləri adından çox böyük fəxr hissi ilə Sizi və bütün Azərbaycan auditorlarını Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası yaradılması 20 illik Yubiley bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Bu iki onillik Yubiley nümayiş etdirir ki, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və audit peşəsi ölkənizdə uzun illər ərzində öz mövqeyini möhkəmləndirib və əhəmiyyəti minlərcə dəfə artıb.

Fürsətdən istifadə edərək yüksək peşəkar fəaliyyətiniz münasibətilə sizi təbrik edirəm və daha da böyük nailiyyətlər üçün sizə ən xoş arzularımı çatdırıram.

Gələn on illiyə daha böyük müvəffəqiyyətlər arzusu ilə.

Ümid edirəm ki, peşəkar təşkilatlarımız arasında əməkdaşlığımız gələcəkdə də davam edəcək.

 

Hörmətlə,

Krzysztof Burnos                                               Barbara Misterska-Dragan

Prezident                                                             Vitse-Prezident
 

 

Национальная Палата Аудиторов Польши

Варшава, 1 марта 2016

Профессору Вахиду Новрузову

в Палату Аудиторов Азербайджанской Республики (ПААР)

ул. Бакуви, 14

Баку, 1072

Азербайджанская Республика

 

Уважаемый Председатель,

От имени Национального совета аудиторов в Польше и членов KIBR имеем честь поздравить Вас и всех азербайджанских аудиторов с 20-летней годовщиной создания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Эти два десятилетия показывают, что за это время Палата Аудиторов и профессия аудитора в вашей стране значительно укрепили свои позиции и достигли важной вехи.

Пользуясь этой благоприятной возможностью, мы хотели бы поздравить вас с высокими профессиональными свершениями по сию пору и выразить наши наилучшие пожелания дальнейших больших достижений.

Желаем успешного последующего десятилетия!

Мы ожидаем и надеемся на продолжение тесного взаимного сотрудничества наших организаций и в будущем.

 

С уважением,

Кшиштоф Бурнос                                  Барбара Мистерска-Драган

Президент                                                     Вице-президент


 

 

 

О 20-летнем юбилее Палаты Аудиторов

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Палата Аудиторов, которая сегодня празднует свое 20-летие, успешно работает в направлении формирования национальной аудиторской службы и внедрения международных стандартов аудита в нашей стране. Заслуживает высокой оценки работа возглавляемой Вами организации по формированию в стране профессиональных аудиторов, по повышению уровня их теоретико-методологической и практической подготовки.

Радует то, что за последние 20 лет между Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом и Палатой Аудиторов возникли тесные сотруднические отношения. Уверен, что существующее сотрудничество в подготовке профессиональных аудиторов для нашей страны и в дальнейшем будет углубляться и успешно развиваться в новом содержании и качестве.

Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с юбилеем, желаю новых успехов в вашей трудной и славной работе, служащей развитию экономики страны.

 

С уважением,

Ректор Азербайджанского Государственного

Экономического Университета                                     проф. Адалят МурадовAbout 20th anniversary  of Chamber of Auditors

 

 Dear  Mr. Vahid,

Today, Chamber of Auditors which celebrates its 20th anniversary gain new successes in the direction of application of international audit standards and formation of a national audit service in our country. It is commendable work that your organization have done in the formation of professional auditors and in the improving the level of their methodological and practical training in our country.

The good news is that over the past 20 years between Azerbaijan State Economic University and the Chamber of Auditors of have close relations of cooperation. I am sure that the existing cooperation in the training of professional auditors for our country will continue to deepen and develop successfully in new content and quality.

I congratulate you and your collective on the occasion of anniversary, I wish you every success in your difficult and glorious work of serving the country economy.

 

Yours faithfully,

Rector of Azerbaijan State University of Economics

 prof. Adalat Muradov

 
 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

Уважаемый Вахид муэллим!

Мы поздравляем Вас и коллектив Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летним юбилеем Палаты и передаем наши наилучшие пожелания.

Палата Аудиторов, которая является одним из первых финансово-контрольных органов современного Азербайджана, учрежденных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, за время своей деятельности осуществила важную работу в области организации и регулирования аудиторских услуг в нашей стране в соответствии с международным опытом, повышения качества аудиторских услуг, создания совершенной нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие национальной системы аудита. В результате принятых мер независимый аудит занял важное место в системе экономических структур страны, была основана национальная система аудита, сфера услуг значительно расширилась. Также заметно усилилась роль аудита в повышении прозрачности, в борьбе с коррупцией, в экономическом развитии страны в целом.

Создание высоких этических и профессиональных стандартов аудита в Азербайджане, полноправное членство в Международной федерации бухгалтеров (IFAC) и Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA) являются показателем высокой оценки вашей организации международными организациями. В достижении этих успехов очень рад отметить Вашу заслугу как профессионального руководителя, влиятельного экономиста и ученого.

Динамичное развитие экономики Азербайджана ставит новые и еще более серьезные задачи перед финансовым контролем в целом, в том числе перед независимым аудитом, в области обеспечения финансовой подотчетности и прозрачности. Соответствуя вызовам современной эпохи, Палата аудиторов посвящает все свои силы и умение успешно осуществляемой в нашей стране великой созидательной работе. В этих целях изучается связанный с независимым финансовым контролем передовой мировой опыт и, с учетом особенностей национальной экономики, расширяется сфера его применения, стабильно укрепляются международные связи Палаты.

В то же время, Палата аудиторов проводит значительную работу в области подготовки аудиторских кадров и повышения их уровня квалификации. Явным подтверждением этого является подготовка и публикация Палатой первого в нашей стране учебного пособия по аудиту и другой многочисленной специальной литературы, сборника документов, образовательных программ.

Благодаря мудрой политике Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева наша страна, превратившись в наиболее динамично развивающуюся страну мира, шагнула в постнефтяной этап. Основной задачей этого этапа является развитие опирающейся на знания экспортоориентированной экономики. Укрепление финансовой дисциплины, повышение прозрачности для достижения этих целей накладывает высокую ответственность и на аудиторов Азербайджана. Мы уверены в том, что накопленный опыт и высокий профессионализм будут и далее способствовать на новом этапе успеху возглавляемой Вами организации.

Мы еще раз поздравляем Вас и членов Палаты со знаменательной годовщиной и желаем Вам новых успехов в вашей работе во имя процветания экономики Азербайджана.

 

С глубоким уважением,

От имени коллектива АЗЕРТАДЖ

Генеральный директор                                               Аслан АслановTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov,

We congratulate You and members of the Chamber on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and convey our best wishes.

The Chamber of Auditors which is one of the first financial-control bodies of modern Azerbaijan founded by national leader Heydar Aliyev, has done important works in the field of organizing and regulating auditing services in our country in accordance with the international experience, improving the quality of audit services, creating legal regulatory framework ensuring the development of a national audit system during its activity. As a result of implemented measures, the independent audit took place in the economic structures of the country, the national audit system was established, services expanded significantly. Also, the role of audit is increasingly strengthened in increasing transparency, in the fight against corruption, in general in the countrys economic development.

Creating highest ethical and professional standards of audit in Azerbaijan, to be accepted the Chamber as a full member to the International Federation of Accountants (IFAC) and European Federation of Accountants and Auditors (EFAA), is an indication of the high value of your organization given by international organizations. I am very pleased to note your services as a professional leader, an influential economist scientist in achieving these successes. The dynamic development of Azerbaijans economy, poses a new and more serious tasks to as a whole, financial control including independent audit in the field of ensuring financial accountability and transparency. In accordance with the modern challenges, the Chamber of Auditors expends its all strength and skill for the sake of the great creative work carried out successfully in our country. For this purpose, related to independent financial control, the advanced world experience is studied and  its application is extended considering features of national economy, the international relations of the Chamber is constantly strengthened.

At the same time, the Chamber of Auditors do commendable works in the field of increasing training audit personnel and increasing their level of qualification. To prepare and publish the first weighty textbooks about audit in our country and other a lot of literature, a collection of documents, educational programs by the Chamber, is clear evidence of this.

Thanks to the wise policy of the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, our country turning into the most rapidly developing countries of the world, has already entered a post-oil stage. The main objectives of this phase are to improve the economy based on the export-oriented knowledge. In order to achieve these goals, strengthening financial discipline, increasing transparency are also great responsible for the auditors. We are confident that the gained experience and high professionalism will further increase the successes of your organization leaded by you at the new stage. Once again, we congratulate You and members of the Chamber on the occasion of the portentous anniversary and wish you new successes in your works for the prosperity of the economy of Azerbaijan.

 

On behalf of the staff of AZƏRTAC,

Yours faithfully,                                                            Aslan Aslanov

                                                                                    General Director


 


 

rmətli mkarlar — "asir şəraitdə auditin nzimlənməsinin  

aktual problemləri" beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçıları!

 

Ukraynanın mühasibat və audit elmi ictimaiyyəti adından bizim ən səmimi təbriklərimizi qəbul edin. Keçiriləcək konfrans Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının 20 illiyinə həsr olunur. Tarixi inkişaf planında - bu zaman tamamilə azəhəmiyyətli bir vaxt kəsiyidir. Lakin son 20 il ərzində Auditorlar Palatası formalaşma yolunu keçib və indi Azərbaycanda bazar islahatlarının fəal iştirakçısı rolunu oynayır.

Biz əminik ki, Ukraynada inkişaf və audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi problemləri Azərbaycan auditorlarının gündəlik təcrübədə həll etməli olduğu problemlərdən konseptual olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir (bizim Auditorlar Palatalarımıza "həmyaşıdlar" demək olar). Hesab olunur ki, audit xidmətinin formalaşması çox vaxt bazar iqtisadiyyatı subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə məlumatlarının obyektivliyini və düzgünlüyünü təsdiq edən tələbat ilə irəlicədən müəyyən edilir.Ölkələrimizdə audit fəaliyyətinin dəyişikliklərə və yeni aspektlərin inkişafına ehtiyacların olması bir sıra amillər səbəbindən şərtləşdirilmişdir, o cümlədən: maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin müasir informasiya ehtiyaclarının dəyişdirilməsi; audit keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ictimai nəzarət orqanının yaradılması məsələsinin həllinin zəruriyyəti; audit sahəsində milli, beynəlxalq və Avropa standartlarının uyğunlaşdırılmasının həyata keçirilməsi; fırıldaqçılığın aşkar edilməsində və korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin rolunun artırılması; büdcə vəsaitlərinin istifadəsinin dövlət auditinin təcrübədə tətbiq edilməsi; auditorların hazırlaşdırılmasının yeni konsepsiyasının işlənib hazırlanması; audit yoxlamalarının metodologiyalarının inkişafı və s.

Bu məsələlərdə təcrübə keçən auditorlar aparıcı rol oynamalıdırlar. Lakin, audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə elm və təcrübənın kəsişmə və qarşılıqlı əlaqə nöqtələrini tapmaq vacibdir.

Əminik ki, Azərbaycan audit ictimaiyyətinın yüksək peşəkarlığına görə audit fəaliyyətinində bir çox problemlərin həlli və onun səmərəliliyinin artması qısa müddətdə təmin olunacaqdır.

İnanırıq ki, konfransda audit elmi və təcrübəsinin gələcək inkişafı məsələlərilə bağlı ciddi və maraqlı işlər görüləcək. Sizə bütün əsas mövqelər üzrə yaradıcı müzakirələr və vahid mövqelərin hazırlanmasını səmimi qəlbdən arzulayırıq.

Bütün konfrans iştirakçılarına uğurlar, həyatda sevinc və xoşbəxtlik, sülh və rifah dıləyirik. Biz gələcəkdə Ukrayna və Azərbaycanda audit peşəsini yeni səviyyəyə gətirməyə kömək edəcək səmərəli əməkdaşlıq, dostluq münasibətləri və qarşılıqlı anlaşmaya ümid edirik.

 

Səmimi hörmətlə,

 

Petrik Elena Anatolyevna – iqtisad elmləri doktoru, professor,

Kiyev Milli İqtisadiyyat Universitetinin audit kafedrasının müdiri;

 

Kindratskaya Lyubomira Maksimovna - iqtisad elmləri doktoru, professor,

Kiyev Milli İqtisadiyyat Universitetinin kredit və büdcə

təşkilatlarında uçot və iqtisadi təhlil kafedrasının müdiri;

 

Bondar Nikolay İvanoviç - iqtisad elmləri doktoru, professor,

Kiyev Milli İqtisadiyyat Universitetinin Sahibkarlıq

fəaliyyətinin uçotu kafedrasının müdiri;

 

Zhuk Nikolay Vasilyeviç - iqtisad elmləri doktoru, professor,

Ukrayna Prezidenti yanında Milli Dövlət İdarəetmə

Akademiyasının Lvov Regional Dövlət İdarəetmə İnstitutu.
Dear colleagues, participants of the international
Scientific-practical conference
"Actual problems of audit regulation in modern conditions"!

 

Please accept our warm congratulations from the accountants and auditors scientific community of Ukraine. The conference is devoted to the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic. Historically - it is absolutely insignificant period of time. However, over the past 20 years, the Chamber of Auditors has passed the path of formation and now plays the role of an active participant of the market reforms in Azerbaijan.

We are convinced that the problems of development and improvement of audit activity in Ukraine do not differ conceptually from those that are necessary to solve by the auditors of Azerbaijan in everyday practice (our Chambers of Auditors are practically "the same age"). It is believed that the formation of audit service is largely predetermined by the need to confirm the objectivity and reliability of information about financial and economic activity of subjects of the market economy. The need for transformation and development of new aspects of audit activity in our countries is due to several factors, including: changes of the information needs of modern users of financial statements; the need to improve audit quality and resolve the issue of creating a public oversight body; harmonization of national, international and European standards in the field of audit; enhancing the role of audit in detecting fraud and the fight against corruption; implementation in practice of the state audit of use of budget funds; development of a new concept of training of auditors; development of audit methodologies, etc.

In these matters, the practicing auditors must take the lead role. However, it is important in this regard, to find points of contact and mutual supplement of science and practice on the issues of improvement of audit activity.

We are sure that due to the high professional level of the Azerbaijans audit community, the speedy solution of many problems in the audit activity and its effectiveness will be ensured.

We are convinced that a serious, interesting work on further development of the audit science and practice will be done at the conference. We sincerely wish you the creative discussions and elaboration of common positions on all key issues.

Good luck, joy and happiness in life, peace and prosperity to all conference participants. We hope for further fruitful cooperation, friendly relations and mutual understanding, which will help to bring an audit profession to a new level in Ukraine and Azerbaijan.

 

Sincerely,

 

Petrik Elena Anatoliyevna - doctor of economics, professor,
Head of Department of audit of Kiev National Economic University;

 

Kindratskaya Lyubomira Maksimovna - doctor of economics, professor,
Head of Department of accounting in Credit and Budget Institutions
and Economic Analysis of the Kiev National Economic University;

 

Bondar Nikolay Ivanovich - doctor of economics, professor,
Head of Department of accounting of
business activities of the Kiev National Economic University;

 

Zhuk Nikolay Vasilyevich - doctor of economics, professor,
Lvov Regional Institute of state management of National
Academy of state management under the President of Ukraine.

 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляю Вас по случаю юбилея Палаты Аудиторов, которая обеспечивает точное и правильное ведение финансового и бухгалтерского учета, а также развитие этой сферы в Азербайджане. За последние 20 лет благодаря Вашему успешному руководству эта организация выполнила важную работу, играющую значительную роль в обеспечении прозрачности в области аудита, в борьбе с коррупцией и другими негативными факторами в развитии государства.

Палата Аудиторов, начавшая свою деятельность 5 апреля 1996 года в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, применив новый подход в этой области, внесла важный вклад в дальнейшее развитие экономики страны, находящейся на переходном этапе к свободным рыночным отношениям. Осуществляя свою деятельность в соответствии с заданным господином Президентом Ильхамом Алиевым вектором в направлении развития в стране предпринимательства и обеспечения прозрачности в экономике, Палата Аудиторов достигла положительных результатов.

Подписание соглашений о сотрудничестве с соответствующими учреждениями многих стран и различными международными организациями, в том числе полноправное членство в Международной федерации бухгалтеров и Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов, является очевидным свидетельством того, что организация, Председателем которой Вы являетесь, добилась большого успеха и это является предметом гордости для всех нас.

От имени Группы компаний "Azersun Holding", главой Наблюдательного Совета которой я являюсь, выражаю глубокую признательность за ваш вклад в бухгалтерский учет, в приведение аудиторского сектора в соответствие с международными стандартами и в развитие Азербайджана, и желаю успехов в вашей будущей деятельности.

 

С уважением,

Председатель Наблюдательного

Совета "Azersun Holding"                                    Абдолбари Гозал
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov,

I sincerely congratulate You on the occasion of the anniversary of the Chamber of Auditors ensuring to carry out the financial and accounting accurate and correctly and improve this field. As a result of your successful management, this organization has done important works playing a key role in ensuring transparency in the area of audit, fighting against corruption and other negative cases in the development of the state during the period of the last 20 years.

 The Chamber of Auditors which started its activity on 5 April 1996 according to the Law of the Republic of Azerbaijan "On Auditing Service" signed by national leader Heydar Aliyev, has an important contribution to the further development of the national economy that transiting to a free market economy bringing a new approach to this area in the country. The Chamber of Auditors achieved good results adjusting its activity to Mr. President Ilham Aliyevs successful steps towards to the development of entrepreneurship in our country and ensuring transparency in the economy.

Signing cooperation agreements with the relevant agencies of many countries and different international organizations, including to accepting as a full member to the International Federation of Accountants, and the European Federation of Accountants and Auditors is a good example that your organization has achieved great successes and it is proud for all of us.

I express my deep appreciation for your contribution to combine the accounting and auditing sector with international standards in our country  and to the development of Azerbaijan and wish you successes in your future activities on behalf of the  "Azersun Holding" Group of Companies which I`m the head of  Supervisory Board.

 

Yours faithfully,

The Chairman of the Board of “Azersun Holding”

Abdolbari Goozal 

 


 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

В процессе интеграции нашей страны в мировую экономику, развитие новых экономических отношений, мобилизация материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также эффективное их использование выходят на первый план, как один из важнейших вопросов. Нет сомнений в том, что в этом деле приобретают большую значимость учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности экономики. Государство заинтересовано в выполнении всеми хозяйствующими субъектами, независимо от их формы собственности, требований норм, вытекающих из законодательных и нормативно-правовых актов по всем направлениям бизнеса, в том числе в своевременном выявлении незаконных финансовых операций, осуществленных в финансово-экономической и деятельности. В нынешних условиях практическое решение таких вопросов государственного значения возможно только лишь посредством аудиторской деятельности и услуг. Успешная разработка системы национальной экономики в нашей стране, совершенствование финансово-хозяйственной деятельности, исполнение обязательств, вытекающих из соответствующих нормативно-правовых актов, осуществляется только посредством аудиторской деятельности и услуг.

Создание аудиторской деятельности в стране связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, национальная служба аудита была основана с принятием в 1994 году Закона Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе». Начав свою деятельность в 1996 году, Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, с целью обеспечения точного и правильного ведения финансовой отчетности и бухучета во всех хозяйствующих субъектах, организовала в республике работу аудиторской службы и приступила к проведению мероприятий по развитию аудита и совершенствованию его деятельности. Палата Аудиторов организовала за прошедший период регулирование аудиторской службы в нашей стране в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», разработала проекты и систему мероприятий, направленных на создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие и совершенствование аудиторских услуг и системы национального аудита в Азербайджанской Республике. В то же время, Палата защищает интересы государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов, в своей деятельности она контролирует соблюдение аудиторами в их деятельности требований Закона «Об аудиторской службе» и иных законодательных и нормативно-правовых актов. Таким образом, за короткий период в результате целенаправленной деятельности национальная система аудита была усовершенствована, роль аудита в экономике страны значительно возросла.

Было бы уместно отметить, что Палата Аудиторов Азербайджанской Республики приобрела богатый опыт в организации более эффективной работы субъектов предпринимательства и не жалеет усилий для предотвращения негативных проявлений в области финансово-экономических правонарушений, повышения прозрачности и ускорения развития предпринимательства.

Расширяются международные связи Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики. Так, были проведены значимые мероприятия для изучения и применения международного опыта в стране, подписаны соглашения о сотрудничестве, протоколы и меморандумы с аудиторскими и финансовыми организациями целого ряда зарубежных стран. Именно в результате такой целенаправленной международной деятельности Палата Аудиторов стала полноправным членом влиятельных международных организаций, в том числе Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA) в 2003 году, Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Евразии (ECCБA) в 2007 году, Международной федерации бухгалтеров (IFAC) в 2008 году.

Успешная деятельность Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики высоко оценена руководством страны и общественностью. Очевидным примером этого является тот факт, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 15 сентября 2011 года ряд сотрудников и членов Палаты был награжден медалями "Терегги".

Дорогой Вахид муэллим!

Сегодня мы испытываем огромную радость, торжественно отмечая 20-летний юбилей деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики. Верим, что продолжая свою деятельность и достигнув успеха, Вы и впредь не будете жалеть своих усилий в деле воспитания аудиторов, обладающих ценными знаниями и большим опытом.

От имени профессорско-преподавательского состава Бакинского Университета Бизнеса и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с 20-летним юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе.

 

С глубоким уважением,

Ректор Бакинского Университета

Бизнеса, д.э.н., проф.                                                               И.М.АББАСОВ
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic,

d.e.c., prof Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

In the process of integration our country into the world economy, the development of new economic relations, mobilization of material, labor and financial resources as well as the effective use of them moves to the fore as an important issue. In this issue, it is no doubt that analysis of accounting, control and economy is of paramount importance. Regardless of the form of ownership, the state is interested in implementing the requirements, norms arising from legislative and normative-legal acts in all business as well as in detecting the illegal financial transactions in time made in economic and financial activity. In the current circumstances, the practical solution of such issues of national importance is possible by means of auditing activities and services. Successful national economy system in our country, improving the financial and economic activities, implementing the obligations arising from the relevant regulatory and legal acts carry out by means of audit activities and services.

The establishment of audit activity in the country is linked to the name of national leader Heydar Aliyev. Thus, the national audit service was founded with the adoption of the Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service" in 1994. The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic started its activity in 1996, the work of audit service organized in order to provide conducting accurate and correct financial and accounting in all economic entities and in accordance with the current legislation has been implemented measures to improve its activity and development. According to the Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service", the Chamber of Auditors has organized the regulation of audit service in our country, prepared the project and the system of measures aimed at creating the legal and regulatory framework providing the development and improvement the auditor services and a system of national audit in this area and the Republic of Azerbaijan. At the same time, the Chamber protects the interests of state, economic entities and auditors in its activity, it controls to be observed the requirements arising from the Law "On Audit Service" and other legislation and normative-legal acts by the auditors in their activities. Thus, as a result of purposeful activities carried out until this day, the national audit system has been further improved in a short period, thus, the role of audit has grown significantly in the countrys economy.

It would be appropriate to note that the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic gained the great experience and did its best in preventing the negative cases in the field of financial offenses, increase transparency and gained in the field of prevention of negative cases in enhancing transparency and in accelerating the development of entrepreneurship. The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic expands its international relations. So, the significant measures have been implemented in the field of study and application of international experience in country, protocols and memorandums of cooperation were signed with audit and financial institutions of a number of foreign countries.

As a result of such purposeful international action, the Chamber of Auditors has been accepted as a full member to of influential international organizations including, the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) in 2003 , the Council of Certified Accountants and Auditors Eurasia (ECCBA) in 2007, International Accountants Federation (IFAC) in 2008.

 The successful activity of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is highly appreciated by the government and the public. A good example of this is that a number of workers and members of the Chamber was awarded with "Taraggi" medal by the order of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev dated 15 September 2011.

Dear Vahid Novruzov!

Today, we are experiencing great joy and highly celebrated the 20th anniversary of activity of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic. We believe that you will not spare your efforts and abilities in training auditors with great knowledge and experience gaining greater successes in your activity.

I congratulate You and your staff on the occasion of your 20th anniversary on behalf of staff of Baku Business University and my own and wish you good health, long life and new successes in your activity.

 

Yours faithfully,

Rector of Baku Business University               d.e.c., prof. I.M.ABBASOV

 

 


 

Hörmətli dostlar,

Yubileylər təşkilatların uzun müddət mövcud olmasının sübutudur. Təşkilatın uzun müddət fəaliyyət göstərə bilməsi üçün keyfiyyət zəruri şərtdir. Və bu keyfiyyət uzun müddət ərzində təkcə üzvlərin hesabına deyil, eyni zamanda onun inkişafını görən rəhbərliyin hesabına yaradılır.

20 ilik fəaliyyətinizi qeyd etməklə, siz məsuliyyətli rəhbərliyinizin və etibarlı üzvlərinizin olduğunu və gərgin əməyiniz sayəsində yüksək keyfiyyətli auditorlar təşkilatını yaratdığınızı təsdiq edirsiniz.

Digər təşkilatlarla əməkdaşlığa açıq və hazır olmanız  sübut etdir ki, siz başqalarının iş və təcrübəsinə də hörmət edirsiniz və eyni zamanda siz bütün dostlarınıza kömək etməyə hazırsınız.

Hamıya qarşı səmimiyyətiniz və dostluq münasibətiniz sizin təkcə ölkənizdə deyil bütün dünyada heyranlıqla qiymətləndirilməniz  faktına gətirib çıxarıb.

Bütün bunlar sizin gözəl ölkənizin nüfuzuna, təşkilatınız və üzvlərinizin əhəmiyyətinə öz töhfəsini vermişdir.

Arzu edirəm ki, təşkilatınız fəaliyyəti davamlı olsun və gələcək yubileylərinizi xarici və yerli dostlarınız ilə birgə arzu etdiyiniz kimi ən gözəl şəkildə keçirəsiniz.

Fürsətdən istifadə edərək, Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutu və üzvləri adından Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasını, onun rəhbəri Professor Novruzovu və bütün üzvlərini fəaliyyətlərinə görə səmimi qəlbdən təbrik edir və gələcək fəaliyyətinizin də bu şəkildə davam etməsini arzulayıram.

 

Hörmətlə,

Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun

İcraedici direktoru Rade Scekic 
Дорогие друзья,

Юбилеи организации являются доказательством того, что эта организация существует уже в течение длительного времени. В современном мире качество является необходимым условием выживания организации. И это качество создается длительной работой не только своих членов, но и ее руководства, которое имеет ясное видение своего развития.

Празднование 20-летия деятельности подтверждает тот факт, что у вас есть ответственное руководство, надежные члены и что Вашей напряженной работой Вы создали высокопрофессиональную организацию аудиторов.

Будучи открыты и готовы к сотрудничеству с другими организациями, вы доказали, что уважаете работу и опыт других, и что готовы помочь всем своим добрым друзьям.

Ваше искреннее и доброжелательное отношение способствовало тому, что Палату Аудиторов Азербайджана позитивно воспринимается не только в вашем регионе, но и во всем мире. Все это внесло свою лепту в признание значимости этой организации и её членов, а также доброго имени вашей прекрасной страны.

Мы желаем Палате Аудиторов Азербайджана организации и в будущем оставаться в качестве объединяющего начала для ваших друзей со всего мира, которые вместе с вами с радостью будут отмечать будущие юбилеи Палаты.

Я хотел бы воспользоваться представившейся возможностью и от имени Института бухгалтеров и аудиторов Черногории и его членов искренне поздравить Палату Аудиторов Азербайджанской Республики, её руководство во главе с профессором Новрузовым и всех сотрудников за все, что они делали до сих пор, желаю таким же образом продолжать и в будущем.

 

Раде Счекич

Исполнительный директор

Институт бухгалтеров и аудиторов Черногории
Dear friends,

Jubilees of an organization are the proof that that organization has existed for a long time. In todays world the quality is a necessary condition for an organization to survive. And that quality is created by the longtime work not only of its members but also of its leadership, who has a clear vision of their development.

By celebrating 20 years of work, you confirm the fact that you have a responsible leadership, reliable members and that you have created a high quality organization of auditors with your hard work.

Being open and willing to cooperate with other organizations you proved that you respect the work and experiences of others and that you are ready to help all well-meaning friends.

Your sincere and friendly attitude towards all, contributed to the fact that your organization is regarded with admiration, not only in your region but all over the world. All of this contributed to the importance of your organization and its members and also to the reputation of your beautiful country.

We wish your organization continue to be in the future a gathering place for your friends from across the world who will celebrate your future anniversaries with pleasure as much as you will.

I would like to take this opportunity, on behalf of the Institute of Accountants and Auditors of Montenegro and its members, to sincerely congratulate to the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan, its leadership headed by Professor Novruzov and to all of its members on everything that they have done so far, wishing to continue in the same way in the future.

 

Rade Scekic

Executive Director

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

 

 

 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

 

От имени Центрального банка Азербайджанской Республики поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

В течение 20 лет успешной деятельности, Палата Аудиторов, в качестве активного участника экономического развития страны, провела большую работу в области совершенствования аудиторских услуг и повышения их качества, обеспечения прозрачности в финансово-экономических отношениях, подготовки профессиональных кадров, развития рынка аудиторских услуг, выведения аудита на уровень соответствия международным стандартам.

Уверен, что Палата Аудиторов будет успешно продолжать свою работу и, в соответствии с требованиями Президента страны, внесет достойный вклад в процесс экономических реформ в направлении укрепления системы финансового контроля в стране, повышения прозрачности, обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов.

Передаю Вам и Вашему коллективу свои наилучшие пожелания в связи с этим знаменательным событием и желаю успехов в Вашей дальнейшей работе.

 

 

С уважением,

Председатель Центрального банка

Азербайджанской республики                                      Эльман РустамовTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on behalf of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan.

During 20 years, the Chamber of Auditors has done important works as an active participant in the economic development of the country in the field of improving the audit service and increasing its quality, in ensuring transparency in the financial and economic relations, in training of professional staff, developing the market of auditing services and to be coordinated auditing standards with international standards.

I am sure that the Chamber of Auditors will successfully continue its work in accordance with Presidents new development challenges towards to  strengthening financial control system in the country, increase transparency, to ensure effective use of financial resources and it will contribute to the process of economic reforms.

I convey my best wishes You and your staff on the occasion of this significant event and wish you successes in your work.

 

Yours faithfully,

Chairman of the Central Bank                                 Elman Rustamov
 

 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Глядя на результаты 20 летней деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, мы становимся свидетелями высокой оценки проделанной работы. Как настоящий гражданин страны, вы используете свои знания и навыки для выполнения выпавших Вам задач. Работа каждого должна быть безукоризненной, и Вы делаете это профессионально. Сегодня эта стратегия, благодаря вашему управленческому умению, энергии, практичности и патриотизму, дает свои плоды в виде успешного осуществления всей работы на высоком уровне.

Уважаемый Вахид муэллим, Вы можете гордиться сделанным Вами. Несомненно, что все это еще один шаг вперед в вашей карьере. Уверены, что благодаря Вашей неустанной работе возглавляемая Вами организация будет двигаться на высшую ступень своих достижений. Пользуясь этой возможностью, мы сердечно поздравляем Вас, как видного ученого, и весь ваш коллектив по случаю знаменательного юбилея. Желаем Вам успехов в деятельности и новых достижений в деле развития и мирового признания родного Азербайджана.

 

Директор НИИ экономических реформ

Министерства экономики

Азербайджанской Республики                               
д.э.н., проф., Вилаят Велиев
To the Chairman of the Chamber of

 Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

Dear Mr. Vahid,

Glancing at 20 years of activity of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic we witnessed the great importance of the work which have done worthy of the highest praise. As a citizen of a country you have used your knowledge and skills for performing all the tasks in the he appropriate level. Everyone should work perfectly in his(her) field and You handle it professionally. Today this strategy thanks to your high  management skills,  patriotism, your energy and your business enriched further lead to the successful implementation of the work at a high level.

Dear Mr. Vahid , You can be proud of what you have done. All this, of course, is another step forward in your prestigious career. We are confident that thanks to your tireless work the organization that headed by you will move to the highest step of its authority. Taking advantage of this opportunity we congratulate distinguished personality and a great scientist like you and at the same time we I congratulate your collective on the occasion of the  grand anniversary. We wish you more success in your honorable activity and new achievements not only in development our native Azerbaijan but also promoting and recognition in worldwide.

 

 

Director of the Scientific-Research Institute

of Economic Reforms of the Ministry of Economy

of the Republic of Azerbaijan

Vilayat Valiyev                 

 

 


 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени коллектива Азербайджанского Университета туризма и менеджмента и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 20-й годовщиной создания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Мы высоко ценим Вашу роль в создании Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и Вашу деятельность в качестве первого председателя. Роль Палаты аудиторов в организации аудиторской деятельности в Азербайджане за прошедший период в соответствии с мировыми стандартами, в подготовке аудиторских кадров в соответствии с современными требованиями не вызывает сомнений.

Членство Палаты в высших международных аудиторских организациях является показателем её международного авторитета. В результате ведущейся систематической работы по подготовке и повышению уровня аудиторских кадров, Палата сконцентрировала в себе высококвалифицированные кадры.

Сотрудниками Палаты аудиторов был опубликован ряд фундаментальных и практически значимых работ. Участие этих специалистов в международных научно-практических конференциях, в то же время, проведение Палатой Аудиторов международных научных мероприятий в Азербайджане говорит о большом потенциале Вашего коллектива.

В марте прошлого года между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Азербайджанским Университетом туризма и менеджмента было подписано Соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим Соглашением, предусматривающим установление и развитие сотрудничества во многих областях, за прошедший период была проделана большая работа. Успешное развитие сотрудничества наряду с подтверждением надежности партнерства Палаты Аудиторов, также дает серьезные основания полагать, что по определенным направлениям будут получены весомые результаты.

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени коллектива Азербайджанского Университета туризма и менеджмента еще раз от души поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов и желаю новых успехов в дальнейшей деятельности.

 

С уважением,

Ректор Азербайджанского Университета

туризма и менеджмента                                       проф. Джафар Джафаров

 

To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

I sincerely congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on behalf of the my own and the staff of Azerbaijan Tourism and Management University.

We appreciate your role in establishing the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and your activity as the first chairman. During this period, the role of the Chamber of Auditors is undeniable in the field of organizing the audit activity with modern requirements of the modern world standards, in accordance with modern requirements.

To become a member to the supreme audit institutions of the Chamber, of course, is the embodiment of its international reputation. As a result of conducting systematic works towards to training auditor personnel as well as to increase the level of their preparedness, high-level human resources were assembled in the Chamber.

A number of fundamental and practical significant works were published by the employees of the Chamber of Auditors. The participation of these experts in international scientific conferences, at the same time, holding the international scientific events in the country by the Chamber shows the great potential of staff led by you.

In March of last year, a Cooperation Agreement was signed between the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and Azerbaijan Tourism and Management University. A lot of work has been done according to this Agreement providing for establishing and developing cooperation in many areas over the past period. The successful development of cooperation proved to be a reliable partner the Chamber of Auditors, as well as gives reason to believe that significant results will be achieved according to defined areas.

Dear Vahid Novruzov!

I sincerely congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors on behalf of the team of Azerbaijan Tourism and Management University and wish you new successes in your works.

 

Yours faithfully,

Rector of Azerbaijan Tourism and

Management University                                                 prof. Jafar Jafarov

 
 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От всей души поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-й годовщиной создания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Палата аудиторов, учрежденная в соответствии с подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», благодаря уделяемому этой сфере вниманию и заботе нашего Президента г-на Ильхама Алиева еще больше расширила область своей деятельности.

В результате проведенных за последние годы в нашей стране мероприятий, была усовершенствована национальная система аудита, достигнуты существенные результаты в области борьбы с коррупцией и повышения прозрачности.

Благодаря вашей эффективной деятельности, Палата аудиторов заняла прочное место в системе государственного управления, роль аудита в экономике страны значительно увеличилась, усовершенствована система аудита на основе международной практики и стандартов.

Еще раз искренне поздравляю Вас с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю успехов в работе под руководством нашего Президента Ильхама Алиева ради развития нашей страны.

 

С уважением,

Министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Рамин Гулузаде


To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

I sincerely congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan.

The Chamber of Auditors formed in accordance with the Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service" signed by national leader Heydar Aliyev, has further expand its activity thanks to our honorable President Mr. Ilham Aliyevs  attention and care to this area.

As a result of the implemented measures, in our country national audit system was further improved, significant results were achieved in the field of fight against corruption and increasing transparency in recent years.

Thanks to your efficiently activity, the Chamber of Auditors made its way in the public administration, the role of audit  was significantly increased  in economy, the audit system  was improved on the basis of international practices and standards.

Once again, I sincerely congratulate You on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan, wish you successes in your works the development of our country under the leadership of our honorable President Mr. Ilham Aliyev.

 

Yours faithfully,

Minister of Communications and

High Technologies of Azerbaijan Republic                          Ramin Guluzade

 


 


Уважаемый Вахид муэллим,

Поздравляю Вас и Ваших сотрудников c 20-й годовщиной создания Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Пройдя за прошедший период значимый и успешный период развития, Палата Аудиторов играет важную роль в формировании в нашем независимом государстве аудиторских услуг на основе современных требований. За время деятельности, благодаря упорной работе и профессионализму сотрудников Палаты, на основе передового международного опыта была создана нормативно-правовая база в области системы финансового учета, необходимая техническая и институциональная инфраструктура, внедрены современные технологии.

Именно под Вашим непосредственным руководством Палата Аудиторов стала современным государственным институтом, имеющим прогрессивный управленческий потенциал, богатую технологическую базу, обладающим высокими корпоративными ценностями и человеческим капиталом.

Уверен, что в сильном Азербайджане, являвшимся главной идеей общенационального лидера Гейдара Алиева и уже ставшим реальностью под руководством президента Ильхама Алиева, Палата Аудиторов будет продолжать вносить свой вклад в реализацию концепции развития, направленной на обеспечение устойчивого развития и высокий уровень социального благосостояния.

В этот знаменательный день я еще раз поздравляю Вас и Ваш коллектив от имени руководства и сотрудников Государственного Комитета по ценным бумагам и желаю новых успехов в Вашей деятельности.

 

С уважением,

Председатель Государственного Комитета по ценным бумагам

Азербайджанской Республики                                            Руфат АсланлыDear Mr. Vahid,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

Over the past period Chamber of Auditors has been an important and successful period of development, played an important role in the formation of auditing services based on modern requirements in our independent state. During the period of activity, thanks to the hard work of the professional staff of the Chamber based on advanced international experience was established legal and regulatory framework in the field of financial accounting system, was established the necessary technical and institutional infrastructure and has been achieved application of modern technologies.

Specially under your leadership, Chamber of Auditors has become a modern public institution having progressive management potential, wide technological capacity, high corporate values and human capital.

I am sure that in powerful Azerbaijan, which is the main idea of national leader Heydar Aliyev and which has become a reality under the leadership of  President Ilham Aliyev, Chamber of Auditors will continue to contribute in implementation of concept of development which aimed sustainable development and the level of high social prosperity.

On this remarkable day, once again i congratulate you and your collective behalf of the management and employees of the state Committee for Securities and  and wish you new successes in your activity

 

Best regards,

Chairman of State Committee for Securities of the Republic of Azerbaijan

 Rufat Aslanli 

 


 


 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От себя лично и от имени Центрального Банка Азербайджанской Республики от всей души поздравляю Вас и коллектив Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летним юбилеем Палаты.

Вот уже 20 лет, как Палата Аудиторов исполняет важную роль в совершенствовании и повышении качества аудита в стране, в подготовке специализирующихся в области аудита профессиональных кадров-экономистов, а также в развитии системы теоретических и практических знаний в этой сфере.

Уверен, что, в контексте выдвинутых Президентом страны новых задач стратегического развития, Палата аудиторов и в дальнейшем будет способствовать модернизации аудиторской профессии и в нужной мере удовлетворять спрос на высококвалифицированных аудиторов.

Поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с этим знаменательным юбилеем, желаю успехов в дальнейшей работе.

 

С уважением,

Первый заместитель Председателя Центрального Банка
Азербайджанской Республики
                            Алим Гулиев


 

To the Chairman of the Chamber of

Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid Novruzov,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic behalf of me and collective of Central Bank of Azerbaijan Republic.

Chamber of Auditors, which has 20-year history played a significant role in our country in the improvement of audit  and in increasing the quality of  audit and  in the preparation of specialized professional economists on audit work, as well as in the development of theoretical and practical knowledge in this area.

I am confident that in the context of new strategic development calls put forward by the President of our country the Chamber of Auditors will contribute to the work of increasing audit modernization and substantially meeting the demands to our economy  for highly qualified auditors in the future too.

Due to this significant event I extend my best wishes to you and your team and wish you every success in your work.

 

Sincerely,

First Deputy Chairman of Central Bank of Azerbaijan Republic

Alim Guliyev 


Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляю Вас и возглавляемый вами коллектив с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, являясь независимым органом финансового контроля, играет важную роль в развитии экономики, реализации масштабных экономических реформ и повышении прозрачности. Созданная на основании указа национального лидера Гейдара Алиева и достигшая за 20 лет деятельности значительных успехов, Палата Аудиторов смогла добиться полного формирования национальной системы аудита и расширения охвата и объема аудиторских услуг в нашей стране.

В результате осуществляемой под руководством Президента страны Ильхама Алиева успешной экономической политики, продолжается реализация социальных проектов, направленных на моральное и материальное благополучие нашего народа. В качестве одной из структур, контролирующих целевое расходование выделенных из государственного бюджета Азербайджана средств, Палата аудиторов выполняет важные задачи в борьбе с коррупцией, взяточничеством и расточительством. Сегодня Палата аудиторов обеспечивает точное и правильное ведение бухгалтерского учета и финансов во всех хозяйствующих субъектах страны, проводит эффективные меры по организации, развитию и совершенствованию аудиторских услуг согласно действующему законодательству.

Являясь членом таких организаций, как Европейская федерация бухгалтеров и аудиторов и Международная федерация бухгалтеров, Палата Аудиторов смогла организовать свою деятельность на уровне современных мировых стандартов.

Уважаемый Вахид муэллим,

Еще раз поздравляю Вас с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов, желаю Вам и Вашему коллективу здоровья и новых достижений.

 

С уважением,

Председатель Совета государственной

поддержки неправительственных организаций

при Президенте Азербайджанской Республики

Азай Гулиев


To the Chairman of the Chamber of

 Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic.

As an independent financial control body the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic plays an important role in development of economy, implementation of large-scale economic reforms and increasing transparency. Chamber of Auditors which established on the basis of decree of national leader Heydar Aliyev and  was the great success in its twenty years activity has been able to complete the formation of a national audit system and expand the size and scope of auditing services in our country.

As a result of the successful economic policy carried out under the leadership of President Ilham Aliyev execution of social projects  aimed welfare of our people are continued. As one of the structures that control expenditure of the funds which allocated from the state budget of Azerbaijan on appointment, Chamber of Auditors  perform an important tasks in the fight against waste, corruption and bribery. Today the Chamber of Auditors   ensures accurate, honest  accounting and finance in all enterprises of the country and   implement effective measures for the the organization, the development and improvement of audit service in accordance with the current legislation.

Being a member of organizations such as the European Federation of Accountants and Auditors and International Federation of Accountants the Chamber of Auditors has been able to establish its activities in the modern world standards.

Dear Mr. Vahid,

I congratulate You on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors again and I wish your collective health and new achievements.

 

Sincerely,

Chairman of the Council of State Support of non-governmental

 organizations under the President of Azerbaijan Republic

 Member of Parliament Azay Guliyev 


 


 

 

 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляю Вас и в Вашем лице всех членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-й годовщиной Палаты, выражаю свои самые искренние и наилучшие пожелания.

Ваши отличные организаторские способности, умение собрать высокообразованные кадры, использующие современные методы и приемы для совершенствования аудиторской и бухгалтерской профессии в стране, государственное регулирование аудиторской службы, основы которой были заложены национальным лидером Гейдаром Алиевым, стали существенной поддержкой осуществляемым под руководством Президента Ильхама Алиева экономическим реформам.

Под Вашим руководством Палата Аудиторов Азербайджанской Республики осуществляет эффективный контроль за соблюдением аудиторами в своей деятельности нормативно-правовых актов и требований законодательства, направленных на развитие и совершенствование в нашей стране аудиторских услуг.

В результате за прошедший период в Азербайджане была создана национальная система аудита, значительно возросла его роль в обеспечении прозрачности, борьбе с коррупцией и в развитии экономики страны в целом.

Являясь примером 20-летнего опыта успешного сотрудничества между гражданским обществом и государственными органами многих стран, став полноправным членом Международной федерации бухгалтеров (IFAC) и Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA), изучив передовой международный опыт в области аудита, вы внесли свой вклад в развитие экономики страны.

Желаю успехов на пути прогресса всем аудиторам и сотрудникам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, поздравляю с достижениями в решении и модернизации связанных с экономическим и социальным развитием проблем.

Верю, что ваша дальнейшая деятельность ради процветания и развития экономики нашей страны будет еще более плодотворной.

 

С уважением,

Министр экологии и природных ресурсов

Азербайджанской Республики                                    Гусейнгулу БагировTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov,

I congratulate You and all members of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber, express my most sincere and best wishes.

Your excellent organizational skills, ability of assemble highly educated personnel who use modern techniques and methods for the improvement auditing and accounting professions in the country under your management and control, the state regulation of the audit service which founded by National Leader Heydar Aliyev supported to  the economic reforms implemented under the leadership of President Ilham Aliyev.

Under your leadership, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic implements the effective control to observe the normative legal acts aimed at improving the auditing service in the country, to the requirements arising from the relevant legislation by auditors in their activity.

As a result, over the past period, the national audit system has been established in Azerbaijan, the role of audit has considerably increased in ensuring transparency and the fight against corruption in general in the development of the economy of country.

In many countries of the world in the creation of successful cooperation between civil society and public authorities, as an example of 20 years of experience, you contributed to the development of the countrys economy learning the best international experience in the field of audit including to be a full member to International Federation of Accountants (IFAC) and European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

I wish to achieve the great successes to auditors and other associates of the Chamber of Auditors of  Azerbaijan Republic on the occasion of the 20th anniversary and congratulate You for your achievements which gained by you with efforts to solve the problems related to economic and social development.

I believe that your future activities will be more successful for the prosperity and development of the economy.

 

Yours faithfully,

Minister of Ecology and Natural Resources

of the Republic of Azerbaijan                                        Huseyngulu Baghirov

 


 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

От имени коллектива Министерства сельского хозяйства и от себя лично поздравляю Вас и всех членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов, основанной нашим национальным лидером, архитектором и основателем независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

За 20 лет деятельности Палата Аудиторов проделала важную работу в области защиты интересов хозяйствующих субъектов и аудиторских организаций, формирования нормативно-правовой базы для организации и развития аудиторской службы. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, на основе изучения опыта передовых стран и международных стандартов были организованы аудиторские услуги. Руководствуясь указаниями главы государства, за прошедший период в Азербайджане была создана национальная система аудита, объем аудиторских услуг и их охват был значительно расширен, увеличилась роль аудита в повышении прозрачности, усилении борьбы с коррупцией и в экономическом развитии страны в целом. Результатом явилось то, что Палата Аудиторов подписала соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях и меморандумы с аудиторскими и бухгалтерскими организациями более чем 30 стран и была принята в качестве полноправного члена ряда влиятельных международных организаций, в том числе Международной федерации бухгалтеров (IFAC), Европейская федерация бухгалтеров и аудиторов (EFAA).

Здоровые деловые отношения между сотрудниками Палаты являются логическим результатом преданности этого коллектива государству и государственности.

Еще раз поздравляем Вас с 20-ти летним юбилеем, желаем процветания, здоровья, счастья и творческих успехов в Вашей трудной и почетной работе по укреплению азербайджанской государственности.

 

С уважением,

Министр сельского хозяйства

Азербайджанской Республики                                       Гейдар АсадовTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

I congratulate You and all members of the Chamber of Auditors on the occasion of 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic founded by our national leader, architect and founder of the independent Azerbaijan Heydar Aliyev on behalf of my own and the staff of the Ministry of Agriculture.         

The Chamber of Auditors has done important works in the field of protecting interests of economic entities and audit organizations, forming the legislative framework for the organization an development of audit service over 20 years of its activity. Thanks to Mr. Ilham Aliyevs attention and care, audit services were organized on the basis of international standards with the study of the experience of the advanced countries. Guided by the instructions of the head of state, the national audit system was established in Azerbaijan, the size of audit services, coverage was significantly expanded, the role of the audit service was increased in increasing transparency and enhancing fight against corruption, in general in the countrys economic development over the past period. As a result, the Chamber of Auditors signed the cooperation agreements, protocols and memorandums with auditing and accounting organizations of more than 30 countries and was accepted as a full member to a number of influential international organizations, including International Federation of Accountants (IFAC), European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

The healthy business relations between staff of the Chamber are logical deduction of loyalty of this staff to Azerbaijan state-statehood.

Once again, I congratulate you on the occasion of the 20th anniversary, wish you successes in your work for the strengthening Azerbaijani statehood, also prosperity, good health and happiness.

 

Yours faithfully,

Minister of Agriculture of

Azerbaijan Republic                                            Heydar Asadov

 

  


Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляем Вас и весь коллектив Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летием основания организации.

Благодаря реформам, начатым национальным лидером Гейдаром Алиевым и последовательно продолжающимся в течение последних 12 лет Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан за короткую историю независимости достиг значимых успехов в социально-экономической сфере, и, тесно интегрировав в мировое сообщество, приобрел большой авторитет в глобальном масштабе. Развитие либеральной экономики, демократизация общества, обеспечение прозрачности во всех областях, в том числе в сфере финансовой отчетности, являются одними из отличительных особенностей Азербайджана, имеющего образцовую модель развития. Наряду с некоторыми соответствующими организациями, Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, учрежденная с целью обеспечение точного и правильного ведения финансового и бухгалтерского учета во всех хояйствующих субъектах независимо от формы собственности на основании подписанного национальным лидером Гейдаром Алиевым 16 сентября 1994 года Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", добилась значимого и заслуживающего внимания успеха в организации и совершенствовании аудиторских услуг в республике, в применении передового мирового опыта, а также в разработке национальных стандартов.В течение 20 лет своей деятельности Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, под Вашим руководством с высоким профессионализмом выполняя возложенные на нее обязанности, и сегодня играет важную роль в усилении борьбы с коррупцией, формирующейся на основе демонстрируемой Президентом Ильхамом Алиевым сильной политической воли. Благодаря своей успешной деятельности, Палата Аудиторов Азербайджанской Республики стала членом ряда международных организаций, в том числе Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA), Евразийского совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА), Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).

Дорогой Вахид муэллим!

В настоящее время, в новых экономических условиях, наша страна, под руководством Президента страны Ильхама Алиева, осуществляет строгие экономические реформы и нацелена на развитие во всех областях с целью снижения в республике глобальных негативных влияний и повышения экономической активности, достижения роста внутреннего производства. В возникающих в стране новых условиях возросла актуальность еще более широкого использования возможностей аудита в обеспечении прозрачности в сфере финансово-экономических отношений, в борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Уверены, что, используя свой опыт, вы и в новых экономических условиях будете способствовать развитию Азербайджана, усилению борьбы с коррупцией и обеспечению прозрачности в сфере финансовой отчетности.

Еще раз поздравляем Вас по случаю знаменательного юбилея и желаем новых успехов в деятельности!

 

С уважением,

От имени коллектива Торгово-промышленной палаты

Азербайджанской Республики, президент палаты                  Нияз Ализаде


 

Dear Vahid Novruzov!

We congratulate You and the staff of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on the occasion of the 20th anniversary of establishment of this organization.

Thanks to the reforms established by national leader Heydar Aliyev within short independence history and has been continued systematically by our great President Ilham Aliyev during the last 12 years, Azerbaijan gave its contribution to the biggest achievements in the social-economic field and globally gained reputation by integrating closely to the world. The developments of liberal economy, democratization of the society, the provision of transparency in all fields, as well as in financial accounting are main aspects for Azerbaijan which have specific development model. Along with some respective organizations, Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic established according to the Law of the Republic of Azerbaijan “on Audit services” dated on September 16, 1994 signed by our national leader Heydar Aliyev, gained remarkable achievements regardless of the form of ownership in the organization and improvement of auditing services in Republic, implementation of leading world experience in our Republic, as well as in the development of national standards in order to provide accurate and correct financial and accounting records in all economic entities. During 20 years of its activity, Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic implemented its duties professionally under the leadership of You and today is also playing an important role in the enhancement of anticorruption platform formalized according to strong political will of President Ilham Aliyev. Thanks to your successful activity, Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic has been accepted as a member to some international organizations, as well as to European Federation of Accountants and Auditors (EFAA), Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCAA), International Federation of Accountants (IFAC).

Dear Vahid Novruzov!

Now our country aims at the development in all fields even during new economic conditions under the leadership of President Ilham Aliyev, strict reforms are executed in our Republic in order to decrease global negative effects and to increase economic activity. During new condition arising in our country, the opportunities of audit are widely used in the provision of transparency within economic financial relations, in struggle against economic crime and corruption. We are sure that also within new economic condition, you will contribute to the development of Azerbaijan, the enhancement of anticorruption platform in the country and the provision of transparency in the field of financial accounting by using your experience.

Once again, we congratulate You on the occasion of significant anniversary and wish you successes in your activity!

Yours faithfully,

President of the Chamber of Commerce and Industry

of Azerbaijan Republic                                               Niyaz Alizade
 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 20-й годовщиной начала деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики.

Осуществление независимого финансового контроля в целях обеспечения точного и правильного финансового и бухгалтерского учета, защиты прав собственников, является одним из основополагающих принципов экономики. Закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», утвержденный в сентябре 1994 года национальным лидером Гейдаром Алиевым, создал основу для формирования в этой сфере единой государственной политики и национальной службы аудита. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, начавшая 5 апреля 1996 года свою деятельность в соответствии с этим Законом, выстраивая свою работу согласно общей динамике развития нашей страны, всегда выполняла стоящие перед ней задачи на высоком уровне.

Важные исторические успехи, достигнутые под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во всех областях экономики страны за последние 12 лет, стали возможными в том числе и благодаря деятельности Палаты Аудиторов по развитию на основе передового мирового опыта. Наравне со все большим повышением качества аудиторских услуг, существенно расширилась и сфера их охвата. Эти факторы вносят ценный вклад в процессы экономического развития, в частности в сфере осуществляемых целенаправленных мероприятий по обеспечению прозрачности в существующих финансовых отношениях, повышению эффективности финансовой системы.

Множатся достижения Палаты аудиторов в области международного сотрудничества. В настоящее время Палата Аудиторов, имеющая сотруднические связи с аудиторскими и бухгалтерскими организациями более чем 30 стран, является членом влиятельных международных организаций, в том числе Международной федерации бухгалтеров, Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов, Евраpийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов.

Можно дать высокую оценку деятельности Палаты Аудиторов по разработке нормативно-правовых актов в соответствующих областях, в том числе в Законах «Об обязательном страховании гражданской ответственности аудитора», «О внутреннем аудите», по совершенствованию законодательства страны по аудиторской службе, по подготовке и публикации научно-практических журналов, первого учебного пособия для ВУЗов «Аудит».

Еще раз поздравляю вас, желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни, новых успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности.

 

С уважением,

Министр труда и социальной защиты населения

Азербайджанской Республики

Салим МуслимовTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov,

I congratulate You and your staff on the occasion of the 20th anniversary of starting the activity of the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan. The implementation of independent financial control is one of the fundamental principles for the economy to provide conducting accurate and correct financial and accounting and protects the property rights of owners. The Law of Azerbaijan Republic "On Audit Service" approved by National leader Heydar Aliyev in September1994, has created the basis for the formation of a unified state policy and a national audit service in this sphere. The Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan which started its activity on 5 April, 1996 in accordance with the Law, has always performed at the highest level setting its activity accordance with the general dynamics of the development of our independent country.

In the last 12 years, under the leadership of President Mr. Ilham Aliyev of Azerbaijan Republic, important historical achievements from all areas of the country was observed with the progressive of the Chamber of Auditors improving based on the advanced experience of the world. Also, the range of services expands along with the gradual increase of the quality of audit services. These factors, implemented purposeful measures in ensuring transparency in the existence financial relations especially in the economic sphere, increasing the efficiency of the financial system, make a valuable contribution to the process of economic development.

The success of the Chamber of Auditors in the field of international cooperation is constantly increasing. Currently, more than 30 countries around the world in cooperation with auditing and accounting organizations, the Chamber of Auditors is a member to influential international organizations, including the International Federation of Accountants, the European Federation of Accountants and Auditors, Council of Certified Accountants and Auditors Eurasia.

The Chamber of Auditors has done important works in preparing the normative-legal acts in the relevant field including laws "On obligatory insurance of civil liability of the auditor", "On Internal Audit", improving the state legislation about auditor services, publishing the scientific-practical journals according to their activity and "Audit" first textbook for high schools.

Once again, I congratulate You and wish you good health, long life success and successes in your responsible and honorable activity.

 

Yours faithfully,

 Minister of Labour and Social Protection of

Population of Azerbaijan Republic                              Salim Muslumov

 


 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

Сердечно поздравляем Вас и руководимый Вами многочисленный коллектив Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики с 20-летним юбилеем, передаем наилучшие пожелания профессорско-преподавательского и студенческого коллектива Ленкоранского Государственного Университета.

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики за время существования прошла славный путь. Прошло 20 лет с тех пор, как Палата Аудиторов, основанная согласно подписанному в 1994 году национальным лидером Гейдаром Алиевым Закону Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", начала свою деятельность 5 апреля 1996 года. За прошеший период Палата Аудиторов, соответственно той исключительной роли, которую играет в жизни нашей страны, расширила сферу охвата, значительно увеличилась роль аудита в повышении прозрачности, борьбе с коррупцией и в развитии экономики республики в целом. Достижения Палаты аудиторов стали еще заметнее в последние годы особенно.

Соответственно поручениям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в стране было организовано государственное регулирование и совершенствование аудиторских услуг, обеспечена защита интересов государства и хозяйствующих субъектов. Под Вашим руководством раширились международные связи Палаты Аудиторов; подписаны соглашения о сотрудничестве с авторитетными аудиторскими и бухгалтерскими организациями более чем 30 стран мира. В последние годы усилилась материально-техническая база Палаты, значительно возросла роль аудита в подготовке нужных стране специалистов, способных оказывать квалифицированные услуги в государственном и частном секторах, в расширении масштаба аудиторских услуг, а также в повышении прозрачности и борьбе с коррупцией.

Палата Аудиторов продолжает с честью выполнять свои обязанности. В то же время следует особо отметить увеличение числа проводимых Палатой научных исследований, международных научно-практических конференций, симпозиумов, региональных встреч, международных мероприятий. Имеет существенное значение, что в период своей деятельности Палата Аудиторов Азербайджана была принята в качестве ассоциированного члена в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ), Европейскую федерацию бухгалтеров и аудиторов (EFAA).

Общественно-политические процессы, происходящие во всем мире в условиях глобализации, не прошли мимо Азербайджана тоже. В результате успешной политики г-на президента наш народ с твердой решимостью сплотился вокруг нашего великого вождя, который проводит прагматический политический курс, ищет пути решения кризиса, трудностей, войны, осуществляет план мероприятий, соответствующий нашим национальным интересам, представляет нашу страну на всех уровнях, предпринимая необходимые шаги, и вместе они успешно шагают по этому пути.

В профессиональной деятельности Палаты аудиторов Ленкоранскому Государственному Университету также отведено место. В частности, 03 августа 2012 года между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ленкоранским Государственным университетом было подписано Соглашение о совместной деятельности в целях подготовки грамотных специалистов, которые в будущем будут играть в Азербайджане роль в развитии страны путем обобщения практики ведущих стран мира в области финансов, бухгалтерского учета и аудита.

Мы уверены, что Палата Аудиторов Азербайджанской Республики и в дальнейшем будет целенаправленно развиваться, достигнет новых успехов и будет способствовать будущим успехам аудита в нашей республики. Мы желаем вам на этом пути новых, еще больших успехов, крепкого здоровья и счастья во имя светлого будущего нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева.

 

С уважением,

Ректор Ленкоранского

Государственного Университета                    проф. Асаф Искендеров 

To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Vahid Novruzov!

We congratulate You and numerous collective of Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic under leadership of you in the connection of 20th anniversary and delivers to You the best wishes of professor-teacher collective and students of Lankaran State University.  Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic has passed the honorable path of development during its existing period. Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic was established according to the Law of the Republic of Azerbaijan “on Audit services” dated on 1994 signed by our national leader Heydar Aliyev and 20 years have passed since it started its activities on April 5, 1996. Within the previous period,  Chamber of Auditors has enlarged its scope according to its role in Azerbaijan Republic and the role of audit has increased in improving transparency, struggle against corruption, generally in the development of countrys economy. Especially in recent years, the achievements of Chamber of Auditors are more noticeable.

According to the instructions of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, state regulation and improvement of auditing services, the protection of the interests of government and economic entities already have been provided. Under your leadership, international relations of Chamber of Auditors have been enlarged; cooperation agreements have been signed with authorized auditing and accounting organizations of more than 30 countries all around the world. In recent years the material and the technical base of Chamber has been enlarged, the role of auditing has been extended by the training of specialists which are more important for Republic, the preparation of auditors who can honorably give their services in state and private sectors, the development of the scope of auditing services, as well as in improving transparency and in struggle against corruption.

Chamber of Auditors is implementing its duties with honor. At the same time, strengthening of scientific researches, international scientific practical conferences, symposiums, regional meetings which held by Chamber, enhancement of foreign relations should be especially noted. It is very important that especially within its activity period, Chamber of Auditors of the Republic has been accepted as an associate member to International Federation of Accountants (IFAC), European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

Within the context of globalization, social-political processes occurred worldwide have also affected Azerbaijan. Though as a result of successful policy of Mr. President, our people with their strong determination had not stayed powerless in front of these processes and joined around our great Leader, who systematically implements pragmatic political course, seeks solutions for crisis, difficulties, war, solves measures plan corresponding our national interests within the framework of the interests of our people, represents our country in all levels by taking rational steps and  together they successfully took steps in this way.

Lankaran State University also takes a place in the professional activity of Chamber of Auditors of the Republic. Especially, on August 03, 2012, between Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic and Lankaran State University   has been signed Cooperation agreement about joint activity for the preparation of more professional specialists, who will take a role in the future development of the Republic by summarizing the practice of leading countries of the World in the field of finance, accounting and auditing in Azerbaijan Republic.

We are sure that Chamber of Auditors of the Azerbaijan Republic will also develop with its determination, will gain new achievements and will contribute to the future achievements of auditing system of our Republic. In this way, we wish to your collective new and big achievements, good health and prosperity for the happy future of our country under the leadership of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev.

 

 

Yours faithfully,

Rector of Lankaran State University       prof. Asaf Isgandarov

 


 

 

 

Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

За время своей 20-летней деятельности, Палата Аудиторов, созданная в соответствии с подписанным национальным лидером Гейдаром Алиевым в 1994 году Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» и приступившая к работе с 5 апреля 1996 года, внесла значительный вклад в развитие экономики, повышение прозрачности управления и в борьбу с коррупцией в нашем независимом государстве.

Аудиторская служба, впервые созданная в нашем независимом государстве, усиленно развивалась в течение прошедших лет, ее роль в экономике страны значительно увеличилась и успехи этой службы растут из года в год. Завоеванный за пределами страны высокий авторитет Палаты Аудиторов заслуживает высокой оценки. Членство в Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ) и Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) является результатом соответствия международных связей и деятельности международной практике и требованиями современности.

Создание муниципального института в нашей стране связано с именем национального лидера Гейдара Алиева. В функционировании муниципалитетов в качестве местных органов самоуправления роль аудита несомненна. Таким образом, наше сотрудничество с Палатой Аудиторов, связанное с организацией финансово-хозяйственной деятельности муниципалитетов, направлено на развитие этой сферы.

В нашей дальнейшей деятельности проведение совместных образовательных мероприятий для развития муниципального института в Азербайджане соответствовало бы нашей общей цели. Желаем Вам, Вашей организации и всем аудиторам страны успехов в этой почетной работе.

 

С уважением,

Руководитель Центра по работе с муниципалитетами

Государственный советник юстиции III степени                          Мехди СелимзадеTo the Chairman of the Chamber of

 Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov 

 

Dear Mr. Vahid,

20 years activity of Chamber of Auditors  which established in accordance with the law of the Republic of Azerbaijan "On Audit Service" signed in 1994 by national leader Heydar Aliyev and started activity since 5 April 1996 has made a significant contribution fight against corruption, development of economy, increasing the transparency of governance in our independent state.

The audit service which was established in our independent state for the first time developed over the past years, played an important role in increasing the country economy and this service is gaining new achievements from year to year.   As a result of the successful        development it is an estimable event  gaining a reputation of Chamber of Auditors outside of the Republic. A membership in the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) is a result of the establishment of our international contacts and activity in accordance with international practice and the modern era.

The establishment of municipalities in our country is connected with the name of national leader Heydar Aliyev. The role of audit is undeniable in functioning of municipalities as transparent municipal body. Therefore, our cooperation about organization of financial-economic activity of municipalities in accordance with the law with the Chamber of Auditors is focuses on the development of this industry.

Implementation of educational activities for the development of municipality institute in our further work in Azerbaijan would be appropriate to our goal.

You wish you success in this honorable work to your organization and auditors all over the country.

 

Sincerely,

Head of the Centre of the Office for Work with

 Municipalities of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan

 Mehdi Salim-zade  

 Профессору Вахиду Новрузову!

От души поздравляю всех вас с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов. Поздравление уважаемого Президента и награждение 13 сотрудников я считаю вершиной юбилейных торжеств. От всего сердца поздравляю награжденных и лично Вас.

Желаю Вам новых успехов. Сожалею, что по причине нездоровья не смог быть вместе с вами в эти праздничные дни.

 

С глубоким уважением,

Почетный аудитор Шакир Ягубов. 

To professor Vahid Novruzov!

I congratulate all of you on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the Chamber of Auditors. I consider that Dear Mr. Presidents congratulation and rewarding 13 employees is the peak of anniversary. I heartily congratulate You and winners for this congratulation.

I wish you new successes. I am sorry that I was not with you for my health in these holidays.

Best regards,

Honorary auditor Shakir YAGUBOV.

 Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur