Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

ЧЛЕНЫ ПА    Ассоциативные члены

Ассоциативные члены

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики


Cтрока
  №-от

 Имя, Фамилия  Адрес электронной почты
     1.  Ильхам Атаев 
ilham.atayev@hgsmlaw.com  
     2.  Рауф Гаджибеков  rauf.hajibayov@abtc.az
     3.  Эльхан Мамедов elkhan.mammadov@abtc.az
     4.  Эльнур Рамазанов  elnur.ramazanov@abtc.az
     5.  Абульфаз Махаров  mabulfaz@hotmail.com
     6.  Анна Ногинова   
     7.  Рашад Гасымов  rashad.qasimov@ibar.az
     8.  Орхан Гадиров  orhan.qadirov@ibar.az
     9.  Алямшад Алиев  alemshad@nurgun.az
    10.  Ялчын Азизов  yalchin@nurgun.az
    11.  Джейхун Гулиев   gjeyhun@gmail.com
    12.  Рафик Рафиев  rafiyevrafig@gmail.com
    13.  Шахин  Гулиев  shahin.guliyev@amrahbank.az
    14.  Севиндж Бунядова sevinj.bunyadova@fiu.az
    15.  Чингиз Агаев   chagayev@turanbank.az
    16.  Дашгын Оруджов     qasanoqlu@rambler.ru
    17.  Юсиф  Дадашзаде  ydadashzadeh@bbtv.az
    18.  Фарида Караханова karakhan2004@rambler.ru
    19.  Рена Алиева rena.a@bankavrasiya.az
    20.  Селла Гулиевa   stella.g@bankavrasiya.az
    21.  Ильхама Исрафилова  ilhamaisrafilova.@mail.ru
    22.  Эльнур Османов e.osmanov@mail.ru
    23.  Алыева Айнур aliyeva@viator-az.org
    24.  Джафарова Зульфия   zjafarova.130@gmail.com
    25.  Багиров Мирджейхун mirceyhun@mail.ru
    26.  Бабаева Тарлан babayeva82@mail.ru
    27.  Набиева Ирада i.nabiyeva@xalqbank.az

Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю